İndirim!

BETON SIĞINAK YAPIMI

200.000,00 190.000,00

Açıklama

SIĞINAK YAPILMASI İÇİN ÇOK NEDEN VAR.

Potansiyel tehlike dünya çapında bir krizden ziyade hemen her yerde ortaya

çıkabilecek bölgesel anlaşmazlıklardan kaynaklanacak tehditlerdir.

• Böyle bir savaşta gün geçtikçe etkinliği artan konvansiyonel silahların yanı sıra kimyasal ve biyolojik silahların da kullanılacak olmasıdır.

• Bu silahların terörist gruplar tarafından kullanılabileceği veya kaza sonucunda patlayabileceği düşünülmeli, bu durumda uzun süreli kimyasal ajan yayılması ve nükleer serpinti olması ve bunlardan korunmanın en efektif yolunun iyi tasarlanmış sığınaklar olacağıdır.

• Mermi, top, roket, mayın ve füze gibi konvansiyonel silahlar sağlamlaştırılmış bina ve sığınaklara karşı içeri girme, aşırı basınç yaratma ve tahrip etme etkilerine sahiptir.

• Nükleer silahların etkileri uzun süreli pozitif ve negatif basınç, zemin şok yükleri, termal radyasyon, nükleer radyasyon ve elektromanyetik dalgalar olarak yer alır.

• Patlamanın etkisi ile basınç normal atmosferik basınçtan en yüksek değere ulaşır ve saniyeden çok daha kısa sürede normal seviyeye iner. Bundan sonra basınç normal basıncın altına iner. Bu durum yapı üzerinde şok etkisi yaratır.

• Termal radyasyon; patlama ile ortaya çıkar ve çok kısa sürer. Ama bu durum yangınlar çıkarabilir ve bunun sonucunda havadaki oksijen de azalır.

Nükleer radyasyon üçe ayrılır.

• İlk nükleer radyasyon patlamanın ardından bir iki dakika boyunca yayılır.

• Kalıcı radyasyon ise daha sonra yayılır. Radyoaktif maddenin gökyüzüne yükseldikten sonra yere inmesi yani yerel serpinti ve daha sonra inmesi yani gecikmiş küresel serpinti olarak ortaya çıkar.

• Elektromanyetik dalgalar nükleer patlamalarda ortaya çıkan keskin titreşimli radyo dalgalarından oluşan elektromanyetik radyasyondur.

• Elektromanyetik radyasyon canlı organizmalara zarar vermez. Yoğun elektrik ve manyetik alanlar elektrikli cihazlara zarar verir.

Kimyasal ve biyolojik silahlar;

• Değişik şekillerde hedefe gönderilen tahriş edici, zehirleyici ve patojenik ajanlardan

oluşan geniş bir gruptur.

• Terörist gruplar veya bazı ülkeler tarafından kullanılması mümkün potansiyel savaş ajanları arasında hardal gazı, sinir gazı, sarin, soman veya VX gibi kimyasal ajanlar ve botulism, toksin, antrax ( şarbon )ve varıola gibi bakteriler yer alır.

• Pratik olarak mevcut ve laboratuarda geliştirilen hastalıklar savaş ajanı olarak kullanılabilir.

• Bu tehditlere karşı insan hayatını ve stratejik tesisleri korumak için en etkili yöntem sağlam sığınaklar oluşturmaktadır.

• Tahrip edilemez bir sığınak yapılması mümkün olmamasına karşın, iyi korunmuş bir hedefi yok etmek için harcanması gerekecek büyük çaba ve olası kayıplar saldırganı saldırıdan vazgeçmek zorunda bırakabilir.

• Bu durumda sığınak, insanları hayatta tutma ve bunun için gerekli olan yaşam destek sistemlerini, zararlı etkilere karşı istenen düzeyde koruyacak bir sisteme sahip olmalıdır.

• SIĞINAK

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

3.SIĞINAK ÖZELLİKLERİ

• Patlamaya karşı dayanıklılık,

• Gaz sızdırmazlılığı,

• Su sızdırmazlığı,

• Elektromanyetik radyasyona karşı dayanım ve şok yalıtımını sağlamalıdır.

• Dış atmosfer yaşanamaz durumda olduğundan sığınak içinde yapay bir atmosfer

oluşturularak insanların minimum destekle kurtulmalarını sağlamak gerekir.

4. YASAL MEVZUAT

29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27714

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Hakkında Yönetmelik

Madde 1 – 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3194 Sayılı İmar Kanununa Göre Düzenlenmiş Bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmeliğin başlığı “Sığınak Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

5. SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

1) Kullanacaklara Göre

2) Kullanım Amacına Göre

1. Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri

a) Özel sığınaklar:

Özel sığınaklar:

Özel veya kamuya ait yapıların en alt bodrum katlarında veya toprağa oturan kısımlarında veya Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak ve ana yapı ile bu Yönetmeliğe uygun olarak korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla;

bahçelerinde, yer üstünde veya yeraltında radyoaktif serpinti etkilerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen serpinti sığınaklardır.”

b) Genel Sığınaklar

Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır.

2. Kullanım Amacına Göres Sığınak

Çeşitleri

a) Basınç sığınakları

b) Serpinti sığınakları

a) Basınç Sığınakları:

Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle,

konvansiyonel silahların tesirlerine,

kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla Devlet tarafından inşa edilen sığınaklardır.

b) Serpinti sığınakları:

Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı korunmayı sağlayan sığınaklardır.

Serpinti sığınakları yapım usulleri;

Bina ve tesislerin en alt bodrum katlarında veya toprağa oturan katlarında yapılır. Mümkün olmadığı takdirde, uygulama imar planı veya planda hüküm yoksa Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak ve ana yapı ile bu Yönetmeliğe uygun olarak korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla bahçelerinde, Toprağın yapısına göre yer üstünde veya tamamen veya kısmen yeraltında yapılır. Ancak tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, parselin yol cepheleri hariç yan ve arka bahçe yapı yaklaşma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki

yapıları hiçbir şekilde etkilememek koşuluyla sığınak yapılabilir.

Serpinti sığınaklarının yer üstünde veya kısmen yeraltında yapılanları TAKS hesabına dâhil edilir.Ana yapıdan ayrı tamamen toprağın altında kalanlar ise TAKS hesabına dâhil edilmez.

Sığınaklar emsal hesabına dâhil değildir.”

Standartlar: Serpinti sığınaklarında, sığınağın binanın bodrum katında yer altında veya yer üstünde ya da bahçede yer altında veya yer üstünde olmasına bakılmaksızın ;bu ölçülere, özürlülere ilişkin standartlar da dâhil olmak üzere Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan tüm standartlara ve diğer mevzuata uyulur.”

6. SERPİNTİ SIĞINAKLARI UYGULAMA YAPILARI

Madde.7 Bu maddede belirlenen istisnalar dışında her türlü tesis ve binalarda yapılır. Onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde;

a) 12 ve daha az bağımsız bölümü olan sadece konut kullanımlı yapılarda,

b) Emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az konut dışı kullanımlı yapılarda,

c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 12 ve daha az olup, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az olan konutla birlikte aynı zamanda konut dışı kullanımlı yapılarda,

ç) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı veya geçici konaklama yapılan tesislerde,

d) Toplam yatak sayısı 50 ve daha az olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, hastane gibi kalıcı ve geçici konaklama tesislerinden farklı kullanımları da içeren, emsal hesabına konu alanı 1500 m2’den az tesislerde,

e) Emsal hesabına konu alanı 3000 m2’den az olan her türlü sanayi tesisleri, akaryakıt ve LPG istasyonu, depo, antrepo, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir kullanım içermeyen yapılarda,

f) Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılarda,

g) Tamamı 8 inci maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılan tehlikelere karşı korunaklı olarak inşa edilen yapılarda, sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.

Bir imar parselinde aynı veya farklı kullanım kararına haiz birden fazla bina bulunması

durumunda,

sığınak hesabı her bina için ayrı ayrı yapılır.

Bu maddeye göre sığınak gerektirdiği tespit olunan her yapı için ayrı ayrı sığınak yeri ayrılabileceği gibi, bu yapılar ile korunaklı bir bağlantı sağlanmak ve sığınak gerektirdiği tespit olunan yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükten az olmamak kaydıyla parselde ortak bir veya birden fazla sığınak yapılabilir.

Uygulama imar planı kararı ile toplu yapı kapsamına alınan ve ortak kat mülkiyeti kurulan birbirine bitişik parsellerde,

ana yapılar ile korunaklı bağlantı sağlanmak kaydıyla, sığınak gerektiren yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükte tek bir serpinti sığınağı yapılabilir. Ancak bu yapılarda, her parselde bu Yönetmelik kapsamında sığınak incelemesi yapılıp sığınak yeri tespit ve tahsis olunmadıkça kat mülkiyeti bozulamaz, yeni yapı ruhsatı düzenlenemez.

Bu maddedeki ölçü ve miktarların üzerinde olan tarım, hayvancılık ve sanayi tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarında; sığınak yeri aranıp aranmayacağına, bölgenin özelliği ve tesislerin ülke ve bölge açısından stratejik önemine ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının uygun görüşü alınarak il idare kurullarınca karar verilir.

İmar planları ile bu Yönetmeliğe aykırı hükümler getirilemez.”

6.1 GEREKTİĞİNDE SIĞINAK OLARAK KULLANILABİLECEK YAPILAR

Madde 10- Yapılacak metroların gerektiğinde genel sığınak olarak inşa edilmeleri esastır. Sinema, tiyatro, eğlence yeri, otopark, garaj, kapalı çarşı ve pasaj gibi yapı ve tesislerin yeraltında inşa edilmelerini teşvik için belediyelerce her türlü kolaylık sağlanması ve buraların gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

BURSA SIĞINAK YAPIMI  ?

İSTANBUL SIĞINAK YAPIMI ?

ANTALYA SIĞINAK YAPIMI ?

YALOVA SIGINAK YAPIMI ?

Türkiye’de sığınak yapan firmalar?

Çelik sığınaklar?

Beton sığınaklar ?

Sığınak projeleri?

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“BETON SIĞINAK YAPIMI” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Translate