BURSA SAHA BETONU ,FABRİKA ZEMİN BETON DÖKÜMÜ,BURSA

BURSA SAHA BETONU

SAHA BETONU NEDİR ?
Endüstriyel tesisler, depolar, yollar, otoparklar ve diğer tesisler özelliklerine göre farklı
kullanım amaçlarına sahiptirler. Beton kalınlığı, betonun cinsi, içerisindeki demir donatı
miktarı ve eğimleri dikkate alınarak tasarımı yapılır. Yüzey hazırlığı zemin betonunun
cinsine göre değişmektedir.

SAHA BETONU AŞAMALARI
1. Minimum kalınlığın belirlenmesi
2. Şantiye hazırlıkları
3. Malzeme ve işçilik planı
4. Betonun yerleştirilmesi
5. Kürleme işlemleri
6. Kontrol derzleri

1. Minimum kalınlığın belirlenmesi
Temel tabanı ve alt temelin yoğunluğu şartnamelerin belirttiği
minimum değerde olmalıdır.
Saha üzerinde araç park edecekse veya ağıt taşıtlar geçecekse kalınlık
şartları ona göre belirlenir
Araç geçecekse 100mm altına inilmemelidir.

2. Şantiye hazırlıkları
Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre
muhtelif farklılıklar göstermektedir.
a) Saha betonlarında , saha alt dolgusu yapıya göre uygun kalınlıkta
olmalıdır.
b) Taban zeminin homojen , iyi sıkıştırılmış olmasına ve donmuş malzeme
içermemesine dikkat edilmeli ,
c) zemin üstünde su birikintisi, çamur veya yumuşak noktalar olmamalıdır.
d) dolgu malzemesi en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış
olmalıdır
e) Drenaj için gereken eğim sağlanmalıdır.
Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve
ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü
serilmelidir.
g) Polietilen örtülerde döküm sırasında kaymayı önlemek amacıyla gerekli
yerlerde plastik yapışkanlı bant kullanılmalıdır.
h) Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzeyin basınçlı hava
ile tamamen temizlenmiş olması, toz ve partiküllerden arındırılmış
olması gerekmektedir
i) Uygun rutubet şartları kontrol edilmeli.
k) Ano yerleri belirlenir ve ano vazifesi görecek çelik kalıplar ölçüm yapılarak proje
kotuna göre yerleştirilir.
l) Çelik hasır, donatı, proje ve bindirme payı dikkate alınarak yerleştirilir.
m) Çift kat serilmesi halinde sehpa ve pas payı kontrol edilerek yerleştirilir.
n) Sağlam kalıplar kullanılmalıdır. Sabitleme tahtalarının üst seviyesi bitirme
seviyesiyle aynı veya biraz altında olmalıdır. Kalıp üst seviyesi bitirme seviyesinde
olmalıdır.
o) Derzlerin yerlerini tam olarak belirlenmelidir.

• Başarılı bir endüstriyel zemin döşemesi için uygun beton bileşimi oldukça
önemlidir. (standartlar çerçevesinde talebe uygun beton olmalıdır.)
• Betonun yerleştirilmesi ve yüzey düzeltilmesi sırasındaki çevresel
koşulları ve korunma yöntemleri
• Betonun yerleştirme, sıkıştırma ve yüzey düzeltme tekniği ve mevcut
imkanlar, (Özellikle yeni Deprem Yönetmeliğine göre kullanılması zorunlu
olan vibratörler)
• Şantiyede eklenecek katkıların olup olmaması,
• Yüzey düzgünlük talepleri.

3. Malzeme ve İşçilik Planını Yapılması

* TS 13515 standardına göre Çökme sınıfı ,beton sınıfı ve çevresel etki
sınıfı kullanılacak olan saha betonuna göre şantiye tarafından önceden
belirlenmelidir
* Betonu renklendirmek için pigment, ve / veya betonun çekme dayanımını
artırmak için elyaf , dramix gibi malzemelerin hazır olduğunun kontrolü
yapılmalı
* Beton teslim edileceğinde yeterli işgücü olduğu kontrol edilmelidir.
Döküm esnasında ve hava şartlarına bağlı olarak yeterli işçiler
bulunmalıdır.

İşe başlamadan önce aşağıdaki
malzemelerin bulunduğunu kontrol edin
– Yağmurdan koruma için geniş bir naylon
– El arabası , kürek , tırmık
– Taban zeminini ıslatmak ve kür yapmak için
su kaynağı
– Perdahlama ve mastarlama ekipmanları
– Buharlaşmayı önleyici katkı veya membran
– Beton süpürgesi (bitirme için)
– Kür malzemesi (telis ve su veya katkı
maddeleri)

Döküm yerinin çevresinde, hazır beton ekipmanlarının çalışmasını
engelleyecek araç, demir ve kum yığınları, elektrik ve telefon telleri vb.
gibi unsurlar için önlem alınmalı ve rahat bir çalışma ortamı
sağlanmalıdır. Pompa ve transmikserlerin çalışacağı zemin çökme ve
kayma tehlikesine karşı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
* Bütün kalıp işleri tamamlanmalıdır. Kalıplar sağlam, ışık sızdırmayacak
şekilde aralıksız; yüzeyleri düzgün, temiz ve kalıp yağı ile yağlanmış
olmalıdır. Kalıp iskelesi sağlam yapılmalıdır.

Beton Dökümü
• Beton işbaşına geldiğinde beton cinsi ve slamp
ve segregasyon durumlarının kontrolleri
yapılarak beton döküm işlemine geçilir.
• Beton planlanan bölgeden başlanmak suretiyle
optik ve lazer okuyucular yardımı ile seviye
kontrolü doğrultusunda ano içlerine dökülür.
Anolar arasında, anolara dik olarak uygun
aralıkta dikiş demirleri bulunmalı ve beton
dökümü ano dahilinde sürekli olarak
yapılmalıdır.
• Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz
yapılmamalıdır.

Beton Dökümü

• İşlenebilirliği artırmak amacı ile taze betona kesinlikle su
verilmemelidir, Slump katı olduğu durumlarda
standartlarda belirtilen şekilde uygun katkı ile redozlama
işlemi ile istenilen kıvama getirilmelidir. Aksi halde
yapılacak su eklemeleri betonda boşlukların artmasına
neden olacak ve beraberinde dayanım ve durabilite
düşüşlerinden korozyona kadar birçok sorunları
beraberinde getirecektir. Bu nedenle düşük kıvamlı
betonlar (S2-S3) tercih edilmelidir.

SU, SERTLEŞMİŞ BETON İÇİN CAN İSE, TAZE BETON İÇİN ÖLÜMDÜR.

• Betonun döküldüğü nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye
dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşımadan
mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m’ye
kadar yayılabilir.
• Beton mümkün olduğunca yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir
tabakanın kalınlığı 15-30 cm arasında olmalıdır. Tabaka kalınlıkları her bölgede
eşit ve homojen olmalıdır.
• Beton serbest olarak en fazla 1,5 m. yükseklikten dökülmelidir. Daha yüksekten
dökmek gerektiğinde önlem alınmalıdır.
• Betonun dökülmesinde temel hedef ayrıştırmama ve homojenliğin korunması
olmalıdır.
• Beton daima kalıba düşey yönde dik olarak dökülmelidir.

Betonun Sıkıştırılması

Sıkıştırma, beton dökümünün sonuca etki eden
en önemli aşamasıdır. Sıkıştırmanın amacı;
• Betondaki hava boşluklarını dışarı atarak
boşluksuz ve geçirimsiz bir yapı oluşturmak,
• Beton-Donatı arasındaki aderansı tam
anlamıyla sağlamak
• Betonu kalıbın her noktasına yaymaktır.
İdeal bir sıkıştırmanın teşkili ancak
vibratörlerle olur.
Yeni Deprem Yönetm
eliğine göre de
kullanılması zorunlu hale getirilen vibratörler,
beton dökümünde betonun kendisi kadar,
olmazsa olmaz olan önemli bir gereçtir.

Beton Yüzeyinin Bitirilmesi
• Yüzey bitirme işlemi beton taze beton
halindeyken uygulanacak son işlemdir.
Özellikle döşeme, yol, saha ve diğer
zemin betonlarında yüzey bitirme
işlemi gerek teknik ve gerekse estetik
bakımından önemlidir.
• yüzey bitirme işlemi genellikle çelik
veya ahşap mastar ve malalarla yapılır.
Kenar, pah ve derz işlemleri gereken
yerlerde, önce kenar bitirmesi
yapılmalı, sonra pah ve derzler

Yüzey Sertleştirici Uygulaması
• Yüzey sertleştirici uygulanacak beton dizaynı, ortam yüklerine ve zemin
şartlarına göre seçilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun
aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır
ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama ile servis yükleri altında, betonda
oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine olduğu gibi yansıyacaktır.
Geleneksel yüzey sertleştiriciler haricinde, lityum silikat esaslı sıvı yüzey
sertleştiriciler kullanılmaktadır, hem uygulama kolaylığı hem de ihtiyaca uygun
hizmet etmesinden ve kalitesinden dolayı tercih edilmektedir.

Bakım ve Kür Aşaması
• Beton kür uygulaması betonun dayanıklılığı açısından son derece önemli bir
konudur. Betonda oluşabilecek çatlaklarına ve betonun tozumasına engel
olur.
• Beton ürünlerinin imalatından sonra oluşabilecek su kaybını engellemek ve
hidratasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanda gerçekleşmesini
sağlamaktır.
• Çimento hidratasyonu günlerce, haftalarca hatta aylarca sürer. Hidratasyon
reaksiyonunun devamı için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Bu
koşullar sağlanamadığı takdirde betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık
(durabilite) elde edilemez.

Uygulamada karşılaşılan çatlak
sorunlarının en yaygın sebebi döküm
süresi uzun olan işlerde kürlemenin
döküm sonuna bırakılmasıdır.
Özellikle sıcak havalarda dökümü takip
eden
ilk 15-30 dk. içinde
(yüzey bitirme işleminden hemen sonra)
kürleme işlemi başlatılmalıdır.

6. Kontrol Derzleri
• Erken yaşta beton, buharlaşma veya
soğuma yüzünden büzülür. Eğer
önceden belirlenerek kontrol altına
alınmazsa rastgele çatlaklar oluşur.
Derzlerin endüstriyel zemin
betonlarında önemi büyüktür. Uzun
süre yükler altında kalan betonun
çatlak oluşumunu azaltmak
amacıyla düzenlenir. Sıcaklık
değişimlerinde betonun genleşme
ve büzülmesi durumunda çatlak
oluşmaması için ayrıca soğuk
derzler bırakılır.

Derz dolgu malzemeleri
• Derz dolgu malzemesi yeterince esnek ve elastik
olmalıdır. Isı değişimlerinden etkilenmemelidir., su
yalıtımı fonksiyonu da sağlamaları ve yüzeyde sürtünme,
darbe, ağırlık v.b. fiziksel etkilere karşı dayanıklı
olmalıdır. Bu şekilde derz kenarlarındaki kırılmalar,
derzlerden zemine su girmesi ve derz içinde toz
birikmeleri ortada kalkmış olacaktır.
• Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 28
günlük olmasına dikkat edilecektir.

Bir cevap yazın