ŞANTİYELERİMİZDE GÖREV YAPAN PERSONEL GÖREVLERİ ?


1- GENEL MÜDÜR 

Bağlı Olduğu Birim: Yönetim Kurulu 

 Nitelikleri 

· Yüksek öğrenim (tercihen Yüksek Lisans) 

· En az bir yabancı dil (ikinci dil tercih edilir) 

· Benzer pozisyonda en az 10 yıl tecrübe 

· Bilgisayar yazılımlarında bilgi 

· İnsan ilişkilerinde özen 

· Temsil ve ilzam yeteneği 

· Diplomasi tecrübesi 

 Görev Yetki ve Sorumlulukları 

1. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak / uygulatmak. 

2. Tüm imalatları ve süreçlerini denetlemek, Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 

3. Şirketin büyümesi ve gelişmesini çağdaş anlayış ve tekniklere uygun olarak planlamasını yapmak, Yönetim Kuruluna tekliflerde bulunmak. 

4. Kendisine bağlı şantiyelerde, Proje Müdürü/Şantiye Şefi tarafından bilgilendirilmek. 

5. İmalat faaliyetlerinin azami karlılık ve itibar sağlayacak şekilde bütünleşmesini saglamak. 

6. Şirketin işleyişini sağlayan, düzenleyen ve denetleyen kuralları uygulatmak. 

7. Şirket kaynaklarının düzgün ve gereği gibi kullanılmasını sağlamak. 

8. Şirket işleyişinde teknik, idari ve mali açıdan kontroller yapmak, gerekirse düzeltici faaliyetlerde bulunmak. 

9. Yönetim Kuruluna şirket işleyişi ve durumu ile ilgili olarak, düzenli rapor vermek. 

10. Şirkete bağlı diğer firmalar ve iştirakler ile ilgili olarak teknik, mali ve idari koordinasyon sağlatmak. 

11. Kısa ve uzun vadeli iş planları yapmak, şirketin faaliyet alanlarında ve ileride faaliyet göstermeyi düşündüğü alanlarda araştırma yapmak, yöntem belirlemek ve uygulatmak. 

12. Belirlenmiş aralıklarla şirket bütçesi ve mali programlarını yaptırmak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak. 

13. Kendisine tanınmış yetkiler dahilinde personel almak, çıkartmak ve görevlerini tanımlamak. 

14. Sürekli gelişimi sağlamak üzere gerekli çalışmaları yaptırmak, Kalite Güvence Sistemini uygulatmak ve kontrol etmek. 

15. Yardımcılarının performansını değerlendirmek ve raporlamak; özlük haklarını takip etmek, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek. 

16. Firma ilkeleri ve kalite yönetim modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici çalışmalara katılmak. 

17. Yönetim Kurulunun saptadığı Kalite, Çevre ve İSG Politikalarının hayata geçirilmesini ve Kalite Hedeflerine ulaşılmasını sağlamak. 

18. Kalite Hedeflerine ulaşmak için stratejiler oluşturmak ve değerlendirme yapmak. 

19. Kalite, Çevre ve İSG Sisteminin hedeflere ulaşabilmesi için gerekli organizasyonu oluşturmak. 

20. Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarına katılmak ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 

21. Kalite, Çevre ve İSG Sistemlerinin kurulmasında ve devamlılığında kuruluşun her kademesine destek sağlamak. 

22. Şantiyelerdeki Çevre Etkileri ve İSG faaliyetleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen çalışmaların takibini yapmak. 

2- YÖNETİM TEMSİLCİSİ 

Bağlı Olduğu Birim : Genel Müdür 

 Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim (tercihen Yüksek Lisans) 

· Benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübe 

· Bilgisayar yazılım bilgisi 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Temsil ve ilzam yeteneği 

· Kalite yönetim sistemlerine hakimiyet 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Kalite Politikasının çalışanlara duyurulmasını ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlar, 

2. Yönetimle beraber kalite hedeflerini tespit eder, hedefleri belli aralıklarla değerlendirir ve hedefe gidişi takip eder, 

3. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının raportörlüğünü yapar ve alınan karaların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlar, 

4. Kalite Yönetim Sistemini oluşturan dokümanların hazırlanmasında koordinasyon sağlar, 

5. El Kitabının hazırlanması, dağıtımı ve rezervasyonunu sağlar, 

6. El Kitabı dağıtım listesini, rezervasyonlarını ve orjinal nüshalarını saklanmasını ve eksiklerin toplanmasını sağlar, 

7. Prosedürlerin dağıtımından, dağıtım listesinin ve geçerli prosedür listesinin tutulmasından, yürürlükten kalkan prosedürlerin toplanmasından ve imhasından, orjinal ve eski nüshaların da birer kopyasının saklanmasından sorumludur, 

8. Prosedürlerde herhangi bir değişiklik olduğunda revizyon numarası verir ve yeniden yayınlar, 

9. Kalite Yönetim Sistemini oluşturan tüm dokümanları listeler ve bir nüshasını muhafaza eder, 

10. Kuruluş İçi Tetkikleri için: 

· Tetkikçi listesini hazırlar, gerektiğinde revizyon yapar. Genel Müdüre onaylatır. 

· Tetkik heyetini tetkik programında yazılı tarihten bir hafta önce yazılı olarak uyarır. 

· Yıllık iç tetkik programlarının ilgili birimlere yazılı olarak duyurulmasını sağlar. Tetkik tarihlerinden önce de ilgili birimleri sözlü olarak uyarır. 

· Gerek gördüğünde iç kalite tetkik periyotlarının sıkıştırılmasını talep eder. 

· İç Tetkik Tetkik Programlarının planlanan tarihte bir değişiklik olursa, ilgili birimlere yazılı olarak bildirir. Yeni tetkik tarihi tespit ederek programda gerekli revizyonu yaptırır. 

· Tetkikilerin gerçekleştirilmesini sağlar. Gerektiğinde takip tetkiki yapıtırır. Tetkikleri kapatır. 

· Müşteri ve belgelendirme tetkiklerinde rehberlik eder ve bulunan uygunsuzlukların giderilmesini takip eder, 

11. Düzeltici ve Önleyici faaliyetleri başlatır ve takip eder, 

12. Dış kaynaklı standartları takip ve temin eder, 

13. İmha edilecek kalite kayıtlarını kontrol eder, 

14. Kalite sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vrerir. 

3- TEKNİK OFİS MÜHENDİSİ 

Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür 

 Nitelikleri 

1. İnşaat Müh. (tercihen Yüksek Lisans) 

2. En az bir yabancı dil 

3. Benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübe 

4. İleri düzeyde bilgisayar yazılım bilgisi 

5. Temsil ve ilzam yeteneği 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

6. İhale ilanlarını takip etmek. 

7. İhale dosyalarını incelemek, işin muhteviyatı, teknik ve finans özellikleri ile ilgili rapor hazırlayıp üst yönetime sunmak. 

8. Girilmesine karar verilen ihalelerle ilgili çalışmaları koordine etmek, yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak. 

9. Teklifle ilgili teminat mektuplarını talep ve takip etmek. 

10. Teklifi gerekli şekilde hazırlamak, belirtilen tarihte ve saatte sunmak ve gerekiyorsa açılışta hazır bulunmak. 

11. Sonuçları takip etmek, öğrenmek, kaydetmek ve üst yönetime bilgi vermek. 

12. Firma üzerinde kalan işlerin sözleşme görüşmelerine katılmak; idarenin taleplerini ve şirketin çıkarlarını gözeterek karşılamak. 

13. Sözleşmeyi imzalamak için gerekli belgeleri hazırlamak, kesin teminat mektuplarını talep etmek ve idareye ulaştırmak. 

14. Firma adına sözleşmeyi imzalamak ve ilgili teknik veya idari birimlere aktarmak üzere sözleşmesi yapılan işle ilgili teknik ve idari rapor sunmak. 

15. Arşivle koordinasyon sağlamak. 

16. Personelinin performansını değerlendirmek ve raporlamak; özlük haklarını takip etmek, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek. 

17. Firma ilkeleri ve kalite yönetim modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici çalışmaları yapmak. 

18. Doküman ve kayıtları yönetim sistemi gereğince tutmak, güncelleştirmek, dosyalamak ve belirlenen sürelerde arşive iletmek. 

4- ÇEVRE VE İSG TEMSİLCİSİ 

Bağlı Olduğu Birim:Genel Müdür 

 Nitelikleri 

1. Yüksek Öğrenim (tercihen Yüksek Lisans) 

2. Benzer pozisyonda en az 5 yıl tecrübe 

3. Bilgisayar yazılım bilgisi 

4. İnsan ilişkilerinde uyum 

5. Temsil ve ilzam yeteneği 

6. Çevre ve İSG sistemlerine hakimiyet 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

7. Şirkette ISO 14001 ‘e göre Çevre, OHSAS 18001 ‘e göre İSG Yönetim Sisteminin kurulmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak. 

8. Çevre ve İSG Yönetim Sistemleri konusunda ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına göre dokümantasyon ihtiyacını belirlemek ve bu dokümantasyonun hazırlanması için gerekli koordinasyonu sağlamak. 

9. Çevre ve İSG El Kitaplarını ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde hazırlamak. 

10. Genel amaçlı Çevre ve İSG Prosedürlerini ve Talimatlarını hazırlamak. 

11. Çevre ve İSG kapsamında hazırlanan tüm dokümanları Şirket Merkezi ve Şantiyelere dağıtımını yapmak, gerekli kayıtları oluşturmak ve bu dokümanların güncel olanlarının şirket içerisinde kullanımını sağlamak 

12. Çevre ve İSG sistemleri içerisindeki dokümanların güncelleştirilmesini ve güncellik kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlamak. 

13. Şirket merkezinde Çevre ve İSG Kurulu Toplantılarını belirlenen periyotlarda yapmak ve kayıtlarını oluşturmak. 

14. Şirket merkezinde Çevre ve İSG‘le ilgili riayetsizliklerde gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak. Gerçekleştirilen faaliyetlerin takiplerini yapmak. 

15. Şirket Merkezinde ve şantiyelerde olabilecek kaza ve acil durumlarda uygulanacak planlarının genel esaslarını ilgili Birim Amirleri ile belirlemek ve bu planların uygulanmasını sağlamak. 

16. Şirket merkezinde Çevre ve İSG riayetsizliklerle ilgili yürütülen Düzeltici ve Önleyici Faaliyet kayıtlarını muhafaza etmek. 

17. Şirket merkezinde olabilecek tehlikeli atıkların ilgili mevzuatlara göre bertaraf edilmesini sağlamak. 

18. Şirketi, Çevre ve İSG konularında resmi kuruluşlarla olan ilişkilerini koordine etmek. 

19. Çevre ve İSG Yöntemleri ile ilgili dış kaynaklı dokümanların (standartlar ve yürürlükteki mevzuatlar) güncelliğini takip etmek. Güncel olan dokümanların şirkette kullanılmasını sağlamak. 

20. Çevre ve İSG faaliyetleri ile ilgili olarak Genel Müdüre yazılı veya sözlü rapor sunmak. 

21. İSG ile ilgili olarak Şirket Merkezi ve şantiyelerde gerekli olan koruyucu malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarını belirlemek ve bu teçhizatın alınmasını ve kullanılmasını sağlamak. 

22. Çevre ve İSG ile ilgili olarak İç Tetkiklerin planlanmasını ve tetkiklerin gerçekleştirilmesini sağlamak. 

23. ISO 9001 Yönetim Temsilcisi ile gerekli koordinasyonu kurarak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantılarının yapılarak, kayıtların oluşturulmasını sağlamak. 

24. Şirket Merkezindeki Çevre ve İSG’le ilgili kayıtları muhafaza etmek. 

5- ÇEVRE VE İSG MÜHENDİSİ 

Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü / Şantiye Şefi 

 Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim 

· Benzer pozisyonda en az 2 yıl tecrübe 

· Bilgisayar yazılım bilgisi 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Temsil ve ilzam yeteneği 

· Çevre ve İSG sistemlerine hakimiyet 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Şantiyede Çevre ve İSG uygulamaları ile ilgili dokümanların güncelliğini takip etmek, kullanılmasını sağlamak. 

2. Şantiye Çevre ve İSG risklerinin belirlenmesinde Proje Müdürüne yardımcı olmak, Çevre ve İSG risklerini belirlemek. 

3. Şantiyede Çevre ve İSG boyutları ile ilgili olarak gerekli ölçümleri yapmak ve kayıtları oluşturmak. 

4. Şirket dışında yaptırılacak ölçümlerin yaptırılmasını sağlamak. 

5. Şantiyede şirket ve taşeron personelinin çevre ve İSG eğitimlerini kontrol etmek, eğitimlerin etkilerini değerlendirmek. 

6. Kaza raporlarını düzenlemek ve merkeze bildirmek. 

7. Çevre boyutu ile ilgili olarak Katı Atık Kayıtlarını oluşturmak. 

8. Çevre ve İSG mevzuatlarının güncelliğini takip etmek, tüm uygulamaların mevzuatlara uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak. 

9. Şantiyelerde günlük çevre ve İSG denetimlerini yapmak, işçileri uyarmak ve bilinçlendirmek. 

10. 10. Şantiyede Çevre ve İSG ile ilgili Düzeltici ve Önleyici Faaliyet kayıtlarını muhafaza etmek, Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin takibini yapmak, Düzeltici Önleyici Faaliyetleri başlatmak. 

11. Çevre ve İSG Kurulu Toplantılarını organize etmek, toplantı tutanaklarını saklamak, Çevre ve İSG Temsilcisine bildirmek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 

12. Şirketi, Çevre ve İSG konularında resmi kuruluşlarla olan ilişkilerini koordine etmek. 

6- MALİ VE İDARİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ 

Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür 

 Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim (tercihen İnş.Müh.-Mimar) 

· Bilgisayar bilgisi (orta seviye Windows, Word, Excel, Logo) 

· Yabancı dil (Orta düzey, tercihen İngilizce) 

· Benzer işte tecrübe (5 yıl) 

· Piyasa tecrübesi 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Oto ehliyeti, seyahate mani hali olmama 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Satın almalarla ilgili işleri şirketin tespit ettiği kurallar doğrultusunda yürütmek ve bunların uygulamasında gerekli olan Sevk, Sigorta, İrsaliye belgelerini düzenlemek, izlemek ve sonuçlandırmak. Satın alma sözleşmelerindeki evsaf, teslim, ödeme gibi karşılıklı taahhütler ve koşullar çerçevesinde işlerin yürütülmesini sağlamak, aksama olması halinde zamanında gerekli müdahaleleri yaparak sonuca bir an önce ulaşılmasını sağlamak, 

2. Hurda, eski ve kullanılmayan mallarla ihtiyaç fazlası malların şirket çıkarlarına en uygun şekilde değerlendirilmek veya elden çıkarmak veya satılmasına karar verilenleri Genel Müdüre bildirerek satış onayı almak, 

3. Kullanılan mal ve hizmetlerin mümkün olduğu olduğu ölçüde standart hale getirilmesine çalışmak, 

4. Satın alınacak malzemelerin teknik şartnamelerini, kullanacak ilgili Şantiye Şefi veya Proje Müdürünün görüşü alınarak hazırlamak. Satın almaları bu şartname gereğince gerçekleştirmek, 

5. Satın alınacak malzemenin şartnamedeki kurallara ilave olarak fiyat, teslim ve ödeme konularını belirtmek, yeterli fiyat araştırması yaparak kar bakımından en uygun koşulları teklif eden firmadan satın almayı yapmak. 

6. Malzeme teslim alınmadan önce yapılacak ödemeler (sipariş avansları) için mutlaka ödeme yapılan firmadan teminat almak. 

7. Satın alınan malzemenin kullanılacak şantiyeye nakliyesini yaptırmak ve uygun şekilde depolanması ve muhafaza edilmesi için ilgililere gerekli uyarılarda bulunmak. 

8. Satın alınan malzeme uygunsuz olduğu taktirde gerekli kararları vermek, iade etmek veya değiştirilmesini sağlamak. 

9. Satın alma kayıtlarını dosyalamak. 

10. Satın alma taleplerinin merkeze hangi şekil ve yollarla ulaştırılacağını belirlemek ve ilgili yerlere bu talimatları göndermek talimatlara uyulmasını sağlamak. 

11. Şantiyelerde yapılacak satın almalarında merkezde yapılan satın almalarda izlenen yolların izlenmesini sağlamak. 

12. Fotokopi, fax, telefon santralı ve diğer ölçüm aletleriyle ilgili bakım sözleşmeleri yapmak. 

13. Müdürlükle ilgili kalite hedeflerini belirlemek, yönetime önermek, hedefe gidişi izlemek. 

14. Müdürlükle ilgili Kalite yönetim dokümanlarını dosyalamak, saklamak ve ilgili yerlerde bulunmalarını sağlamak, 

7- MUHASEBE SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Mali İdari İşler Koordinatörü 

 Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim (tercihen İşletme, İktisat, Maliye) 

· Bilgisayar bilgisi (Orta seviye Windows, Word, Excel, Logo) 

· En az bir yabancı dil (Orta düzey, tercihen İngilizce) 

· Benzer işte en az 5 yıl deneyim 

· İnsan ilişkilerinde uyum, temsil ve nizam yeteneği 

· Seyahate mani halinin olmaması 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Şirketin bütün mali sonuç doğuran işlem kayıtlarının yasalara ve yönetim sistemine uygun tutulmasını sağlamak. 

2. Kayıtlardan elde edilen verileri raporlandırmak ve ilgili olanları, Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve yardımcılarına sunmak. 

3. Varolan ve yeni çıkacak olan yasaları takip etmek. 

4. Yatırım ve proje değerlendirmelerinde görüş sunmak. 

5. Mali ve idari mevzuatlar çerçevesinde resmi makamların isteyeceği raporları, belgeleri ve diğer verileri hazırlamak. 

6. Şirketin ve şirketin katılacağı diğer şirketler veya ortaklıkların muhasebe organizasyonlarını kurmak. 

7. Yeminli Mali Müşavir ve diğer mali danışmanlarla, gerektiğinde koordinasyon ve işbirliği tesis etmek. 

8. Muhasebe personelinin mesleki eğitim ve bilgilerinin güncel hale getirilmesini sağlamak. 

9. Muhasebe iç denetimini sağlamak. 

10. Muhasebe personelinin performansını değerlendirmek ve raporlamak; özlük haklarını takip etmek, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek. 

11. Firma ilkeleri ve Kalite Yönetim Modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri yürütmek. 

12. Doküman ve kayıtları yönetim sistemi gereğince tutmak, güncelleştirmek, dosyalamak ve belirlenen sürelerde arşive iletmek. 

8- FİNANSMAN SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Mali İdari İşler Koordinatörü 

 Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim (tercihen İşletme, İktisat, Maliye) 

· Bilgisayar bilgisi (Orta seviye Windows, Word, Excel, Logo) 

· Benzer işte en az 5 yıl deneyim 

· İnsan ilişkilerinde uyum, temsil ve ilzam yeteneği 

 Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. İşletmenin her türlü gelir-gider programını oluşturmak, nakit akışını yönlendirmek, finansal tabloları hazırlamak ve yönetime rapor vermek. 

2. İşletmenin kredi ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek, bankalar ile ilişkiler kurmak, geliştirmek ve uygun şartlarda çalışma ortamı sağlamak. 

3. Merkez satınalma ve şantiye satınalma birimlerince yapılan alımların diğer birimlerce kontrolü sonrası ödemelere onay vermek, ödeme belgelerini (çek ve senetleri) hazırlatmak ve imzalamak. 

4. İhale grubunun talep ettiği teminat mektuplarını uygun şartlarla almak. 

5. Merkez personel ödemeleri ve şantiye taşeron ödemelerinin hakediş ve bordrolarını, diğer birimlerin kontrolü sonrası ödeme planına almak ve ödemeyi gerçekleştirmek. 

6. Günlük ödemelerin programlarını yapmak, şantiye taleplerini kontrol etmek, gelir-gider tespitinden sonra programı uygulamak. 

7. Yetki dışı her türlü finansal talebin onayını alarak, şartlar dahilinde çözümünü sağlamak. 

8. Finans piyasalarını takip ederek, günün şartlarına göre uygun maliyetle ihtiyaçları temin etmek. 

9. Satınalma ve Muhasebe departmanlarıyla istişare halinde bulunarak, ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak, eksik işlemle ödemelerde bulunulmasını önlemek. 

10. Diğer birimler ile koordine halinde altı aylık veya yıllık bütçelerin hazırlanmasını sağlamak. 

11. Evrakları ve işlemleri tamamlanmış teminat mektup çözümlerini yapmak. 

12. Personelin performansını değerlendirmek ve raporlamak; özlük haklarını takip etmek, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek. 

13. Firma ilkeleri ve kalite yönetim modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici çalışmaları yapmak. 

14. Doküman ve kayıtları yönetim sistemi gereğince tutmak, güncelleştirmek, dosyalamak ve belirlenen sürelerde arşive kaldırmak. 

9- PERSONEL VE EĞİTİM SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Mali İdari İşler Koordinatörü 

Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim (tercihen İşletme, İktisat, Maliye) 

· Bilgisayar bilgisi (Orta seviye Windows, Word, Excel, Logo) 

· Benzer işte en az 5 yıl deneyim 

· İnsan ilişkilerinde uyum, temsil ve ilzam yeteneği 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Çalışan personelin eğitim ihtiyacını tespit ederek, bir program dahilinde gerçekleştirilmesini sağlamak, 

2. İşe yeni giren personelin oryantasyon eğitimlerinin Kalite, Çevre ve İSG konularınıda kapsayacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak ve sigortalı girişlerini yapmak, 

3. Performans değerlendirme anketlerini hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarını değerlendirmek, 

4. Personel Memuru’nun Görev, Sorumluluk ve Yetkileri dahilinde yapacağı faaliyetleri kontrol ve koordine etmek, 

5. Personel çizelgesi hazırlamak, 

6. Aylık ve üçaylık Muhtasar Beyannameler hazırlamak, 

7. KDV Beyannamesi hazırlamak, 

8. Şantiyelerden gelen puantajları kontrol etmek, 

9. Ücret bordrolarını yapmak, 

10. Aylık sigorta prim bildirgelerini yapmak, 

11. Dört aylık sigorta bordrolarını hazırlamak, 

12. Tasarruf Teşvik bildirimlerini hazırlamak, 

13. Tasarruf Teşvik nemalarını hazırlamak, 

14. Özel Gider İndirimi Bordrolarını hazırlamak, 

15. Çalışan personelin yıllık Ücretli İzin Çizelgesini hazırlamak, 

16. Çalışan personelin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasını sağlamak, 

17. Çalışanlarının Çevre Korunması ve İşçi Sağlığı Güvenliğine yönelik tedbirleri almak, 

18. Şantiyelerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğüne uygun çalışma düzeninin kurulması ve çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesini sağlamak için Şantiye Şefi ve Çevre ve İSG Temsilcileri ile birlikte yürütülmesini sağlamak, 

19. İş kazalarını bildirmek, 

20. Personele vizite kağıdı tanzim etmek, 

21. Bölümünde kullanılan makine ve araçların bakımı ve uygun koşullarda çalıştırılması için çalışanlarını yönlendirmek ve takip etmek, 

22. Bölümünde yapılan istatistik çalışmalarını takip etmek, 

23. Yukarıda belirtilmeyen ancak bağlı bulunduğu amiri tarafından verilecek diğer işleri yapmak. 

10- MUHASEBE ELEMANI 

Bağlı Olduğu Birim: Muhasebe Sorumlusu 

Nitelikleri 

· Yüksek öğrenim (tercihen İşletme, İktisat, Maliye) 

· Bilgisayar bilgisi (orta seviye Windows, Word, Excel, Logo) 

· Benzer işte en az 1 yıl deneyim 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Tekdüzen Hesap Planı ve muhasebe standartlarına göre kayıt tutabilme 

· Yasal Vergi Mevzuatlarıyla ilgili asgari bilgi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Şirketin bütün mali sonuç doğuran işlem kayıtlarının yasalara ve yönetim sistemine uygun tutulmasını sağlamak. 

2. Görevlendirildiği kısım muhasebesiyle ilgili ödemeleri onaya hazırlamak. 

3. Şirketin bütün mali sonuç doğuran işlem kayıtlarını yasalara ve yönetim sistemine uygun tutmak. 

4. Cari hesap, banka, çek-senet v.b. hesapların kontrolünü takip etmek. 

5. Demirbaş, araç, tapu gibi muhasebeye yön veren dosyalama ve takipleri yapmak. 

6. Muhasebe ile ilgili dosyalama ve arşivlemeyi yapmak. 

7. Firma iştiraklerinin maliyet çalışmalarını hazırlamak. 

8. Firma ile iştirakler arasında oluşacak hesaplaşmalarla ilgili çalışmalar yapmak. 

9. Mali ve idari mevzuatlar çerçevesinde resmi makamların isteyeceği raporları, belgeleri ve diğer verileri kontrol ve onaya hazırlamak. 

10. Firmanın bölümleri, şantiyeleri ve gider yerleri hakkında maliyet çalışmaları yapmak. 

11. Firma ilkeleri ve Kalite Yönetim Modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri yürütmek. 

11- SATINALMA SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Mali ve İdari İşler Kordinatörü 

Nitelikleri 

· Lise veya dengi okul mezunu 

· Aktif ve prezentabl 

· 3. şahıslara karşı temsil etme yeteneği 

· Orta düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Oto ehliyeti 

· Seyahat edebilme 

· Benzer işte en az 3 yıl tecrübe ve piyasa bilgisi 

· Ticaret hukuku ve ahlakına uyum 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Satınalınması onaylanmış malzeme veya hizmetin araştırmasını yapmak, teklifleri toplamak. 

2. Satınalınması tamamlanmış malzemeleri ilgili yerlere teslim/sevk ettirmek. 

3. Durum hakkında, talepte bulunan birim veya şantiyeyi haberdar etmek. 

4. Sevk edilen malzemelerin yerine ulaştığını ve doğruluğu konusunda teyit almak. 

5. Satınalınan malzeme ve hizmetin faturalarını takip etmek, zamanında gelmesini sağlamak. 

6. Gelen faturalara alt evraklarını da ekleyerek, ödeme emirlerini hazırlamak ve muhasebe servisine iletmek. 

7. Talep, teklif, sipariş, fatura, tesellüm fişi ve ödeme emirlerini dosyalamak, gerekli kayıtları tutmak. 

8. Piyasa bilgilerini güncelleştirmek. 

9. Tedarikçi portföyünü genişletmeye çalışmak. 

12- SEKRETER 

Bağlı Olduğu Birim: Personel ve Eğitim Sorumlusu 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu 

· Orta düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Yabancı dil (tercihen İngilizce) 

· Dokümantasyon konusunda bilgi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Gelen evrakları içeriğine uygun olarak Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine gönderir ve yazı fotokopisi ve eklerinin ilgili birimlere dağıtımını sağlar. Gelen yazının orjinalini o iş grubu için belirlenmiş olan bilgisayar dosyasına koyarak muhafaza ve takip eder. Gelen evrak kayıt defterine de kaydetmek. 

2. Günlük yazışmaları Lotus Notes programı kayıt numarasına göre yazar, ilgili Müdürlere imzalatır, gideceği yere posta, kargo, fax vs. ile gönderilmesini sağlar ve ilgili dosyada muhafaza eder, 

3. Bağlı bulunduğu Müdürlerin her türlü yazışma, telefon ve randevularını takip eder. 

4. Şirket bünyesindeki hertürlü faksların çekilmesini sağlar, 

5. Kargo zarflarının hazırlanıp ilgili yerlere gönderilmesini sağlar, 

6. Şirket personelinin ve Müdürlerin seyahatleri ile ilgili bilet ve otel rezervasyonlarını takip eder. 

13- ŞOFÖR GÖREV 

Bağlı Olduğu Birim: Personel ve Eğitim Sorumlusu 

Nitelikleri 

· Kullandığı araca uygun sürücü belgesini taşıma 

· En az 3 yıllık trafik tecrübesi 

· Trafik kurallarını bilme ve uygulama 

· Askerlikle ilişiği olmamak 

· Seyahat edebilme 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Sorumlu olduğu aracı kullanma kılavuzunda belirtildiği gibi kullanmak, günlük bakım, temizlik ve kontrollerini yapmak, tespit ettiği problem veya arızaları makina şefine bildirmek ve takip etmek. 

2. Kuryelerin ulaşımını sağlamak. 

3. Pasaport ve vize evraklarını takip etmek. 

4. Şirket bünyesindeki özel görevleri takip etmek. 

5. Kargoların ulaşımını sağlamak. 

6. Gerekli hallerde mesaiye kalmak. 

7. Gerektiği zaman (aciliyeti olan evrak ve işlerde) şantiyelere gitmek. 

14- MAKİNA MÜDÜRÜ 

Bağlı Olduğu Birim:Genel Müdür 

Nitelikleri 

· Makina veya İnşaat Mühendisi 

· Tercihen İngilizce/Almanca bilgisi 

· Bilgisayar bilgisi 

· Benzer işte 3 yıl tecrübe 

· İş makinaları ve yedek parçaları konusunda bilgi 

· Önleyici bakım planlaması konularında bilgi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Periyodik makina-araç bakım planlarını oluşturmak, yayınlamak ve izlemek. 

2. Makina ve araç performansları ile ilgili istatistik bilgileri toplamak, değerlendirmek ve raporlamak. 

3. İş güvenliği talimatlarını hazırlamak, uygulatmak, takip etmek. 

4. Birimiyle ilgili hizmet tedarikçilerinin performansını izlemek, değerlendirmek, rapor etmek. 

5. Kritik yedek parça miktarlarını belirlemek, miktarı takip etmek, satınalma taleplerini yapmak. 

6. Müdürlükle ilgili kalite hedeflerini belirlemek, Yönetime önermek, hedefe gidişi izlemek. 

7. Müdürlüğe bağlı olarak çalışanların görev yetki ve sorumluluklarını belirleyerek yazılı hale getirmek ve Genel Müdüre onaylatmak. 

8. Kalite sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak. 

9. Müdürlükte kullanılan talimatları hazırlamak ve onaylatmak, hazırlanan dokümanlardaki değişiklikleri yapmak ve ilgililere duyurmak. 

10. Uygun olmayan uygulamaları düzeltmek, tekrar olmaması için önleyici çalışmalar yapmak ve kayıtlarını tutmak. 

11. Şirket bünyesindeki makina ve ekipmanların çalışır durumda tutulması için gerekli bakım ve satın alma hizmetlerini yürütülmesi. 

12. Şirket makinalarını kiraya vermek ve şirkete kiralanacak makinaları kiralamak. 

13. Makinaların bakım planlarını hazırlamak. 

14. Makina sicillerini kayıt altına almak. 

15. Şantiyelerdeki makina gruplarının çalışmalarını takip etmek. 

16. Şirketin alacağı yeni makinalar ile ilgili teknik ve mali çalışmaları yapmak 

15- PROJE MÜDÜRÜ 

Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür 

Nitelikleri 

· İnşaat Müh. veya Yük. Müh. 

· En az bir yabancı dil (tercihen ikinci dil) 

· Üst düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Benzer işte en az 5 yıl deneyim 

· Yurtiçi / yurtdışı seyahat edebilme 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Temsil ve ilzam yeteneği 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Yürütmekle görevli olduğu işin bağlı bulunduğu kontrollük ve idare nezdinde Firmayı temsil etmek, işin ilerlemesi esnasında sözleşme teknik şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde hareket etmek ve uygulamak, 

2. Kendisine bağlı şantiyeleri yönetmek, bu amaçla düzenlemeler yapmak, uygulatmak, gerekirse düzeltici önlemler almak. 

3. Bağlı şantiyelerin teknik, idari ve mali açıdan kanunlara, şirket kurallarına ve işveren kurallarına uygun olarak çalışmasını sağlamak. 

4. Bağlı şantiyelerin personel, malzeme ve finans ihtiyaçlarını ilgili birimler nezdinde takip etmek. 

5. Bağlı şantiyelerdeki malzeme, demirbaş ve ekipmanın düzgün kullanımını sağlamak ve kontrol etmek. 

6. İlgili işveren nezdindeki yazışmaları yapmak, hakedişleri takip etmek ve tahakkuk aşamasında ilgili birimlere bilgi vermek. 

7. Bağlı şantiyelerle ilgili imalat, bütçe – nakit akış programları yaptırmak ve ilgili birimlere iletmek, koordinasyon sağlamak. 

8. Bağlı şantiyelerde çalışan taşeron ve tedarikçilerle ilgili çalışmalara katılmak, kontrol etmek ve gerekli belge / bilgi akışını sağlatmak. 

9. Bağlı şantiyelerdeki işlerin gelişimini, işleyişini ve durumunu, periyodik olarak Teknik Genel Müdür Yardımcısına raporlamak. 

10. İhale ve Finansman çalışmalarında kullanılmak üzere kendisinden istenen, bağlı şantiyelerle ilgili bilgileri sağlamak. 

11. Yönetici personelinin performansını değerlendirmek ve raporlamak; özlük haklarını takip etmek, eğitim ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek. 

12. Firma ilkeleri ve kalite yönetim modelinin gerektirdiği düzeltici, önleyici ve iyileştirici çalışmaları yapmak. 

13. Doküman ve kayıtları yönetim sistemi gereğince tutmak, güncelleştirmek, dosyalamak ve belirlenen sürelerde arşive iletmek. 

16- ŞANTİYE ŞEFİ 

Bağlı Olduğu Birim: Proje Müdürü / Genel Müdür 

Nitelikleri 

· İnşaat Müh. veya Yük. Müh. 

· En az bir yabancı dil (tercihen ikinci dil) 

· Üst düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Benzer işte en az 5 yıl deneyim 

· Yurtiçi / yurtdışı seyahat edebilme 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

· Temsil ve ilzam yeteneği 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Plan ve program yapılması için organizasyonu kurmak. 

3. Şirketin teknik ve idari prosedürlerine uygun hareket etmek. 

4. Personelin eğitim ve disiplininden sorumlu olmak; yatay münasebetlerde kendisinin ve astlarının uyumla çalışmasını sağlamak. 

5. Şantiyesine verilmiş alet, malzeme, para vb. kıymetlerin usullerine uygun kullanımından ve muhafazasından sorumlu olmak. 

6. Yapılan faaliyetlerle ilgili kararları alıp, üst amirine onaylatmak. 

7. İşin geçici kabulünün cezasız yapılmasını sağlamak. 

8. İşin teslimini takiben kendini ibra etmek. 

9. Yönetimindeki personele görev dağılımı yapmak, denetlemek, eğitmek, sicillerini düzenlemek; bölümü içinde ve bölümler arası haberleşme, bilgi akışı ve koordinasyonu sağlamak. 

10. Taşeronlara verilmesi gereken proje, detay ve her türlü evrakı zamanında teslim etmek; proje ve detayların uygunluklarının kontrol edilmesini sağlamak; varsa aksaklıkları ve uyuşmazlıkları düzeltmek. 

11. Şantiyede yapılacak ek proje, detay ve değişiklikleri hazırlatmak, proje müelliflerini ve Proje Müdürü’nü bilgilendirmek. 

12. Uygulamada çıkabilecek proje değişikliklerini, İdare’nin onayını almak üzere hazırlatmak, istenen değişiklikleri projeler üzerinde proje müellifine işletmek ve saha sorumlularına bildirerek uygulatmak. 

13. Malzeme, donatı ve projeleri takip etmek, gecikme ve ek gereksinim için zamanında Proje Müdürüne uyarıda bulunmak, önlem alınmasını sağlamak. 

14. İşte kullanılacak malzemenin şartnamelere ve varsa onaylı örneklerine uygunluğunu kontrol ettirmek, deneyleri yaptırmak. 

15. Hakedişlerde ihzarat olarak bedeli ödenmiş malzemelerin korunması ve işyeri dışına çıkarılmamasını teminen önlemler almak. 

16. Uygulamaların proje ve detaylarına göre yapılmalarını sürekli denetimlerle temin etmek (özellikle, sonradan düzeltme olanağı bulunmayan işlerin denetimine özen göstermek, rölöve ve ataşman defterinin muntazam tutulmasını sağlamak). 

17. Mahallen yaptırılacak iş, malzeme vb. ihalelerin, merkezden istenecek malzemelerinin keşiflerini hazırlatmak. 

18. Günlük raporları muntazaman doldurtmak, konsolide edilmek üzere Proje Müdürüne bildirmek. 

19. Şantiyede çalışan taşeronların faaliyetlerini şartnamelere, programa ve sözleşmeye uygun olarak yürütüp yürütmediklerini denetlemek, aksak ve eksiklikleri saptamak, üstüne bilgi vererek gerekli uyarıları yapmak; uyarıların sonuç vermemesi halinde, üst kademelerce alınacak kararları uygulamak. 

20. Astlarının kendi aralarında uyum içinde çalışmalarını sağlamak; şantiye genel prensipleri çerçevesinde sosyal ilişkileri güçlendirici uygulamalar geliştirmek, çalışma hedefleri vermek. 

21. Metraj ve ataşmanları şartnameye uygun zamanlarda hazırlatmak, kontrollerini yapmak, kesin hesap bölümüne arşivletmek. 

22. İş sonunda hazırlanacak as-built projeler için sahada montaj ve işletmeye alma çalışmaları sırasında ortaya çıkan tüm proje revizyonlarını, mevcut projeler üzerine düzenli olarak işletmek; proje grubuna iletilmek üzere Proje Müdürüne iletmek. 

23. Şantiye ambarından malzeme verilmesi için malzeme istek formlarını onaylamak. 

24. Kritik montaj ve imalat raporlarını şantiye mühendislerine hazırlatarak, dosyalanmasını sağlamak. 

25. Elemanların sorunları ile ilgili çözüm yolları araştırmak, çözmek ve çözümlenmesi için Proje Müdürü ile görüşmeler yapmak. 

26. İdarenin şartnamelerde belirttiği tüm testleri yaptırmak. 

27. Geçici kabulde ortaya çıkan kusur ve noksanları süresi içerisinde düzelttirmek ve tamamlatmak. 

28. Makine ve ekipmanlardan kira süreleri içinde en verimli şekilde yararlanabilmek için programlar yapmak ve uygulattırmak. 

29. Şantiyede periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek. 

30. Şantiye mobilizasyonu ile ilgili çalışmaları projelendirip, uygulatılmasını sağlamak. 

31. Şantiye sahası dışına çıkan ekipman ve malzemeleri denetlettirmek.İdare ile karşılıklı imzalanılan teslim formlarının, zamanında verilmesini takip etmek ve uygulattırmak. 

32. İş programı gerçekleşmelerini ve maliyet kontrol bilgilerini düzelttirerek değerlendirmek. 

33. Şantiye Personelinin Çevre ve İSG konularındaki biliçlenmesini sağlamak üzere gerekli eğitim ve destek hizmetlerini sağlamak, 

34. Aylık olarak Çevre ve İSG kurulu toplantıları yapmak, gerekli kayıtları oluşturmak, 

35. Çevre ve İSG faaliyetlerinin güncel prosedür ve talimatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve uygulamaları takip etmek, 

36. Çevre ve İSG konularındaki uygunsuzluklarda düzeltici ve önleyici faaliyet uygulamalarını başlatmak ve bu faaliyetlerin takibini yapmak, 

37. Çevre ve İSG konularında şantiyenin bağlı olduğu resmi kurum ve kuruluşlarla olan iletişimi sağlamak. Bu konuda şantiyeyi şirket adına temsil etmek, 

38. Şantiyede olabilecek Çevre ve İSG ölçümlerinin yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak. 

17- KISIM ŞEFİ 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· İnşaat Müh. veya Yük. Müh. 

· En az bir yabancı dil (tercihen ikinci dil) 

· Üst düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Benzer işte en az 3 yıl deneyim 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Ana iş programına uygun olarak, ünite bazında haftalık ve aylık hedefler belirlemek ve uygulamak. 

3. Yönetimindeki personelin görev dağılımını yapmak, uygulatmak ve denetlemek; personeli hakkında sicil düzenlemek. 

4. Bölüm içinde ve bölümler arası haberleşmeyi, bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak. 

5. Taşeronlara verilecek proje detay ve evrakları zamanında temin etmek ve detayların yerlerine uygunluklarını kontrol etmek, varsa aksaklıkları düzeltmek; proje detay değişikliklerini hazırlatmak, Şantiye Şefinin onayına sunmak. 

6. Elektrik, mekanik, inşaat projelerinin altyapıları bakımından uyumsuzluk olup olmadığını ilgili birim mühendisleri ile kontrol etmek; tespit ettiği uyumsuzlukları Şantiye Şefine bildirmek. 

7. Proje ve detayı olmayan imalat bölgelerinin rölövelerini hazırlamak, İdare Kontrol Müh. ve sürveyanlarının mutabakat imza ve olurlarını almak, ataşman haline getirilmesini organize etmek ve Şantiye Şefine sunmak. 

8. Uygulama esnasında çıkabilecek proje değişikliklerini, İdarenin onayını almak üzere Şantiye Şefine bildirmek; proje üzerinde kesinleşen değişikliği kırmızı kalemle düzelterek kesin hesap bordrosu ile imalat taşeronlarına aktarmak. 

9. Malzeme ve taleplerin gerçekleşmelerini takip ederek, gecikme varsa ilgili birimleri uyarmak ve Şantiye Şefine bilgi vermek. 

10. İmalatta kullanılacak malzemelerin kalite standartlarına uygunluğunu kontrol etmek, Şantiye Şefini bilgilendirmek. 

11. Özellikle sonradan düzeltme olanağı bulunmayan imalatın denetim ve yapımına özen göstermek, rölöve ve ataşman defterinin muntazam tutulmasını sağlamak. 

12. Bölümünde çalışan taşeronların faaliyetlerini program ve sözleşmelere uygun yürütebilmeleri için her türlü tedbiri almak, uygulamak; sonuçsuz kalması durumunda Şantiye Şefini bilgilendirmek. 

13. Metraj ve ataşmanları hazırlamak, aktarılması gerekenleri kesin hesap bürosuna verilmek üzere Şantiye Şefine sunmak. 

14. İdarenin şartnamelerde belirttiği analiz testlerinin yapılmasını sağlamak, Şantiye Şefi ve üst amirleri ile bilgi akışını sağlamak. 

15. Bölümü ile ilgili gereken yardımcı personel organizasyonunu sağlamak; yeni eleman ihtiyacında taşeronu uyarmak, Şantiye Şefini bilgilendirmek. 

16. İmalatı biten bölgelerdeki kısmi as-built proje çalışmalarını yapmak, işin sonunda diğer kısımlarla birleştirerek tüm as-built projeleri hazırlamak. 

17. Ambar giriş ve çıkışlarını, konusu ve yetkisi dahilinde imzalamak. 

18- SAHA MÜHENDİSİ 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· Mühendislik Fakültesi mezunu 

· İyi derecede bilgisayar bilgisi 

· Benzer işte en az 2 yıl deneyim 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Taşeronların performanslarını, çalışmalarını takip etmek. 

2. Ana iş programına uygun haftalık ve aylık hedefleri uygulamak. 

3. Yönetimindeki personelin görev dağılımını uygulamak ve denetlemek. 

4. Bölüm içi ve bölümler arası haberleşmeyi, bilgi akışını ve koordinasyonu sağlamak. 

5. Taşeronlara verilecek proje, detay ve evrakları zamanında temin ve uygunluklarını kontrol etmek, varsa aksaklıkları düzeltmek. 

6. Elektrik ve mekanik projeleri ile inşaat projeleri arasında uyumsuzluk olup olmadığını ilgili birim, makine ve elektrik mühendisi ile kontrol etmek, tespit ettiği uyumsuzlukları şefine bildirmek. 

7. Uygulama esnasında çıkabilecek proje değişikliklerini, idarenin onayını almak üzere şefine bildirmek, proje üzerinde yapılması kesinleşen değişikliği düzelterek şantiye teknik bürosuna ve taşeronlara aktarmak. 

8. Malzeme taleplerinin gerçekleşmelerini takip ederek, gecikme varsa, satınalmaya uyarılarda bulunmak. 

9. Kullanılacak malzemelerin şartnamelere uygunluğunu kontrol etmek. 

10. Hakedişlerde ihrazat olarak bedeli ödenmiş malzemelerin korunması ve işyeri dışına çıkarılmamasını teminen ambar, güvenlik v.b. birimlere bilgi vererek tedbir almak. 

11. Özellikle sonradan düzeltme olanağı bulunmayan işlerin denetimine ayrı bir özen göstererek, röleve ve ataşman defterinin muntazam tutulmasını sağlamak. 

12. Şantiye prosedürlerine uygun olarak günlük şantiye raporlarını doldurarak gitmesi gereken birimlere sevketmek. 

13. Bölümünde çalışan taşeronların faaliyetlerini, şartname, program ve sözleşmeye uygun yürütülmesini sağlayarak aksaklıkları tespit etmek, üstlerini bilgilendirmek; uyarıların sonuçsuz kalması durumunda üst kademelerinin alacağı karaları uygulamak. 

14. Astların kendi arasında uyum içinde çalışmasını sağlamak; şantiye genel prensipleri çerçevesinde sosyal ilişkileri güçlendirici uygulamalar geliştirmek. 

15. Ambar giriş ve çıkışlarını gerekirse imzalamak. 

16. İdarenin şartnamelerinde belirttiği tüm analiz ve testlerin yapılmasını sağlamak, üstlerini bilgilendirmek. 

17. Bölümü ile ilgili gerekli yardımcı personel organizasyonunu sağlamak, yeni eleman gerekiyorsa taşeronları uyarmak ve üstlerine bilgi vermek. 

18. Makine ve ekipmanların maksimum verimlilikte çalışmaları için gerekeni yapmak. 

19. Şantiyede yapılan koordinasyon toplantılarına katılmak. 

19- HAKEDİŞ MÜHENDİSİ 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· Mühendislik Fakültesi mezunu 

· İyi derecede bilgisayar bilgisi 

· Keşif ve metraj bilgisi 

· Hakediş ve kesin hesap program kullanımı 

· Benzer işte en az 2 yıl deneyim 

· Titiz ve düzenli çalışma özelliği 

· Takipçi olma özelliği 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Taşeronların performanslarını, çalışmalarını takip etmek. 

2. Taşeron hakedişlerinin kontrolünü yapmak ve düzenli olarak raporlamak. 

3. Alınan işlerle ilgili şantiye metrajları hazırlamak, malzeme ihtiyaçlarını ve özelliklerini belirlemek. 

4. Arşiv sistemine uygun kayıtları hazırlamak, veri girişi yapmak. 

2- KALİTE KONTROL MÜHENDİSİ 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· Kalite yönetimi konusunda bilgi 

· Yüksek Öğrenim 

· ISO – 9001, Doküman Yönetimi ve İç Denetim eğitimleri 

· Kalite uygulamaları konusunda en az 3 yıllık deneyim 

· Seyahat edebilme 

· Titiz ve düzenli çalışma özelliği 

· Takipçi olma özelliği 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Çalışmaların, şirket misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda, dokümanlara uygun olarak yürütülmesini takip etmek. 

2. Şantiyede kullanılacak dokümanları hazırlamak, yayınlamak ve gerektiğinde sistem dokümantasyonunda revizyon yapmak. 

3. Şantiyede kullanılacak dokümanların güncelliğinin izlenmesini ve dağıtımının kontrollü olarak yapılmasını sağlamak. 

4. Uygun olmayan hizmetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek. 

5. Müşteri şikayetlerini inceleyip gerekli istatistikleri hazırlamak. 

6. Müşteri memnuniyet ve şikayetlerini değerlendirmek ve çözümler bulmak. 

7. Düzeltici/Önleyici/İyileştirici faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak. 

8. Şantiyede saklanacak kalite kayıtlarından saklama süresi dolanları imha etmek. 

21- TOPOĞRAF 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· Benzer işte en az 5 yıl tecrübe 

· Gelişime açık 

· Grup çalışmasına yatkın 

· Düzenli ve takipçi 

· İnsan ilişkilerinde etkin 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Şantiyede kendisine verilen saha ile ilgili kadastro çapı, kadastrol harita, plankote, imar planı, poligon listesi ve bunların koordinat değerlerini tasnif etmek ve dosyalamak. 

2. Kadastro ve imar poligonlarını sahada tespit etmek, bunları koruma altına almak. 

3. Bu poligonlardan kazı mahallinde kalacak olanları uygun yerlere taşımak ve koruma altına almak. 

4. Poligon ve nirengi koordinatları ile kotların doğruluğunu zeminde kontrol edip, çelişkiler varsa bunları altyapı şefine bildirmek. 

5. Hareket noktalarını hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde sağlam ve güvenilir biçimde yönetmeliklere uygun hale getirmek. 

6. Plankote yazılı kotların zemine aktarılarak kot kontrollerini yapmak, çelişki varsa altyapı şefine bildirmek. 

7. Kendisine verilen koordinat değerlerine göre planların zemin aplikasyonlarını yapmak. 

8. Kendisine verilen planlara göre kazı ve dolgu mahallerinin aplikasyonlarını yapmak, bunları zemin işaretleri ile görülebilir duruma getirmek. 

9. Kazı ve dolguları sürekli takip ederek, projesine uygun olarak yaptırmak. 

10. Kazı ve dolgulardan sonra son durumu tespit etmek amacıyla rölevelerini alarak altyapı şefine sunmak. 

11. Proje akslarını tahrip olmayacak biçimde zemine tesis etmek ve bunları koruma altına almak. 

12. Kazı bitiminden sonra temel aksların zemine aplikasyonu ve bunlardan hareketle grobeton kotlarını vermek, grobeton döküldükten sonra yeniden temel akslarını vermek. 

13. Kendisine aktarılan altyapı projelerinin aplikasyonlarını yapmak, kazı ve dolguların takibini (yol, kanalizasyon v.b.) gerçekleştirmek. 

14. Kaba inşaatları biten binaların katlarında kot taramalarını yaparak altyapı şefine aktarmak. 

15. Kot taramaları yapılan binalarda, kararlaştırılan kotlara göre bütün katlara (çalışmalarda yeterli olacak miktarda) + 1 kotlarını işaretlemek. 

16. As-built projelerin oluşturulması bakımından, sahada oluşan bütün değişiklikleri ölçerek saha mühendisi veya altyapı şefine aktarmak. 

17. Çalışmalar sırasında her türlü iş güvenliği önleminin grup çalışanlarınca uygulanmasını sağlamak. 

22- TEKNİKER 

Bağlı Olduğu Birim: Saha Mühendisi 

Nitelikleri 

· Konusuyla ilgili en az Yüksekokul mezunu 

· 4 yıl tecrübe 

· Grup çalışmasına yatkın 

· İnsan ilişkilerinde etkin 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Ünite bazında üstünün hazırladığı iş programını uygulamak, uygulatmak. 

3. Kendi yönetimindeki personelin, saha mühendisinin talimatları doğrultusunda organizasyonunu yapmak. 

4. Kendi sorumluluğu altında çalışan elemanlar arasında bilgi akışını sağlamak. 

5. Diğer birimler ile kendi birimi arasında bilgi akışını sağlayarak meydana gelebilecek teknolojik hataları ortadan kaldırmak için saha mühendisi ile bilgi alışverişinde bulunmak. 

6. Saha mühendislerinden aldığı proje ve detayları astlarına noksansız olarak uygulatmak. 

7. Proje ve detayı olmayan işlere ait röleve çalışmasını yaparak saha mühendisine vermek. 

8. Malzeme taleplerinin gerçekleşmeleri hakkında ambardan bilgi alarak saha mühendisinin bilgisine sunmak. 

9. İş yerinde kullanılan malzemelerin uygunluğu hakkında üstlerini bilgilendirmek. 

10. Şantiyede kullanılan malzemelerin israfını önlemek, şantiye dışına çıkartılmalarına engel olmak, gerekirse üstlerine bilgi vermek. 

11. Özellikle sonradan gözle görülemeyecek olan imalatlardan projesi olmayanlar hakkında röleveyi zamanında tutarak hemen saha mühendisine iletmek. 

12. Taşeronların günlük şantiye raporlarında kullanılmak üzere personel ve ekipman-malzeme durumlarını günlük olarak saha mühendisine vermek. 

13. İş kalitesinin yüksek olması için mahiyetindeki ekipleri bilgilendirmek, uyarmak ve saha mühendisini bu konuda bilgilendirmek. 

14. Kendisine bağlı olarak çalışan personel hakkında saha mühendisine bilgi vermek, beşeri problemlerin tespitinde amirine yardımcı olmak. 

15. Sahada çalışan makine, ekip ve ekipmanın verimliliği konusunda saha mühendisini bilgilendirmek ve malzemenin doğru yerde, doğru zamanda çalışmasını temin etmek. 

16. Puantörlerin doğru bilgiler almasını sağlamak ve yardımcı olmak. 

17. Kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde iş kazalarının meydana gelmemesi için emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak, saha mühendisini sürekli olarak bilgilendirmek. 

18. Amirin işle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. 

23- ALET OPERATÖRÜ 

Bağlı Olduğu Birim: Topograf 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu 

· Asgari 3 yıl tecrübe 

· Matematik hesap sistemlerini ve gerekli hesap makinası programlarını kullanabilme 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Nivo, Total Station, GPS ve benzeri kot ve koordinat ölçen cihazları kullanabilmek. Bu cihazlardan aldığı bilgileri digital ve yazılı ortama aktarabilmek. 

2. Projeden gelen bilgiler ışığında, arazi üzerinde istenilen kot ve koordinat noktasının tespitini yapmak. 

3. Cihazların standart bakımını ve temizlik işlerini yapmak. 

24- KALFA 

Bağlı Olduğu Birim: Kısım Şefi 

Nitelikleri 

· En az ilköğretim mezunu 

· Proje okuyabilme 

· Personel yönetim yeteneği 

· İş makinaları bilgisi 

· Asgari 5 yıl inşaat tecrübesi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Yönetimindeki personelin görev dağılımını yapmak, uygulatmak ve denetlemek; personelin birbirleri ile aralarındaki uyumu sağlamak. 

3. Şantiyede çalışan düz işçilerin, kısımların ihtiyacına göre dağıtımını ve takibini yapmak. 

4. Yönetimindeki personel ve ekipmanın gerektiği gibi, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak. 

5. Gerektiğinde imalatların önem sırasını göz önüne alarak personel ve ekipmanların yer değiştirmesini organize etmek. 

6. Şantiye çalışmaları sırasında saha düzenlenmesi, malzeme taşınması, malzeme bakım ve temizliği gibi işleri yaptırmak. 

7. Şantiye organizasyonu ile ilgili çöp toplanması, sosyal binaların bakım ve onarımlarının yapılması, boya-badana işleri, foseptik ve kanalların temizliği gibi işleri düz işçilere yaptırmak. 

8. Şantiyeye gelen malzemelerin gerektiği gibi ve doğru yere indirilmesini (vinç veya düz işçi ile) sağlamak; bu konuda gerekirse kısım şeflerinden bilgi almak. 

9. Sorumluluğundaki makinaların bakım ve onarımı için bakım grubuna bilgi vermek. 

10. Sorumluluğunda bulunan malzeme, alet ve ekipmanın gerektiği gibi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak; zayiatını önlemek. 

11. Çalışmaları sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun davranmak ve yönetimindeki personeli bu konuda bilgilendirerek denetlemek. 

12. Grubunda çalışan elemanların çalışma durumlarını, puantajlarını ve verimlerini kontrol etmek; bu konularda grup şefine bilgi vermek. 

13. Şantiyenin genel temizliğini ve düzenini sağlamak. 

25- DEPO ŞEFİ 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· En az lise ve dengi okul mezunu 

· Konusunda 3 yıl deneyimli 

· Bilgisayar bilgisi (orta düzey) 

· Yeterli derecede malzeme bilgisi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Şantiyede mevcut açık ve kapalı ambarları sevk ve idare etmek. 

2. Depo çıkışlarını kontrol etmek; gelen malzemeyi ilgili kısma imza karşılığı (demirbaş ise zimmet fişi, sarf malzemesi ise depo çıkış fişi ile) teslim etmek. 

3. Demirbaş listesini hazırlayarak dosyalamak, bu demirbaşların birinci kullanıcıya zimmetlemek ve takip etmek. 

4. Şantiye Şefi tarafından verilen asgari stok miktarına göre mevcut malzeme miktarının dökümünü yaparak tüm grup şeflerinin bilgisine sunmak. 

5. Asgari stok durumunu kontrol etmek ve eksiklikleri satınalma sorumlusu ile Şantiye Şefine bildirmek. 

6. Kısım Şefleri tarafından depodan şantiye içi talep fişi ile istenen malzeme mevcutta yok ise dış talep fişi ile onaya sunmak. 

7. Ambara giren malzemelerin giriş ve çıkışını düzenli olarak yapmak. 

8. Şantiyede mevcut depoların periyodik sayımlara hazırlık açısından ambar düzenini sağlamak ve bu düzeni korumak. 

9. Fatura, irsaliye ve kıymetli evrakların düzeni ve kayıtları açısından muhasebeye bilgi vermek. 

10. Her ayın sonunda taşeronlara verilen malzemelerin dökümünü muhasebeye aktarmak. 

11. Kamp Amirliği ile sosyal tesis ihtiyaç malzemelerinin stok durumlarını değerlendirmek. 

12. Şantiyede sarf edilen akaryakıt ve madeni yağların kontrolünü sağlamak; her ayın sonunda periyodik olarak akaryakıt raporunu hazırlamak. 

13. Hafriyat taşeronlarının akaryakıt, madeni yağ ve aldıkları diğer malzemelerin dokümanını çıkarıp ilgili kişilerin onayına sunmak. 

14. Aylık yemek maliyeti hesapları için depodan geçen malzemelerin listesini hazırlayıp muhasebeye vermek. 

26- MAKİNA FORMENİ 

Bağlı Olduğu Birim: Kısım Şefi 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu (tercihen Teknik Lise) 

· Araç bakım ve onarımı konusunda 3 yıl tecrübe 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Bütün araçlarda bakım talimatlarının bulunmasını temin etmek, devamlılığını sağlamak. 

2. Periyodik bakımların zamanında ve düzgün yapıldığını kontrol etmek. 

3. Makina sarf malzemelerini ve kritik yedek parçalarını kontrol ve talep etmek. 

4. Kaza ve arıza hallerinde derhal müdahale etmek, gerekli tamirleri yaptırmak, kazaya uğramış eleman varsa tedavisiyle ilgilenmek. 

5. Araç kullanım ve sevkiyatlarında her türlü kanuni vecibenin yerine getirilmesini sağlamak. 

6. Araç, makina ve el aletlerini her an kullanmaya hazır halde tutmak, gerekli tamiratları prosedüre uygun şekilde yaptırmak. 

7. Her türlü araç ve makina performans değerlendirmesi ile ilgili üst amire rapor vermek. 

8. Araç ve personelle ilgili her türlü güvenlik tedbirini almak ve kontrol etmek. 

27- OPERATÖR 

Bağlı Olduğu Birim: Kısım Şefi 

Nitelikleri 

· Kullandığı iş makinasına uygun operatör sertifikası sahibi (tercihen G sınıfı sürücü belgeli) 

· En az 3 yıl operatörlük tecrübesine sahip 

· En az ortaokul mezunu 

· Trafik kurallarını iyi bilme ve tam olarak uygulama 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. İş makinalarının günlük ve haftalık koruyucu bakımlarını yağcısı ile birlikte yapmak. 

2. İş makinasının özelliğine göre Şantiye Şefinin vereceği görevleri zamanında yapmak. 

3. Zimmetine verilen malzemelerin kaybolmasını ve hasar görmesini önlemek. 

4. Arızaları zamanında amirine bildirmek. 

5. Periyodik bakım zamanı geldiğinde, amirine bilgi vererek bakımını yaptırmak ve bakımda aracının başında bulunmak. 

6. Kanuni evraklarının (sigorta, kasko, muayene vs) araç üzerinde muhafazasını sağlamak, tarihleri geçmeden yenilenmesi için amirine bilgi vermek. 

7. Müstakil görevlerde ve acil durumlarda süratle rapor vermek. 

8. Şantiye içi ve şantiyelerler arası malzeme nakliyelerini yapmak. 

9. Şantiye ve şehiriçi ulaşımları sağlamak. 

10. Gabari ve tonaj sınırlarının üzerinde yükleme yapılmasına mani olmak. 

11. Şantiye sınırları haricinde irsaliyesiz taşıma yapmamak. 

12. İş Makinasının teknik özelliklerine uygun olarak kullanılmasını sağlamak. 

13. Taşıma emniyeti için, yüklemede gerekli emniyet tedbirlerini almak ve aldırmak (takoz, gergi tertibatı vs). 

28- YAĞCI 

Bağlı Olduğu Birim: Makina Bakım Formeni 

Nitelikleri 

· İş makinesini tanıma 

· En az ortaokul mezunu 

· Seyahat edebilme 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. İş makinasını mesai başlangıcında gözden geçirmek (yağ, akaryakıt sızıntısı, gevşek veya yerinden çıkmış bağlantılar gibi) ve varsa operatörüne bilgi vermek. 

2. Mesai bittiğinde, makinanın temizliğini, yağ ve akaryakıt ikmalini yapmak. 

3. Haftalık koruyucu bakımlarda gresörlükleri kontrol ederek yağlamasını yapmak. 

4. Çalışma iş saatlerini takip ederek, periyodik bakımları geldiğinde operatörü uyarmak ve bakımda makinenin yanında bulunmak. 

5. Zimmetine verilen malzemeleri muhafaza etmek. 

6. Bonservis veya sertifikası var ise, operatörün izinli olduğu zamanlarda Şantiye Şefinin onayı ile iş makinesini kullanmak. 

29- ŞENÖR 

Bağlı Olduğu Birim: Topograf 

Nitelikleri 

· En az ilköğretim mezunu 

· Asgari 1 yıl deneyim 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Alet Operatörünün yönlendirmesiyle kot ve koordinat tespiti yapılacak noktanın belirlenmesi amacıyla mira veya jalon cihazlarının, ilgili noktada tutulma işlemini yapmak. 

2. Alet Operatörü, şenörün tutmuş olduğu tespit noktası ile o noktanın koordinat ve kotunu, kullanmış olduğu aletinden okur. 

30- MUHASEBE VE PERSONEL SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Şantiye Şefi 

Nitelikleri 

· Yüksek Öğrenim 

· Bilgisayar bilgisi (Windows, Word, Excel, Logo) 

· Benzer işte en az 3 yıl deneyim 

· İnsan ilişkilerinde uyum 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Kasa föylerini günlük olarak düzenlemek ve her hafta belirlenen günde merkez muhasebeye intikal ettirmek. 

2. Şantiye para taleplerini hazırlayarak, Finansman Şefi onayını aldıktan sonra merkez finansmana faks çekmek. 

3. Yapılan ödeme ve tahsilatlarda, makbuzlara personelin görevinin, ödeme miktar ve mahiyetinin açıkça yazılmasını sağlamak. 

4. Personel, piyasa ve taşeronların C/H durumlarının takibini yapmak, merkez muhasebe ile mutabakata varmak ve ilgili şefleri bilgilendirmek. 

5. Her ayın belirlenen tarihleri itibarıyla piyasa faturalarının ilgili birimlerce toplanmasını sağlayarak, irsaliyeleriyle birlikte kontrol ettikten sonra Ödeme Emri’ni hazırlamak ve ilgili şeflere onaya sunmak, akabinde de merkez muhasebeye intikal ettirmek. 

6. Merkez finansmandan gelen çekleri, çek alındıları karşılığında esnafa zamanında ve düzenli olarak dağıtmak. 

7. Her ayın sonu itibarıyla Personel Maaş Bordrolarını hazırlamak; ekinde puantaj listesi varsa mesai çizelgesi ile en geç takip eden ayın 5’ine kadar merkez muhasebeye intikal ettirmek. 

8. Her ayın sonu itibarıyla Taşeron Hakedişlerinin hazırlanarak, metraj, ataşman, yeşil defter ve tutanaklar eklenerek merkez muhasebeye intikalini sağlamak; hakedişlerde, sözleşmelerde yazılan maddeleri uygulayarak, gerekli kesintileri yapmak (malzeme, yemek, teminat v.b). 

9. Her ayın sonunda takip eden ayın Ödeme Planı’nı yaklaşık olarak çıkarmak ve merkez muhasebeye bildirmek. 

10. Her ayın sonunda depo sorumlusu ile birlikte Yemek Maliyeti ve Akaryakıt Raporunu hazırlamak, Finansman ve Şantiye Şefleri incelemesinden ve onayından sonra merkez muhasebeye intikal ettirmek. 

11. Firmalar ve bankalardan her ayın sonu itibarıyla hesap ekstrelerini alarak, en geç ertesi ayın 5’ine kadar merkez muhasebeye göndermek. 

12. Muhtasar, Tasarruf Teşvik, Telefon ve Elektrik faturaları v.b. ödemeleri zamanında yaparak, cezaya girmemesini sağlamak. 

13. Personel ücretlerini tediye makbuzunu imzalatarak doğru ve tam olarak ödemek. 

14. Merkezden gönderilen aylık Sigorta Bildirgeleri ile 4 aylık bildirgeleri düzenli olarak ilgili Sigorta Md.ne elden vermek, tahakkukunu ve tasdikini yaptırmak. 

15. Dört aylık bildirgeleri tasdik ettirdikten sonra bir suretini şantiyede ilan etmek. 

16. Öncelikle şirket bünyesinden, daha sonra da iş talep formu ve gazete ilanı ile işin mahiyetine uygun personel temin etmek. 

17. İlgili amirin onayını aldıktan sonra iş başı yapacak personele hizmet akdi sözleşmesi, işçi sağlığı-iş güvenliği tutanağı tanzim edip imzalatmak. 

18. İşe Giriş Bildirgelerinin, Ek-1, Ek-2 ve Dizi Pusulalarının zamanında ve düzgün olarak düzenlenmesini sağlamak, ay sonu itibarıyla da merkez personel servisine intikal ettirmek. 

19. Personel mevcudu 50 kişinin üzerinde ise İşçi Bulma Kurumundan %3 oranında sakat ve eski hükümlü ve %2 oranında terörle mücadele malulü işçi talep etmek ve bu tür elemanlara uygun iş sağlamak. 

20. Çalışan personelin sicil dosyalarını hazırlamak ve personel dosyalarındaki evrakları (Hizmet Akdi, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Talimatı, İşe Giriş Bildirgesi, Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi, İkametgah İlmühaberi, Ağır ve Tehlikeli İşler Sağlık Raporu, Adli Sicil Belgesi, Sigorta ve Tasarruf Teşvik Kartı Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi -Şoförler için-, Operatörlük Belgesi -Operatörler için-, Diploma Fotokopisi -Teknik ve İdari Personel için-, Hizmet Belgesi -Teknik ve İdari Personel için-) tamamlamak. 

21. İşyerinde 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmamasını sağlamak. 

22. İşyerinde sigortasız işçi çalıştırmamak. 

24. Hasta olan personele vizite kağıdı tanzim ederek en yakın SSK hastanesine göndermek. 

25. İş kazalarında, kaza malulünün en yakın hastaneye gitmesini sağlamak; kaza raporu tanzim etmek, kazayı en kısa zamanda Emniyet Md.’ne ve en geç iki gün içerisinde Bölge Çalışma Md.’ne bildirmek. 

26. 1475 sayılı iş kanununun 13. ve 14. maddelerince işten çıkarılanların ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesini sağlamak. 

27. İşten ayrılan personelin zimmet durumunu çıkarıp, ilgili yerlerden teyit almak ve tam haklarını aldığına dair ibraname imzalatmak. 

28. Taşeronların sigortasız işçi çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol etmek, sigortasız işçi çalıştırıyorlarsa uyarmak, Şantiye Şefine bilgi vermek. 

29. Taşeronlara dosya oluşturmak ve SSK primlerini ödeyip ödemediklerini tespit etmek. 

30. Personel ile ilgili evrakların (Muhtasar Beyannamesi, Tasarruf Teşvik Bildirimi, Bildirge Tahakkuku, Ek-1, Ek-2 ve İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Puantaj Raporu, Günlük Puantaj Raporu, Puantaj Defteri Fotokopisi, Ücret Hesap Pusulaları –İmzalı-) düzenlenerek her ayın sonunda merkez personel servisine gönderilmesini sağlamak. 

31- SATINALMA SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Muhasebe ve Personel Sorumlusu 

Nitelikleri 

· En az lise ve dengi okul mezunu 

· Konusunda 3 yıl deneyimli 

· Bilgisayar bilgisi (orta düzey) 

· Yeterli derecede piyasa bilgisi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. İhtiyaç görülen malzeme için, Şantiye Şefinin onayını aldıktan sonra satınalma işlemin başlatmak. 

2. Asgari stokta eksilen malzemenin alınması için bilgi vermek. 

3. İhtiyaç duyulan malzeme hakkında piyasa araştırması yapmak. 

4. İhtiyaç duyulan malzemenin tekliflerini hazırlayıp finans sorumlusu ve Şantiye Şefinin onayı ile uygun görülen firmalara dağıtıp, bu teklifleri toplayarak finans sorumlusuna sunmak. 

5. Satın alınan malzeme şantiyeye girdiği anda, malzemeyi talep eden grup şefine en kısa sürede bilgi vermek. 

6. İdari hakediş hazırlamaları açısından, kendisine verilen listeli malzemelerin irsaliye ve miktarlarının dökümünü yaparak dosyalanmış halde hakediş personeline vermek. 

7. Her ay, belirlenmiş tarihler itibarıyla piyasa faturalarını toplayarak, irsaliye ve alt evraklarıyla birlikte muhasebeye iletmek. 

32- PUANTÖR 

Bağlı Olduğu Birim: Muhasebe ve Personel Sorumlusu 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu 

· Bilgisayar bilgisi (Windows, Word, Excel, Link deneyimi) 

· Benzeri işte en az 2 yıl deneyim 

· Ekip çalışması hakkında bilgi, etkin insan ilişkileri ve organizasyon yeteneği 

· Oto ehliyeti 

· Seyahat edebilme 

· Askerlikle ilişik olmaması 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Şantiyede çalışan tüm personelin iş yerine gelip gelmediğini kontrol etmek ve puantaj defterine işlemek. 

3. İşe yeni başlayan personelin giriş için gerekli belgelerini hazırlatıp üstüne kontrol ettirmek. 

4. Personelin ücret bordrolarının hazırlanması için yevmiyeleri ve mesai çizelgelerini muhasebeye vermek. 

5. Personel vizite kağıtlarını, işe giriş bildirgelerini, dizi pusulalarını hazırlayarak muhasebe ve personel sorumlusuna kontrol ettirmek. 

6. Hasta olan personele vizite kağıdı yazarak tanzim etmek ve Şantiye Şefine imzalatmak, personeli en yakın SSK hastanesine göndermek ve işbaşı kağıdı istemek, raporlu ise ilgili amirine bilgi vermek ve istirahat etmesini sağlamak, rapor bitim tarihinde işbaşı yapıp yapmadığını kontrol etmek. 

7. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak personelden bedence uygun olup olmadığına dair sağlık raporu almasını sağlamak. 

8. Şantiyede İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı açısından uygun olmayan işçilerin çalıştırılmaması için amirlerine bilgi vermek. 

9. Koruyucu malzeme zimmet tutanağını tanzim etmek ve malzemeler konusunda şeflerine bilgi vermek. 

10. Personele ait izin çizelgesini hazırlamak. 

11. Şantiye günlük puantaj cetvelini hazırlamak, gereken inceleme ve onayları alarak Proje Müdürüne fakslamak. 

12. Muhasebe ve personel sorumlusu kontrolünde işe giriş bildirgelerini, dizi pusulalarını, Ek-1 ve Ek-2’leri, aylık bildirgeleri, dört aylık bildirgeleri gününde ve doğru olarak tahsis ettirmek. 

13. Tahsis ettirilen dört aylık bildirge tahakkuklarını şantiyede de ilan etmek. 

14. İşten çıkan personelin depo ile ilişkisinin kesildiğine dair belgenin kontrolünü yapmak. 

15. İşten ayrılan personeli Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve bölge Çalışma Müdürlüğüne Ek-2 ile bildirmek. 

33- LABORANT 

Bağlı Olduğu Birim: Kalite Kontrol Mühendisi 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu 

· Beton numuneleri üzerinde deney bilgisi ve tecrübesi. 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Programa uygun olarak şantiye ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak. 

2. Agrega, çimento ve karma suyu ile ilgili numune alma ve deney işlemlerini yapmak. 

3. Beton sınıflarına ve özel nitelikli betonlarla ilgili, numune alma, saklama ve deney işlemlerini yapmak. 

4. Yapılan deneyleri yönetmek, sonuçlandırmak ve rapor haline getirmek. 

5. Deney sonuçlarıyla ilgili istatistikleri tutmak. 

6. İş emniyet ve güvenlik kurallarına riayet ederek çalışmak. 

7. Laboratuvar cihaz ve aletlerin günlük temizliğini ve bakımını yapmak. 

34- İHALE SERVİSİ SORUMLUSU 

Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür 

Nitelikleri 

· En az lise mezunu 

· Orta düzeyde bilgisayar bilgisi 

· Yabancı dil (tercihen İngilizce) 

· Dokümantasyon konusunda bilgi 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

1. Her gün sekreterlikten dağılımı yapılan ve ihale servisine gelen resmi gazete ve ihale dergilerini taramak, ihale ilanlarını incelemek, 

2. İhale ilanı çıkmışsa ilgili altyapı veya üstyapı koordinatörüne işe müracaat edilip edilmeyeceğinin öğrenilmesi için ilanı gösterip onay almak, 

3. Girilecek ihaleler için gerekli tüm evrakları hazırlamak, teknik personelin sorumluluğunda olan evrakların hazırlanmasını takip etmek ve bunları toparlayarak teldit dosyasını oluşturmak, 

4. Gerekli dilekçeleri hazırlayarak idareye başvurmak, 

5. İşin alınmaması durumunda Geçici Teminat Mektubu’nun serbest bırakılmasını takip etmek, 

6. İşin alınması durumunda Kati Teminat Mektubu v.b. belgeleri hazırlamak, sözleşmenin hazırlanmasını takip etmek ve imzalamak, 

7. Firmanın tanıtım kataloğu ile ilgili dokümanları hazırlamak, 

8. Firmanın halen devam eden işlerine ait alınmış teşvik belgeleri varsa bunların takibini yapmak, 

9. Gelen hakedişlerin ilgili dairelerden takibini yapma

Bir cevap yazın