Bina güçlendirme devlet desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa taslağı ile 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na geçici bir madde eklenerek, imar barışına başvuran ve güçlendirme kararı alınan riskli binalara da ruhsat verilmesinin önü açılıyor.

– Taslağın 38. maddesiyle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu’na eklenmesi öngörülen geçici maddeyle öncelikle kaçak binaların imar barışına başvurarak yapı kayıt belgesi almış olmaları koşulu aranacak

– İkinci aşamada Yapı Kayıt Belgesi alan kaçak binaların, Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında ‘riskli’ olduğunun tespiti yapılacak.

– Üçüncü aşamada Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca bina sahiplerinin beşte dördünün onayıyla “güçlendirme” kararı alınacak. Fakat buradaki en önemli koşul, ilave inşaat yapılmaması olacak. Bu koşullarda hazırlanan projelere, mevzuata takılmadan güçlendirme ruhsatı verilebilecek. Fakat bu güçlendirmenin denetimini yapı denetim şirketleri yapacak.

2020 inşaat maliyetleri BURSA

BU FİYATLAR TAHMİNİ FİYATLARDIR. HER MÜŞTERİMİZİN PROJESİNE VE TALEPLERİNE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİR DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

2020 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlendi.

2020 yılı inşaat metrekare maliyet bedelleri 29 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 75 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan cetvelde sıralandı.

Bilindiği üzere bu bedeller her sene yeniden belirleniyor. İnşaat maliyet bedelleri, lüks inşaat, 1. sınıf inşaat, 2. sınıf inşaat, 3. sınıf inşaat ve basit inşaat olmak üzere ayrı ayrı belirtiliyor.

Peki, inşaat türlerine göre metrekare fiyatları ne kadar arttı? İnşaat maliyetleri ne kadar? İşte 2020 inşaat maliyetleri 5 maddede tüm detaylarıyla…

1- Lüks inşaatta inşaat maliyetleri 2020

Normal standartların üstünde bir konfor sağlayan inşaat projeleri lüks inşaat kapsamında inşa ediliyor. 2020’de inşa edilecek lüks inşaatların metrekare bedelleri şu şekilde sıralanıyor:

Çelik Karkas Bina

Asgari: 3027,88
Azami: 3228,90
Orta: 3128,39

Betonarme Karkas

Asgari: 1796,05
Azami: 2015,70
Orta: 1905,88

Yığma Kagir Bina

Asgari: 1473,07
Azami: 1518,96
Orta: 1496,02

Ahşap Binalar

Asgari: 2399,02
Azami: 2644,47
Orta: 2521,75

Kalite Anlayışımız.

Kalite Anlayışımız
Kalite konusundaki sözümüz, bütün faaliyetlerimizin temelini oluşturur.
Eğitim ve kişisel gelişim yoluyla çalışanlarımızın memnuniyetini ve motivasyonlarını sağlarız.
Kaliteyle ilgili sürekli gelişim, tüm iş ve hizmetlerde en yüksek önceliğimizdir.
Hedef ve amaçlarımız, aynı sürecin sürekli temini için gerekli kaynakları tahsis etmeye yöneliktir.
%100 müşteri memnuniyeti politikamız, her projemiz için temel bir koşuldur.

YAPI TAAHHÜT İŞLEMLERİ

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar.

İşveren ile inşaat taahhüt işletmeleri arasında yapının inşa edilmesine ilişkin olarak yapılacak sözleşmeden önce, işverenin yapması gereken bazı işlemler vardır.

Projenin hazırlanması,
Keşif bedelinin belirlenmesi,
Fiyatlandırma yönteminin tespiti,
Teklif alma yönteminin belirlenmesi,
Projenin ihaleye çıkarılması,

İhaleye çıkarılan projeye taahhüt işletmeleri tarafından teklif verilir. Verilen teklifler işveren tarafından değerlendirilir ve en uygun teklifi veren inşaat taahhüt işletmesi ile sözleşme imzalanır ve inşaata başlanır.

İnşaat Taahhütlerinde İzlenen Süreç

Projenin Hazırlanması

İnşaat taahhüt işlerinde yapılması gereken ilk iş yapılacak inşaata ait projenin hazırlanmasıdır. Proje iş sahibi yani inşaatı yaptıracak kişi tarafından hazırlanır veya bu konuda uzman kişilere hazırlattırılır. İş sahibi yanında proje hazırlamakla görevli birini çalıştırıyorsa, proje bu kişi tarafından hazırlanır. İş sahibi böyle bir kişi çalıştırmıyorsa, projeyi bu alanda uzman kuruluşlara hazırlatır.

Yaptırılması düşünülen inşaatın ihaleye çıkartılabilmesi için:
Arsa temin edilmiş
Mülkiyet ve kamulaştırma işlemleri tamamlanmış,
İmar izinleri alınmış,
Proje hazırlanmış olmalıdır.

Projeler, çeşitli planlardan oluşur:
Vaziyet Planı: Arazinin boyutları, yapının yerleşimi, çevre (komşu arazi, cadde, sokak, v.s) uzaklığı ve yol kotunun belirtildiği planlardır.
Kat Planı: Yapı içerisinde yer alan oda ve çeşitli bölümler ile merdivenler, aydınlanma boşluğu, baca gibi unsurların boyutlarını gösteren planlardır.
Kesitler: İnşa edilecek yapının dikey ve yatay olarak kesildiği varsayımıyla ortaya çıkan görüntünün ayrıntılarının gösterildiği plandır.
Görünüş Planları: İnşa edilecek yapının tüm cephelerden görünümünü veren planlardır.
Tesisat Planları: Elektrik, su, ısıtma, havalandırma, asansör ve soğutma gibi tesisatların resim ve konumlarını gösteren planlardır.
Detay Planlar: İnşa edilecek yapıyı oluşturan çeşitli elemanların düğüm noktalarını detaylı olarak belirtmek amacıyla çizilmiş resimlerdir.

Yukarıdaki planlar kullanılarak, inşaatın seyrine göre oluşturulacak projeler ise şunlardır:
Avan Projeler

İnşaata ilişkin hazırlanacak ilk proje taslak bir proje olup, bu proje;
Araziye ait zemin etütleri,
Temel etütleri,
Vaziyet planı,
Kat ve çatı planları,
İnşaatın mimari görünüşünün yer alacağı bir rapordan oluşur.

Kesin Projeler

 Yapıya ait avan projesi onaylandıktan sonra, tüm birimler ölçülendirilip, detaylandırılır. Böylelikle kesin proje hazırlanmış olur. Başka bir ifadeyle kesin proje, avan projesinin teknik özellikleri itibariyle gözden geçirilmesiyle oluşturulan projedir.

Uygulama Projeleri

Kesin projeler onaylandıktan sonra, detaylara uygun olarak mimari elemanlar, tesisatın ölçüleri ve diğer ayrıntıların gösterildiği uygulama projesi hazırlanır. Bu proje mimari, statik ve tesisat projeleri gibi alt projelerden oluşur.

Keşif Bedelinin Belirlenmesi

Proje hazırlandıktan sonra, yapılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti belirlenir. Bu maliyete inşaatı yapacak, taahhüt işletmesinin karı da eklenerek, inşaatın toplam maliyeti belirlenir.

Keşif bedelinin eksik veya fazla olarak tespit edilmesi çeşitli sorunlara yol açar. Bu nedenle keşif bedeli belirlenirken, inşaatın maliyetinin doğru olarak hesaplanması çok önemlidir. Keşif bedelinin belirlenmesinde yapılacak tüm giderler ayrıntılı olarak belirlenebileceği gibi, projelerde yer alan işler için belirlenmiş birim fiyat listelerinden veya asgari inşaat metrekare birim fiyatlarından da faydalanılabilir. İnşaatın maliyetini kalemler halinde gösteren keşfe birinci keşif adı verilir.

Fiyatlandırma Yönteminin Belirlenmesi Yaptırılması düşünülen inşaatın tahmini maliyeti (keşif bedeli) belirlendikten sonra, taahhüt işletmeleri (müteahhit firma) tarafından yapılacak işlerin değerlendirilmesinde kullanılacak fiyatlandırma yönteminin belirlenmesi gerekir. Belirlenecek bu fiyatlandırma yöntemi ihaleyi kazanacak taahhüt işletmesi ile yapılacak sözleşmede yer alacağından, işin ihale edilmesinden önce bu yöntemin, işi yaptıracaklar (işveren) tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Fiyatlandırma yöntemi sözleşmede belirtilmemiş ise, bu durumda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. Buna göre; “Bedel, işin kıymetine göre tayin edilmek üzere önceden kararlaştırılmamış veya takribi bir suretle kararlaştırılmış ise, yapılan şeyin kıymetine ve
müteahhidin masrafına göre tayin edilir”.

Fiyat belirleme yöntemleri şunlardır:
Birim fiyat yöntemi
Maliyet + kar yöntemi
Götürü bedel yöntemi

Çelik bina metrekare maliyeti

BU FİYATLAR TAHMİNİ FİYATLARDIR. HER MÜŞTERİMİZİN PROJESİNE VE TALEPLERİNE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİR DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Çelik bina metrekare maliyeti 2016!

Binalar çelik, betonarme, yığma kagir, yığma yarı kagir, ahşap bina, taş duvarlı bina, gecekondu tarzı bina, kerpiç ve diğer basit binalar olarak sınıflara ayrılıyor.

Bu bina türlerinin inşaat sınıfları da; lüks inşaat, 1. sınıf inşaat, 2. sınıf inşaat, 3. sınıf inşaat ve basit inşaat olarak sıralanıyor.

2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edildi. Peki, çelik bina metrekare maliyeti 2016 nedir?

Meskenlerde çelik bina metrekare maliyetleri:

Lüks İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 4068,65

Azami: 3205,99

Orta: 2137,32

1. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina

Asgari: 3367,31

Azami: 2475,21

Orta: 1921,26

AĞIR ÇELİK YAPILAR

AĞIR ÇELİK YAPILAR

Çelik Konstrüksiyon Hangar İnşaatları
Çelik Konstrüksiyon Çok Katlı Yapılar
Antrepo ve Depo İnşaatları
Endüstriyel Tesis İnşaatları
Fabrika Binası İnşaatları
Cephe Çatı Kaplama Sistemleri
Çelik Köprü İnşaatları
Tenis Kortları
Kapalı Yüzme Havuzu Çatıları

Çelik Villa, BURSA

Hafif Çelik Villa Çözümleri

Galvanizli hafif çelik konstrüksiyon yapı teknolojisinin kullanıldığı lüks hafif çelik villalar, estetik görünümleri ile fark yaratmaktadırlar.Firmamızın üstün teknolojisi ve üretim güvencesi ve alanında profesyonel ekibi ile, müşterilerinin taleplerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığı hafif çelik villa çözümleri dayanıklılığı ile de ön plana çıkmaktadır.

Hafif Çelik Villalarda Cephe Kaplamalası

Hafif çelik villa yapılarının dış cephesinde Hekim Holding bünyesinde üretilen A1 sınıfı yanmaz fibercement levhalar, farklı desen ve farklı kesim teknikleri ile uygulanmaktadır. Aynı şekilde iç cephe, kolon ve tavanlarda da fibercement levhaların farklı uygulama şekillerini görmek mümkündür.

Hafif Çelik Villalarda Yalıtım

Firmamızın ürettiği hafif çelik villalarda ısı ve ses izolasyonunu düşünerek yapı bileşenlerini detaylandırmaktadır. Enerji tüketim giderlerini minimuma indirgemeyi hedeflemektedir.

Hafif Çelik Villa Özellikleri
Ses ve ısı izolasyonu sağlar.
Enerji tüketim maliyetlerini düşürür.
Depreme dayanıklıdır.
Kurulum süreci hızlıdır.
Çevre dostudur.
İnşaat süreci maliyetleri düşüktür.
Sürdürülebilir çözümler sunar.

Çelik Konstrüksiyon Nedir? Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları Bursa

Çelik Konstrüksiyon Nedir?
Çelik konstrüksiyon ev ve binalar hakkında aklımızdaki sorulara yanıt bulabilmek için, öncelikle çelik konstrüksiyonun ne olduğuna bakalım. Çelik konstrüksiyon, bir yapı tekniğidir. Bu teknik, tamamen çerçeveye bağlı bir binanın zemin, çatı ve duvarlarını desteklemek için dikdörtgen bir ızgarada inşa edilmiş dikey çelik tekniğinin gelişmesi, çok katlı binaların ve gökdelenlerin yapımını mümkün kılmıştır.

Çelik konstrüksiyon da bir çeşit prefabrikasyon yöntemidir. İnşa edilecek evin ihtiyaçlarına göre önceden hazırlanan çelik konstrüksiyon iskeleti, evi oluşturacak şekile dikilir. Bu da inşaat sürecini hızlandırıcı ve sağlamlaştırıcı bir etki yaratır.

Haddelenmiş, yani kimi işlemler sonucu, istenilen biçime getirilen çelik profil veya çelik sütun kesitleri “I” harfinin şeklini alır. Bu şekli almış bir kolonun iki geniş flansı, yapıdaki basınç stresine daha iyi dayanmak için kırış uzerindeki flanslardan daha kalın ve geniştir. Bunun için genellikle betonla doldurulmuş kare ve yuvarlak çelik borular da kullanılabilir. Çelik kirişler sütunlara civata ve dışlı bağlantı elemanları ile bağlanır. Bu çelik kirişler ile merkezi bir ağ oluşturulur. Bu ağ da yüksek binaların ayakta kalmasını sağlar. İşte çelik konstrüksiyon ev bu temel prensiple ayakta kalır. Peki, çelik konstrüksiyon ev nasıl oluyor da ayakta duruyor? Çelik konstrüksiyon nasıl çalışıyor?

Çelik Konstrüksiyon Ev Nasıl Avantajlar Saglar?
Çelik konstrüksiyon ev beraberinde pek çok faydayı da getirmektedir. Bu faydalar arasında depreme karşı dayanıklılık, kolay monte edilebilirlik, hata payında düşüklük, tasarruf, yıldırım riskinin az olması ile işi ve ses yalıtımı yer almaktadır

Depreme Karşı Dayanıklıdır
Hiç kocaman bir binaya bakıp, “Bu nasıl oluyor da ayakta kalabiliyor?” diye düşündünüz mü? Ya da kimi deprem bölgelerindeki yapılar nasıl deprem esnasında hasar bile almadan kurtulanılıyorlar, merak ettiniz mi? Sorunuzun cevabı çelik konstrüksiyon içerisinde yer alıyor olabilir. Çelik konstrüksiyon ev mantığı ile inşaat sektöründe ön plana çıkan bir takım özellikler, bu evleri depreme karşı dayanıklı hale getirmelidir. Bu özellikler hafiflik, homojenlik ve esnekliği kapsamaktadır. Her bir özelliği ve çelik konstrüksiyon ev tasarımlarına kazandırdıkları avantajları şu şekilde açıklayabiliriz.

Hafiftir

Çelik konstrüksiyon ev modelleri denince akla gelen ilk avantaj, depreme karşı dayanıklılık olacaktır. Bu, temel bir fizik prensibine dayanmakta. Bir yapı ne kadar hafif bir şekilde tasarlanırsa bir deprem esnasında alacağı darbe de o kadar azalmış olur. Klasik inşaat yöntemleri ile inşa edilen betonarme yapılara göre çok daha hafif olma prensibine dayanan elik konstrüksiyon ev tasarımları, hafif olmaları ile depreme karşı dayanıklılardır. Bu özellikleri ile de özellile deprem kuşağındaki ülke ve şehirlerde tercih edilebilirler.

Homojendir
Bunun yanısıra çelik konstrüksiyon ev ve öteki yapılar yapılırken kullanılan çelik, betona göre çok daha homojen bir yapıya sahiptir. İçerisinde pek çok farklı maddeyi bulunduran beton yapılara oranla çelik bazlı yapılar tek bir madde içermeleri ile daha homojen bir şekilde imal edilmişlerdir. Peki, bu nasıl bir avantaj sağlar? Homojen yapılar depreme karşı neden dayanıklıdır. Bunun nedeni bir maddenin direnç gösterme özelliğine dayanmaktadır. Heterojen bir yapı her noktasında farklı bir direnç gösterir. Bu nedenle kimi noktalar dışarıdan gelen bir etki ile kırılabilirken kimi noktalar dayanır. Bu da deprem gibi bir durumda dezavantaj sağlar. Oysa çelik konstrüksiyon ev gibi homojen özelliğe sahip binalar her noktada aynı direnci gösterir. Bu da bu yapının depreme karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Esnektir
Çelik konstrüksiyon ev ve beton temelli ev kıyaslandığı zaman ortaya çıkan bir başka fark ise esneklik alanında kendisini göstermektedir. Çelik konstrüksiyon ev son derece esnek bir yapıya sahiptir. Bunun temel nedeni esas olarak yukarıda saydığımız iki özellike, yani hafiflik ve homojenliğe dayanmaktadır. Hafiflik ve homojenlik sayesinde esneklik de beraber gelmektedir. Bu da bir evin ya da herhangi başka bir yapının deprem sırasında esnek olmasını sağlamaktadır

Kolayca Monte Edilebilir
Çelik konstrüksiyon ev ve yapılar özellikle inşaat süresini hızlandırmaları ile ön plana çıkmaktalar. Geleneksel inşaat yöntemleri ile ve beton kullanılarak yapılan ev ve yapıların aksine çelik konstrüksiyon ile üretilen evler çok daha ivedi bir şekilde tamamlanırlar. Bunun nedeni aslında temelde prefabrik yapılar ile benzer bir prensibe dayanmalarıdır. Prefabrik ev modelleri, fabrikada hazırlanıp sahada birleştirilme prensibine dayanırlar. Bu nedenle de klasik yöntemlerle inşa edilen evlerden daha hızlıdırlar. Benzer bir prensibe sahip olan çelik konstrüksiyon ev modellere de önceden hazırlanıp inşaat sahasında birleştirilirler. Bu nedenle de toplam inşaat süresi kısalır.

Tasarruf Sağlar
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çelik konstrüksiyon ev yapıları önceden yapılıp sahada birleştirilirler. Bu sayede de daha tasarruflu bir inşaat süreci geçirilmesine yardımcı olurlar. Bu tasarruf süreci iki farklı açıdan ele alınabilir. İlk olarak zamandan tasarruf edilmiş olur. Klasik bir inşaat sahasındaki işleyiş, pek çok farklı sebeple zaman zaman kesintiye uğrayabilir. Beklenmedik bölünmeler arasında kötü hava koşulları, resmî tatiller ve beklenmedik aksaklıklar yer alabilir. Bunun bir nedeni de geleneksel inşaat sahalarının uzun süre ayakta kalmaktasıdır. Önceden hazırlanan çelik konstrüksiyonlarda ise inşaat süreçlerinin kimi kısımları hızlandırıldınız için bu süre kısaltılmış olur. Tasarruf konusunda ikinci ele alınacak konu ise pek tabii ki paradan tasarruftur. İnşaat süresinin kısalması ile inşaata dayalı masraflar da azalacaktır. İşçilerim veya kiralanan inşaat malzemelerinin günlük masrafları düşürüldüğünde inşaat süresinin toplam maliyeti gözle görüşür orada azalır ve bu durum inşaatı gerçekleştiren kişilere ve inşaat sonucunu bekleyen mal sahiplerine büyük avantajlar kazandırır.

Hata Payı Düşüktür
Her filmin üç kere baştan çekildiğini duymuş muydunuz? bir film önce senaryo olarak yazılıyor, sonra çekilirken biraz değişiyor ve montaj sırasında en baştan yaratılıyor. Aslında insana sektörü de biraz buna benziyor. Önce mimarı planı yapılıyor, sonra mühendislik hışmı tasarlanıyor; ancak ustaların elinde en baştan yapılıyor. Bu gibi durumlarda da hatalar ortaya çıkabiliyor. Bu hatalar kimi zaman küçük bir hata oluyor. Duvar kadığındaki bir kayma ya da yanlış yere takılmış bir priz gibi… Kimi zamansa bu hatalar hayatı oldukça zorlaştırıyor. Zor kapanan bir kapı, yanlış yöne açılan bir pencere ya da salonun tam orta yerine denk gelen bir sütun. Klasik yöntemlerle yapılan inşaatlarda hata payı biraz daha yüksek oluyor.

Çelik konstrüksiyon ev ve binalarda ise bu durum farklıdır. Bir mimarin masasında tasarladığı, bilgisayarında ince ince hesapladığı ve santimlik hesaplarla ortaya çıkardığı plan, çelik konstrüksiyon ev ve yapılarda birebir kuruluyor. Bu yöntem, bu tarz matematiksel ve statik hesaplamaların birebir korunduğu bir yöntemdir. Kısa zamanda montajı tamamlanan bu evlerde dış yapıda her şey kusursuz oturur. Bu durumda da içte yer alan ve gözle görülmese de bir evden alına konforda belirleyici olan badana, sıva, tesisat ve köşeme gibi işlerde de mükemmeline ulaşılır. Bu evlerde kullanılan ana malzemeler bütünü ile fabrikalarda, bilgisayar ve mühendis nezaretinde üretildiği için son derece kusursuz olurlar.

Çelik konstrüksiyon ev size aslanda pek de aklınıza gelmeyen bir fayda aha sağlar. Bu evlerde topraklama yapıldığı için yıldırım düşme tehlikesi minimuma indirgenmiştir. Bunun başlıca nedeni çeliğin yalıtıcı bir madde olmasıdır. Bununla birlikte güçlü bir şekilde izole edilmiş olması ve topraklama yapılası yıldırım düşmesi durumuna karşı evi korur. Bu riskin olduğu düşünülen yerlerde, çelik konstrüksiyon ev çok daha avantajlı olacaktır.

Isı ve Ses Yalıtımı Yüksektir
Çelik konstrüksiyon ev ve villalarda öne çıkan özelliklerden bir tanesi de yalıtımdır. Hem yalıtımlı hem de yalıtımsız olarak alınabilen bu yapılar, farklı yalıtım ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmaktadır. Betonarme türdeki yapılar ile tamamen aynı şekilde yalıtımlanabilen çelik konstrüksiyon ev ve villalarda işi ve ses yalıtımı en yüksek seviyededir. Bu nedenle müzik yapanlar için prova alanları ya da kayıt stüdyoları da bu türdeki evlerden dönüştürülebilir.

Çelik Konstrüksiyon Ev Özellikleri

Çelik konstrüksiyon ev yaptırmaya karar verdiniz, ancak bu evin ne gibi özelliklere sahip olacağını bilemiyorsunuz. Bu ev, geleneksel inşaat yöntemleri ile yapılmış evlere benzeyecek mi? Yoksa bazı şeyleri eksik mi olacak? Ya da bazı şeyler fazla mı gelecek? İşte bunun için dikkat etmeniz gereken noktaları dizler için derledik.

Çelik Konstrüksiyon Ev ve Yalıtım
Çelik konstrüksiyon ev sahibi olmak istiyorsunuz, ancak evinin nasıl bir yalıtım sistemine sahip olacağından emin olamıyorsunuz. Merak etmeyin! Çelik konstrüksiyon ev de tıpkı geleneksel yöntemler ile yapılmış ev gibi son derece farklı yalıtım yöntemleri ile yalıtılabilir. Yapılan sağlıklı bir mantolama ile, aşınma ve nem gibi problemlere karşı evinizi koruyabilirsiniz. Galvanize hale getirilmiş çelik malzemelerle yapılan evler, özellikle nemli bölgelerde tercih edilebilir, Zira bu malzeme nem ile aşınmaz. Bunun yanısıra paslanma sorunu da yaşanmaz. Kimi farklı malzemelerle yapılan evler, zaman zaman haşerelerin saldırısına uğrarlar. Temelde sorunlara neden olan bu gibi durumların düzeltilmesi de oldukça zordur. Öte yandan çelik konstrüksiyon ev ve binalarda bu tarz sorunlar yaşanmaz. Farklı yalıtım seçenleri ile eviniz güvenceye alınır.

Çelik Konstrüksiyon Ev ve İç Mimarı

Yaptıracağınız çelik konstrüksiyon ev dışarıdan güzel bir şekilde görünüyor. Peki, içinde neler oluyor? İç mimarı açıdan da çelik konstrüksiyon ev ve binalar tıpkı geleneksel yöntemlerle yapılan evler gibidir. Bunu biraz daha detaylı analiz edelim şimdi. Bu evlerin içerisindeki elektrik tesisatı tıpkı öteki evler gibidir. İnternet bağlantısı, televizyon girişleri, prizleri ve elektrik düğmeleri ile tam teşekküllü hizmet verir. Isınma sistemleri gelişmiştir. Kalorifer sistemleri, sıcak şu ve yemek pişirme imkanları normal evleri aratmaz. Aynı şekilde evin içerisini dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. çeşitli farklı ağırlıktaki mobilyalar evin içerisine rahatça yerleştirilir. Bunun yanısıra bu evlerin pencere ve kapıları da isteğe göre ayarlanabilir. İsterseniz pimapen, isterseniz ahşap kaplamalı şekilde pencere ve kapı çerçeveleri yaptırabilirisiniz. Bu evlerde güvenlik önlemleri de rahatça alınabilir. Çelik kapı ya da hırsızlığa karşı yöntemler bu evlere entegre edilebilir.

Çelik Konstrüksiyon Ev Fiyatları
Çelik konstrüksiyon ev sahibi olmak istiyorsanız, mutlaka bu yatırımın ne kadara mal olacağını merak edersiniz. Bu noktada sizin ihtiyaçlarınız ön plana çıkıyor. Çelik konstrüksiyon ev, metrekaresi ve kat sayısı ile farklı fiyatlara elde edilebilir.

Çelik konstrüksiyon ev ve villalar, tek katlı ya da iki katlı olarak üretilebiliyor. Oda sayısı beş odaya kadar arttırılabiliyor. Bu ödemenin içerisine hafriyat, zemin betini ve kaplaması, ıslak yüzeylere seramik kaplaması, mutfak dolaplarının monte edilmesi, kapı ve pencerelerin takılması, yer malzemesinin kaplanması, duvarların sıvalanması ve duvar boyasının yapılması da dahil edilmelidir.

Bu süreç içerisinde işlemeli gerçekleştirecek olan ekibin barınma, yemek ve günlük ödemeleri de bu masraf içerisinde değerlendirilmelidir. Bu anlamda çelik konstrüksiyon ev satın alırken bütün bu hizmetleri bir arada sunan bir şirket ile çalışmak size avantaj sağlayacaktır.

HAFİF ÇELİK BİNA NEDİR ?

Çelik yapı sistemi, yapı elemanlarının taşıyıcı nitelikte olduğu (duvar, döşeme) ve galvanize çelikten soğuk şekillendirme yöntemi ile üretildiği bir yapı türüdür. Fabrikada CNC tezgahlarda modern makinelerle kontrol ve denetim altında üretilen yapı elemanları, korunaklı bir şekilde inşaat sahasına getirilip monte edilir. Geleneksel yapım sistemlerine göre hassasiyet avantajı vardır. Kendi de ön üretimli bir sistem olduğundan, üretimi esnasında projelerin kapı, pencere ve diğer ekipmanlarının siparişlerinin verilmesi mümkündür.

Çelik yapıların tasarımları tıpkı betonarme binalarda olduğu gibi kalıcı yapı şartnamelerine göre tasarlanır. Taşıma gereken yüke göre hesaplamalar yapılır. Ayrıca betonarmeye göre çok önemli oranda hafif oldukları için deprem yüklerine çok daha az maruz kalırlar. Bu da deprem dayanımlarını betonarme yapıya göre çok önemli ölçüde arttırır. Çelik yapılar her tür amaçlı yapılarda uygulanabilir. Konut, okul, hastane, depo, yurt, otel v.b. kullanım amacı çok farklı olup çelikle yapılan ve şu anda kullanılmakta olan çok fazla yapı örneği bulunmaktadır.

Bir yapının sağlaması gereken minimum ekonomik ömrü rahatlıkla sağlar ve çok daha uzun süre kullanılabilir. Sadece kullanılan çelik için yapılan bazı yaşlandırma testlerinde 180 yıl gibi bir süre dayanımını koruduğu ortaya konmuştur. Ayrıca tüm kesitler kapalı olduğu için ömrü daha da uzamaktadır.

ÇELİK FABRİKA MALİYETLERİ

ÇELİK FABRİKA İNŞAATI NASIL YAPILIR?

Çelik konstrüksiyon fabrika yapımı konusunda mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri vermekteyiz. Her türlü ihtiyaca hizmet edecek sanayi kuruluşları çeşitli özel tasarımlara sahip olabilmektedir. Bu gibi durumlarda standart veya özel tasarım çelik konstrüksiyon fabrikaları mühendislerimiz sizin için projelendirmektedir.

Fabrika İnşaatı Proje Aşaması Nasıl Gerçekleşmektedir?

Çelik Konstrüksiyon fabrika statik proje çizim hesaplama fiyatları Fabrika inşaatı maliyeti öncelikle çelik yapıyı projelendirerek yapılmaktadır. Fabrika inşaatı yapan firmalar proje üzerinden maliyetlendirme yapmalıdır. Fabrika inşaatı için gerekli projeler;

• AutoCAD Proje Çizimi ( AutoCAD proje çizimi fiyatı için lütfen bizi arayın )

• Çelik Statik Proje Çizimi. Statik proje çizimi için fabrika büyüklüğüne göre minimum 1 haftadan başlayan termin sürelerimiz mevcuttur.

• 3 Boyutlu Mimari Proje Çizimi ( Mimari proje fiyatı için lütfen bizi arayın )

AutoCAD projesi çizimi, satik projesi çizimi ve hesaplamaları, 3 boyutlu mimari proje çizimi sadece ağır çelik statik projesi üzerine tecrübeli olan inşaat mühendislerimiz tarafından yapılmakta ve imzalanmaktadır.

Lütfen statik proje çizimi ve hesabı yapılmamış fabrika projelerine itibar etmeyiniz.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Yapımı Maliyeti Nedir?

Çelik konstrüksiyon fabrika maliyetleri için müşteri ile ilk görüşmeden sonra avan proje çizimi yapılır. Avan proje üzerinden fabrika çelik konstrüksiyon konsepti belirlenir ve değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar üzerinde uzlaşılır. Avan proje çizimi ile birlikte yapı birimleri ortaya çıkar ve tonaj ve metraj hesaplanarak çelik konstrüksiyon fabrika maliyeti hesabı yapılır. Proje konsepti üzerinde anlaşıldıktan sonra ise Uygulama projesi aşamasına geçilir. Çok iyi çizilmiş avan projeler uygulama projesi olarak kullanılabilmektedir.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Nasıl Yapılır?

Uygulama projesi çizilen çelik konstrüksiyon fabrika inşaatına temel kazma ve düzeltme işlemleri ile başlanır. Temele projedeki yerlerine göre çelik kolonların oturacağı flanşlar yerleştirilir. Fabrika yapımı çelik kolonların dikilmesi ile devam eder. Çelik konstrüksiyon üzerine genelde A çatı denilen sistem uygulanarak çelik konstrüksiyon fabrika çatısı vinç yardımı ile yerleştirilir. Farklı çatı sistemleri de mevcuttur.

Fabrika çelik konstrüksiyonu iskeleti böylece tamamen oluşmuş olur. Fabrika dış cephe kaplaması istenilen malzemeden yapılabilmektedir. Genelde trapez sac tercih edilmektedir. Isı yalıtımı olması istenen fabrikalarda ise sandviç panel ürünleri kullanılmaktadır. Fabrika çatısında ise genellikle sac tercih edilir. Aralara şeffaf paneller atılarak gün ışığının kullanılması sağlanır.

ÇELİK FABRİKA MALİYETLERİ
Yaptırmak istediğiniz çelik fabrika maliyetleri için bazı bilgileri bize iletmeniz durumunda tam fiyat teklifini sizlere ortalama 3 gün içerisinde iletiyoruz. Çelik konstrüksiyon fabrika yapımı maliyeti talep etmek için lütfen aşağıdaki bilgileri bize iletiniz;

Yapılacak fabrikanın Eni ve Boyu,
Yapılacak fabrikanın yan Kolon yüksekliği,
Yapılacak fabrikanın Mahya yüksekliği,
İçeride gezer vinç kullanılıp kullanılmayacağı,
Tercih ettiğiniz çatı ve duvar kaplama malzemeleri,

Otomatik kapı vb. özel istekler
Fabrika inşaatı maliyeti, fabrika inşaatı yapan firmalar, fabrika inşaatı nasıl yapılır, çelik fabrika inşaatı, fabrika bina yapımı, fabrika çatı sistemleri ve genel olarak fabrika inşaatları gibi konularda destek almak ve anahtar teslim fabrika yaptırmak için lütfen bizi arayın;

info@kupcuogluyapi.com

Notunuz alındıktan kısa süre sonra mühendislerimiz teknik bilgilendirme amaçlı size ulaşacaktır.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Yapımı
Yaptırmayı düşündüğünüz fabrika boyutlarını bize bildirdiğiniz takdirde bir kaç gün içerisinde size 3D çizim ve fiyat bilgisi verilecektir.

Konu Hakkında Tüm Hizmetlerimiz
Çelik konstrüksiyon fabrika projeleri için firmamızdan profesyonel destek alabilirsiniz. Talep ettiğiniz ölçülerde ve özelliklerde statik proje çizimi için bizimle irtibata geçiniz.

Çelik konstrüksiyon fabrika yapımı
çelik konstrüksiyon un fabrikası yapımı
çelik konstrüksiyon fabrika maliyetleri
çelik fabrika yapımı maliyeti nedir
çelik fabrika dwg
çelik fabrika projesi
çelik fabrika binaları
çelik fabrikaları türkiye
çelik fabrikaları istanbul
çelik fabrika binası
çelik fabrika projeleri
çelik fabrika çatıları
fabrika çelik konstrüksiyon
fabrika çelik çatı fiyatları

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Nasıl Yapılır?

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Nasıl Yapılır?
Uygulama projesi çizilen çelik konstrüksiyon fabrika inşaatına temel kazma ve düzeltme işlemleri ile başlanır. Temele projedeki yerlerine göre çelik kolonların oturacağı flanşlar yerleştirilir. Fabrika yapımı çelik kolonların dikilmesi ile devam eder. Çelik konstrüksiyon üzerine genelde A çatı denilen sistem uygulanarak çelik konstrüksiyon fabrika çatısı vinç yardımı ile yerleştirilir. Farklı çatı sistemleri de mevcuttur.

Fabrika çelik konstrüksiyonu iskeleti böylece tamamen oluşmuş olur. Fabrika dış cephe kaplaması istenilen malzemeden yapılabilmektedir. Genelde trapez sac tercih edilmektedir. Isı yalıtımı olması istenen fabrikalarda ise sandviç panel ürünleri kullanılmaktadır. Fabrika çatısında ise genellikle sac tercih edilir. Aralara şeffaf paneller atılarak gün ışığının kullanılması sağlanır.

Çelik Fabrika Binaları Depolar

Çelik Yapılar, çoğunlukla çelik yapı fabrika binaları, çelik yapı hangarlar, çelik yapı spor tesisleri, çelik yapı depo ve çelik yapı atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip bir sistem ile modern ve endüstriyel alanda ihtiyaçları gideren bir yapı sistemidir.

Detaylı Açıklama
Çelik Yapılar, çoğunlukla çelik yapı fabrika binaları, çelik yapı hangarlar, çelik yapı spor tesisleri, çelik yapı depo ve çelik yapı atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip bir sistem ile modern ve endüstriyel alanda ihtiyaçları gideren bir yapı sistemidir.

Çok katlı raf sistemlerine uygun tavan yüksekliği ve geniş depolama alanları sayesinde büyük bir uçağın bakım hangarı olabileceği gibi, dilerseniz işletmenizin fabrikası olarak da kullanım imkânı sunmaktadır.

Çelik yapıların tasarımları kalıcı yapı şartnamelerine göre tasarlanır. Taşıması gereken yüke göre hesaplamalar yapılır.

Çelik Yapılar, yalıtımlı ve yalıtımsız olarak da ikiye ayrılmaktadır. Yalıtımlı binaların duvar ve çatılarında kullanılan poliüretan paneller veya taş yünü paneller sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlanmaktadır.

Tüm taşıyıcı sistemleri çelikten üretilen Çelik Yapı özellikle Hatay gibi deprem tehdidi taşıyan bölgelerde depreme dayanıklı çözümler sunar. Bu yüzden Hatay Çelik yapı binaları konusunda çok fazla rağbet görmektedir. Hafif olması nedeniyle daha az deprem yüklerine maruz kalır ve esnekliği sayesinde sarsıntıyı absorbe eder.

İmalat ve montaj işçiliğinin çok kısa sürede tamamlanabiliyor olması, zamandan tasarruf etmenizi sağlarken, defalarca sökülüp tekrar monte edilebilir olması da alternatif çözümler sunar.

Çelik, %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir ve bu işlem kaç kez yapılırsa yapılsın, özelliğini kaybetmez, çevreye zarar vermez.

Çelik Konstrüksiyon Nasıl Olmalıdır?

Çelik Konstrüksiyon sistemleri yüksek kaliteye ve dayanıklılığa sahip olmalıdır. Bu profesyonel çatı sistemleri depremlere karşı maksimum düzeyde dayanıklı olmalıdır. Bunun dışında tüketicilerin ekonomik bütçesine hitap etmelidir. Tamamen katkısız saf çelik malzemesinden üretilmeli ve garanti kapsamında satışa sunulmalıdır. Bunun dışında geri dönüşümü kolay olmalıdır. Bu sayede uzun yıllardan sonra ömrünü tamamladığında da tüketicilere ayrıca ekstradan kazanç sunmalıdır. Çelik çatı sistemleri uzun ömürlü olmalıdır. En düşük 10 yıl garanti kapsamında yer almalıdır. Bu sayede kullanıcılara yeniden harcama yapmasını engellemelidir. Çelik çatı ve cephe sistemleri pratik bir uygulanışa sahip olmalıdır. Bu sayede kullanıcılara zaman bakımından da avantajlar sunmalıdır.

Çelik konstrüksiyon depo yapımı,Çelik depo yapımı

Çelik konstrüksiyon depo, sözlük anlamıyla mal veya eşyaların depolandığı bina anlamına gelir. Depolar üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, nakliye şirketleri, gümrükler vb. tarafından kullanılmaktadır. Genellikle şehirlerin, kasabaların veya köylerin eteklerinde bulunan sanayi parklarındaki büyük düz yapılardır.

Uluslararası pazarlarda frekansı yüksek rekabetle birlikte işletme tedarik zinciri stratejisi gereğince lojistik yetenekler ve depolama faaliyetleri daha konuşulmaya başlanmıştır. Bu bağlamda deponun tanımı yeniden yapılmaktadır. Yeni tanımlama içerisinde müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında karşılanması, operasyonların hızlandırılması ve depolama gereksinimi bir arada değerlendirilmektedir.

Depo, birkaç yıl öncesine kadar, sadece koli, paket ve ürünlerin istiflendiği bir alan olarak düşünülürken, şimdi ise gelinen noktada şirketler için rekabet avantajı sağlamak için yeni bir araç olarak değerlendirilmektedir. Özellikle tedarik zinciri yönetiminin ne olduğunun anlaşılması ve paralelinde lojistiğe gereken önemin verilmesi ile mevcut sistemlerin iyileştirmeleri ve entegre sistem kurma çabaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Lojistik sistemin en önemli maddelerinden biri olan depo bölümleri ise, geçmişteki dar bakış açısından uzaklaşarak, ileriyi şekillendirecek dinamik ve stratejik iş kolları halini almaya başlamıştır.

Her ne kadar depolama sisteminde hız gerekiyorsa, inşasında da hız bu sektörün en önemli unsurlarından biridir. Klasik betonarme yöntemlerin tarih olmaya başladığı şu günlerde geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen ve yapım hızıyla harikalar yaratan hafif çelik depolar ve antrepolar trend olmaya başlamıştır.

Çelik Konstrüksiyon Depo Yapımının Avantajları
Çelik diğer malzemelere göre daha hafiftir.
Yüksek mukavemet, dayanıklılık ve elastik yapıya sahiptir. Sahip olduğu özelliklerden dolayı zemin ve deprem bölgelerinde kullanılması çok avantajlı olmaktadır.

Sağladığı avantajlardan faydalanmak isteyenlerin çoğalmasından dolayı her geçen gün çeliğe olan talepte artış görülmektedir.
Çelik yapı elemanlarının imalat ve montaj süreleri diğer çözümlere oranla çok daha kısadır. Bu sürelerin kısa olmasından dolayı inşaat, proje ve masraflarının en aza indirgendiği görülmektedir.

Çelik yapılar ekonomik kazanç ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.
Çelik depolar ve çelik antrepolar kullanım alanlarındaki ihtiyaca ayak uydurabilmek adına hantal yapılarından kurtulup, çelik konstrüksiyon depo ve antrepolara dönüşerek hız çağına ayak uydurmayı başarmıştır. Bu bağlamda da inşaat sektörünün vazgeçilmez oyuncularından biri olmuştur.

Çelik Soğuk Hava Depoları

Soğuk hava depoları tüm gıdaların, kimyasal ve medikal ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasına imkan veren, demonte panellerden oluşan prefabrik yapılardır. Yüksek dansite poliüretan ile yalıtılmış soğuk hava odası panelleri sayesinde minimum ısı ve enerji kaybıyla ürünlerin uzun süre korunması sağlanır.

Soğuk hava depoları tüm gıdaların, kimyasal ve medikal ürünlerin uzun süre bozulmadan saklanmasına imkan veren, demonte panellerden oluşan prefabrik yapılardır. Yüksek dansite poliüretan ile yalıtılmış soğuk hava odası panelleri sayesinde minimum ısı ve enerji kaybıyla ürünlerin uzun süre korunması sağlanır.
Firmamızda müşterilerimizin her türlü ihtiyacına yönelik istenilen özellik, kapasite ve boyutlarda modüler endüstriyel soğuk hava odası tasarımı ve üretimi yapılmaktadır. Soğuk hava depolarının panelleri, tabanları, soğutma üniteleri ve diğer tüm parçaları son teknoloji sistemlerini kullandığımız fabrikamızda demontable olarak üretilmekte ve profesyonel ekibimizce yerinde monte edilmektedir. Tüm soğuk hava odası panellerimiz kilitli sistem olarak üretilir.

Üretimi tüketime bağlayan bu zinciri sağlamlaştırmak için firmamız üç ana noktaya odaklanmıştır. Yüksek teknolojili, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu sistemlerle ürün kalitesinin korunması. Projelendirme,montaj ve serviste etkin müşteri hizmeti. İzleme sistemleri ile etkin soğuk hava deposu işletimi.

ÇELİK ÇATI BURSA

Çelik çatıların diğerlerine nazaran daha uygun görsellik sağlayabilmesi tercih edilmesi açısından oldukça iyi bir sebep olmalıdır. Çelik çatılar genellikle büyük yapılarda kullanılmakta ve uzun ömürlü olması da bu çatıların yapılmasında ki amaçlardan biridir. Uzun seneler boyunca bakım istemeyen bu çelik çatılar oldukça kolay bir bakım ile kullanılmaya devam edebilirler. Sorulan çelik çatı nedir sorularına çelik çatıların tamamen bilgisayar ortamlarında üretildiği cevabı verilebilir. Bu nedenle tamamen sistemli ve aslına uygun montajının sağlanabilmesi de bu yapıların bir çok büyük yapılarda kullanılmasının temel nedenidir. Çelik çatıların yapım aşamasından montajına kadar ki olan prosesleri tamamen sistemsel olarak yapılır ve işçiler ne yapacağını bilerek çalıştıklarından dolayı yapılan yapıya yorumlarını katmazlar. Büyük yapıların en üst çatılarının imalatında bilgisayar programları ile üzerine gelen doğal kuvvetler hesaplanır ve bunlara özel ölçülerde çelik sistemler yapılır. Büyük çelik profiller ile yapılan bu yapıların güvenliğinden emin olabilirsiniz.

Binaların bazılarının çatı yapımında kullanılan malzeme olarak çelik kullanılması binanın üzerine gelebilecek doğal afetlerin verdiği yükleri absorbe etmesini sağlayabilir. Bu şekilde yapılan yapıları bina üzerine kendi ağırlıklarından fazla bir yük ya da kuvvet uygulamaz.

ÇELİK FABRİKA BURSA

Çelik Yapı Çelik konstrüksiyon fabrika maliyetleri için müşteri ile ilk görüşmeden sonra avan proje çizimini yapar. Avan proje üzerinden fabrika çelik konstrüksiyon konsepti belirlenir ve değişiklikler, eklemeler, çıkarmalar üzerinde uzlaşılır. Avan proje çizimi ile birlikte yapı birimleri ortaya çıkar ve tonaj ve metraj hesaplanarak çelik konstrüksiyon fabrika maliyeti hesabı yapılır. Proje konsepti üzerinde anlaşıldıktan sonra ise Uygulama projesi aşamasına geçilir. Çok iyi çizilmiş avan projeler uygulama projesi olarak kullanılabilmektedir.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika Nasıl Yapılır?
Uygulama projesi çizilen çelik konstrüksiyon fabrika inşaatına temel kazma ve düzeltme işlemleri ile başlanır. Temele projedeki yerlerine göre çelik kolonların oturacağı flanşlar yerleştirilir. Fabrika yapımı çelik kolonların dikilmesi ile devam eder. Çelik konstrüksiyon üzerine genelde A çatı denilen sistem uygulanarak çelik konstrüksiyon fabrika çatısı vinç yardımı ile yerleştirilir. Farklı çatı sistemleri de mevcuttur.

Fabrika çelik konstrüksiyonu iskeleti böylece tamamen oluşmuş olur. Fabrika dış cephe kaplaması istenilen malzemeden yapılabilmektedir.Isı yalıtımı olması istenen fabrikalarda ise sandviç panel ürünleri kullanılmaktadır. Fabrika çatısında ise genellikle sac tercih edilir. Aralara şeffaf paneller atılarak gün ışığının kullanılması sağlanır.

ÇELİK KONTRÜKSİYON FABRİKA YAPIMI

ÇELİK KONTRÜKSİYON FABRİKA YAPIMI

Çelik konstrüksiyon fabrika binaları mühendislerimiz tarafından tasarlanarak statik hesapları yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçilmektedir. Genellikle vidalı sistem olarak üretim yapmaktayız.

Çelik fabrika yapımı fiyatları ve proje maliyeti için lütfen yetkililerimizden teklif isteyiniz.

ANAHTAR TESLİM İNŞAAT
Her türlü fabrika için bilgisayardaki proje aşamasından altyapısına, konstrüksiyon yapımından dış cephe kaplamasına kadar A’dan Z’ye hizmet veriyoruz.
Statik Proje Gereklidir: Statik proje çizimi için lütfen ayrıca fiyat talep ediniz.

İŞ PLANI

Statik Proje Çizimi

Projeye özel statik proje çizilir

Altyapı Hazırlanması

Betonarme Altyapı Hazırlıkları

Konstrüksiyon İmlatı

Projeye Göre Parçaların Üretimi

Konstrüksiyon Montajı

Çelik Konstrüksiyonun Montajı

BURSA SAHA BETONU ,FABRİKA ZEMİN BETON DÖKÜMÜ,BURSA

BURSA SAHA BETONU

SAHA BETONU NEDİR ?
Endüstriyel tesisler, depolar, yollar, otoparklar ve diğer tesisler özelliklerine göre farklı
kullanım amaçlarına sahiptirler. Beton kalınlığı, betonun cinsi, içerisindeki demir donatı
miktarı ve eğimleri dikkate alınarak tasarımı yapılır. Yüzey hazırlığı zemin betonunun
cinsine göre değişmektedir.

SAHA BETONU AŞAMALARI
1. Minimum kalınlığın belirlenmesi
2. Şantiye hazırlıkları
3. Malzeme ve işçilik planı
4. Betonun yerleştirilmesi
5. Kürleme işlemleri
6. Kontrol derzleri

1. Minimum kalınlığın belirlenmesi
Temel tabanı ve alt temelin yoğunluğu şartnamelerin belirttiği
minimum değerde olmalıdır.
Saha üzerinde araç park edecekse veya ağıt taşıtlar geçecekse kalınlık
şartları ona göre belirlenir
Araç geçecekse 100mm altına inilmemelidir.

2. Şantiye hazırlıkları
Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre
muhtelif farklılıklar göstermektedir.
a) Saha betonlarında , saha alt dolgusu yapıya göre uygun kalınlıkta
olmalıdır.
b) Taban zeminin homojen , iyi sıkıştırılmış olmasına ve donmuş malzeme
içermemesine dikkat edilmeli ,
c) zemin üstünde su birikintisi, çamur veya yumuşak noktalar olmamalıdır.
d) dolgu malzemesi en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış
olmalıdır
e) Drenaj için gereken eğim sağlanmalıdır.
Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve
ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü
serilmelidir.
g) Polietilen örtülerde döküm sırasında kaymayı önlemek amacıyla gerekli
yerlerde plastik yapışkanlı bant kullanılmalıdır.
h) Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzeyin basınçlı hava
ile tamamen temizlenmiş olması, toz ve partiküllerden arındırılmış
olması gerekmektedir
i) Uygun rutubet şartları kontrol edilmeli.
k) Ano yerleri belirlenir ve ano vazifesi görecek çelik kalıplar ölçüm yapılarak proje
kotuna göre yerleştirilir.
l) Çelik hasır, donatı, proje ve bindirme payı dikkate alınarak yerleştirilir.
m) Çift kat serilmesi halinde sehpa ve pas payı kontrol edilerek yerleştirilir.
n) Sağlam kalıplar kullanılmalıdır. Sabitleme tahtalarının üst seviyesi bitirme
seviyesiyle aynı veya biraz altında olmalıdır. Kalıp üst seviyesi bitirme seviyesinde
olmalıdır.
o) Derzlerin yerlerini tam olarak belirlenmelidir.

• Başarılı bir endüstriyel zemin döşemesi için uygun beton bileşimi oldukça
önemlidir. (standartlar çerçevesinde talebe uygun beton olmalıdır.)
• Betonun yerleştirilmesi ve yüzey düzeltilmesi sırasındaki çevresel
koşulları ve korunma yöntemleri
• Betonun yerleştirme, sıkıştırma ve yüzey düzeltme tekniği ve mevcut
imkanlar, (Özellikle yeni Deprem Yönetmeliğine göre kullanılması zorunlu
olan vibratörler)
• Şantiyede eklenecek katkıların olup olmaması,
• Yüzey düzgünlük talepleri.

3. Malzeme ve İşçilik Planını Yapılması

* TS 13515 standardına göre Çökme sınıfı ,beton sınıfı ve çevresel etki
sınıfı kullanılacak olan saha betonuna göre şantiye tarafından önceden
belirlenmelidir
* Betonu renklendirmek için pigment, ve / veya betonun çekme dayanımını
artırmak için elyaf , dramix gibi malzemelerin hazır olduğunun kontrolü
yapılmalı
* Beton teslim edileceğinde yeterli işgücü olduğu kontrol edilmelidir.
Döküm esnasında ve hava şartlarına bağlı olarak yeterli işçiler
bulunmalıdır.

İşe başlamadan önce aşağıdaki
malzemelerin bulunduğunu kontrol edin
– Yağmurdan koruma için geniş bir naylon
– El arabası , kürek , tırmık
– Taban zeminini ıslatmak ve kür yapmak için
su kaynağı
– Perdahlama ve mastarlama ekipmanları
– Buharlaşmayı önleyici katkı veya membran
– Beton süpürgesi (bitirme için)
– Kür malzemesi (telis ve su veya katkı
maddeleri)

Döküm yerinin çevresinde, hazır beton ekipmanlarının çalışmasını
engelleyecek araç, demir ve kum yığınları, elektrik ve telefon telleri vb.
gibi unsurlar için önlem alınmalı ve rahat bir çalışma ortamı
sağlanmalıdır. Pompa ve transmikserlerin çalışacağı zemin çökme ve
kayma tehlikesine karşı yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
* Bütün kalıp işleri tamamlanmalıdır. Kalıplar sağlam, ışık sızdırmayacak
şekilde aralıksız; yüzeyleri düzgün, temiz ve kalıp yağı ile yağlanmış
olmalıdır. Kalıp iskelesi sağlam yapılmalıdır.

Beton Dökümü
• Beton işbaşına geldiğinde beton cinsi ve slamp
ve segregasyon durumlarının kontrolleri
yapılarak beton döküm işlemine geçilir.
• Beton planlanan bölgeden başlanmak suretiyle
optik ve lazer okuyucular yardımı ile seviye
kontrolü doğrultusunda ano içlerine dökülür.
Anolar arasında, anolara dik olarak uygun
aralıkta dikiş demirleri bulunmalı ve beton
dökümü ano dahilinde sürekli olarak
yapılmalıdır.
• Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz
yapılmamalıdır.

Beton Dökümü

• İşlenebilirliği artırmak amacı ile taze betona kesinlikle su
verilmemelidir, Slump katı olduğu durumlarda
standartlarda belirtilen şekilde uygun katkı ile redozlama
işlemi ile istenilen kıvama getirilmelidir. Aksi halde
yapılacak su eklemeleri betonda boşlukların artmasına
neden olacak ve beraberinde dayanım ve durabilite
düşüşlerinden korozyona kadar birçok sorunları
beraberinde getirecektir. Bu nedenle düşük kıvamlı
betonlar (S2-S3) tercih edilmelidir.

SU, SERTLEŞMİŞ BETON İÇİN CAN İSE, TAZE BETON İÇİN ÖLÜMDÜR.

• Betonun döküldüğü nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye
dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşımadan
mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3 m’ye
kadar yayılabilir.
• Beton mümkün olduğunca yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir
tabakanın kalınlığı 15-30 cm arasında olmalıdır. Tabaka kalınlıkları her bölgede
eşit ve homojen olmalıdır.
• Beton serbest olarak en fazla 1,5 m. yükseklikten dökülmelidir. Daha yüksekten
dökmek gerektiğinde önlem alınmalıdır.
• Betonun dökülmesinde temel hedef ayrıştırmama ve homojenliğin korunması
olmalıdır.
• Beton daima kalıba düşey yönde dik olarak dökülmelidir.

Betonun Sıkıştırılması

Sıkıştırma, beton dökümünün sonuca etki eden
en önemli aşamasıdır. Sıkıştırmanın amacı;
• Betondaki hava boşluklarını dışarı atarak
boşluksuz ve geçirimsiz bir yapı oluşturmak,
• Beton-Donatı arasındaki aderansı tam
anlamıyla sağlamak
• Betonu kalıbın her noktasına yaymaktır.
İdeal bir sıkıştırmanın teşkili ancak
vibratörlerle olur.
Yeni Deprem Yönetm
eliğine göre de
kullanılması zorunlu hale getirilen vibratörler,
beton dökümünde betonun kendisi kadar,
olmazsa olmaz olan önemli bir gereçtir.

Beton Yüzeyinin Bitirilmesi
• Yüzey bitirme işlemi beton taze beton
halindeyken uygulanacak son işlemdir.
Özellikle döşeme, yol, saha ve diğer
zemin betonlarında yüzey bitirme
işlemi gerek teknik ve gerekse estetik
bakımından önemlidir.
• yüzey bitirme işlemi genellikle çelik
veya ahşap mastar ve malalarla yapılır.
Kenar, pah ve derz işlemleri gereken
yerlerde, önce kenar bitirmesi
yapılmalı, sonra pah ve derzler

Yüzey Sertleştirici Uygulaması
• Yüzey sertleştirici uygulanacak beton dizaynı, ortam yüklerine ve zemin
şartlarına göre seçilmelidir. Yüzey sertleştirici uygulaması, seçilen betonun
aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst kısmında artırmak amaçlıdır
ve betonun basınç, çekme ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama ile servis yükleri altında, betonda
oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine olduğu gibi yansıyacaktır.
Geleneksel yüzey sertleştiriciler haricinde, lityum silikat esaslı sıvı yüzey
sertleştiriciler kullanılmaktadır, hem uygulama kolaylığı hem de ihtiyaca uygun
hizmet etmesinden ve kalitesinden dolayı tercih edilmektedir.

Bakım ve Kür Aşaması
• Beton kür uygulaması betonun dayanıklılığı açısından son derece önemli bir
konudur. Betonda oluşabilecek çatlaklarına ve betonun tozumasına engel
olur.
• Beton ürünlerinin imalatından sonra oluşabilecek su kaybını engellemek ve
hidratasyon reaksiyonlarının uygun şekilde ve zamanda gerçekleşmesini
sağlamaktır.
• Çimento hidratasyonu günlerce, haftalarca hatta aylarca sürer. Hidratasyon
reaksiyonunun devamı için yeterli miktarda su ve sıcaklık gerekmektedir. Bu
koşullar sağlanamadığı takdirde betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık
(durabilite) elde edilemez.

Uygulamada karşılaşılan çatlak
sorunlarının en yaygın sebebi döküm
süresi uzun olan işlerde kürlemenin
döküm sonuna bırakılmasıdır.
Özellikle sıcak havalarda dökümü takip
eden
ilk 15-30 dk. içinde
(yüzey bitirme işleminden hemen sonra)
kürleme işlemi başlatılmalıdır.

6. Kontrol Derzleri
• Erken yaşta beton, buharlaşma veya
soğuma yüzünden büzülür. Eğer
önceden belirlenerek kontrol altına
alınmazsa rastgele çatlaklar oluşur.
Derzlerin endüstriyel zemin
betonlarında önemi büyüktür. Uzun
süre yükler altında kalan betonun
çatlak oluşumunu azaltmak
amacıyla düzenlenir. Sıcaklık
değişimlerinde betonun genleşme
ve büzülmesi durumunda çatlak
oluşmaması için ayrıca soğuk
derzler bırakılır.

Derz dolgu malzemeleri
• Derz dolgu malzemesi yeterince esnek ve elastik
olmalıdır. Isı değişimlerinden etkilenmemelidir., su
yalıtımı fonksiyonu da sağlamaları ve yüzeyde sürtünme,
darbe, ağırlık v.b. fiziksel etkilere karşı dayanıklı
olmalıdır. Bu şekilde derz kenarlarındaki kırılmalar,
derzlerden zemine su girmesi ve derz içinde toz
birikmeleri ortada kalkmış olacaktır.
• Derz Dolgusuna başlanmadan önce betonun en az 28
günlük olmasına dikkat edilecektir.

TEMEL YER BETON DÖKÜMÜ,BETON SINIFLARI

BETON ÇEŞİTLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Beton, dayanımı sağlayan agrega, agregalar arasında bağlanma sağlayan su ve çimento ile gerektiği takdirde betondan istenilen niteliğe bağlı olarak kullanılan özel katkı maddelerinden oluşan, farklı renk, yüzey ve biçimlerdeki taşıyıcı bir yapı malzemesidir. İşte beton çeşitleri…

Beton çeşitleri temel olarak dört ana grupta incelenebilir:
1) Birim Ağırlıklarına Göre

2)Basınç Dayanımlarına Göre

3)Üretildikleri Yere Göre

4)Uygulandıkları Yere Göre

1) Birim Ağırlıklarına Göre Betonlar

Hafif Beton:
Birim hacim ağırlığı (yoğunluğu) 0,70 – 2,00 kg/dm3 arasında olan betonlara hafif beton denir. Genellikle bu betonlar atık maddeleri değerlendirmek veya yapı elemanından ses, ısı ve hafiflik özelliklerinin arandığı durumlarda yapılan betonlardır. Hafif beton kullanılmasıyla

Normal Beton:
Normal doğal taneli agrega ile üretilen ve birim ağırlığı 1.800-2,800 kg/dm3 arasında değişen betonlardır. Bu betonlar önemli bir ayrıcalık özelliği istenmeyen bina inşaatlarında kullanılmaktadır. Normal yoğun agrega ile üretilmektedir. Maliyetinin ucuzluğu, yüksek dayanımı, kolay işlenebilme özelliklerinden dolayı diğer yapı malzemelerine göre daha fazla kullanılmaktadır.

Ancak bu betondan inşa edilen yapı elemanlarının birim ağırlıklarının fazla olması istenmeyen bir durumdur. Bu elemanlar kendi öz ağırlıklarını taşıya bilmeleri için oldukça fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar

Ağır Beton:

Ağır betonlar özellikle zararlı ışınlara karşı bir perde oluşturmak amacıyla kullanılan, birim ağırlıkları 2.800-5.000 kg/dm3 arasında olan betonlardır. Kullanım yerleri arasında nükleer reaktörler yani atom santralleri, hastanelerin ışın tedavisi yapılan bölümleri gösterilebilir.

Ağır betonların agregaları ağırdır. Bu agregalar barit (baryum sülfat BaSO4), limonit, magnetit vb. demirli minerallerdir. Yoğunlukları 3.200 kg/dm3? ün üstündedir. Bunlarla üretilen betonların yoğunlukları 2.800 kg/dm3?den yüksek olmaktadır.

Nükleer çalışma gereği betonların içine bor tuzları katılır. Bunlar geciktirici etki yapar. Ağır agregalar mukavemet yönünden normal agregalara eşdeğerdir. Ancak aşınmaları biraz fazladır.

Basınç Dayanımlarına Göre Beton Çeşitleri

Normal Dayanımlı Beton: C 50’ye kadar basınç dayanımı olan betonlar normal dayanımlı olarak adlandırılırlar. Bu betonların yapımında tabii karışık agrega kullanılabileceği gibi TS802’de öngörülen agrega grupları da kullanılır.
Yüksek Dayanımlı Beton: C 50 ve üstü olarak gruplandırılmaktadır. C 50 ve daha büyük beton sınıflarındaki betonların yapımında kullanılacak agregalar mutlaka TS802 de öngörülen gruplarla üretilmelidir

Beton Sınıfı

Karakteristlik Silindir Basınç Dayanımı (N/mm2)

Karakteristlik Küp Basınç Dayanımı (N/mm2)

C14

14

16

C16

16

20

C18

18

22

C20

20

25

C25

25

30

C30

30

37

C35

35

45

C40

40

50

C45

45

55

C50

50

60

C55

55

67

C60

60

75

C70

70

85

C80

80

95

C90

90

105

C100

100

115

Beton Dökümü
Beton dökümü ve yerleştirilmesi sırasında dikkat edilecek hususları şöyle sıralayabiliriz:

Betonun döküldüğü nokta yerleştirileceği yer olmalıdır. Betonu bir bölgeye dökerek çekmek veya aktarmak yöntemiyle yerleştirileceği bölgeye taşımadan mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Beton döküldüğü bölgeden en fazla 3m?ye kadar yayılabilir.
Beton mümkün olduğunca yatay tabakalar halinde dökülmelidir. Her bir tabakanın kalınlığı 15?30 cm arasıda olmalıdır. Tabaka kalınlıkları her bölgede eşit ve homojen olmalıdır.
Beton serbest olarak en fazla 1,5 m. Yükseklikten dökülmelidir. Daha yüksekten dökmek gerektiğinde önlem alınmalıdır. (örneğin kolanlara cep konulabilir veya düşürme oluğu kullanılabilir vb.)
Betonun dökülmesinde temel hedef ayrıştırmama ve homojenliğin korunması olmalıdır.
Beton daima kalıba düşey yönde, dik olarak dökülmelidir.
Beton dökümü kesintisiz ve sürekli olmalıdır. Soğuk derzlere olanak verilmemelidir. Bunun için döküm hızı çok iyi planlanmış olmalı ve uygulanmalıdır.
Döküme ara vermek zorunluluğunda iş derzleri bırakılmışsa dökümün devamında derz yüzeyi temizlenmeli ve suya doygun kuru duruma getirilmelidir.
Döküm esnasında kalıp ve donatılara fiziksel darbelerden kaçınılmalıdır.
Yerleştirme sırasında sıkıştırma (vibrasyon) ve yüzey bitirme işlemleri belli bir uyum içinde ardışık olmalıdır.
Sıkıştırma
Sıkıştırma, beton dökümünün sonuca etki eden en önemli aşamasıdır. Sıkıştırmanın amacı [1];

Betondaki hava boşluklarının dışarı atarak boşluksuz ve geçirimsiz bir yapı oluşturmak,
Beton-Donatı arasındaki aderansı tam anlamıyla sağlamak,
Betonu kalıbın her noktasına yaymaktır.
İdeal bir sıkıştırmanın teşkili ancak vibratörlerle olur. Yeni Deprem Yönetmeliğine göre de kullanılması zorunlu hale getirilen vibratörler, beton dökümünde betonun kendisi kadar, olmazsa olmaz olan önemli bir gereçtir.

Özellikle erken yaşlarda betondaki buharlaşmanın sonucunda meydana gelen su kaybı, hidratasyonu olumsuz olarak etkilemekle kalmaz, rötre çatlaklarına da neden olabilir. Buharlaşma ve bunun sonucunda oluşacak su kaybı hava sıcaklığı, bağıl nem, beton sıcaklığı ve rüzgar hızına bağlı olarak değişebilir.

Beton dökümü için anormal hava koşulu sayılan sıcak ve soğuk havalarda başka bazı önlemlerin alınması şarttır. Önlem alınmadığı takdirde her iki hava koşulları da betonun dayanım ve dayanıklılık özelliklerini çok ciddi derecede olumsuz olarak etkiler.

Beton dökümü sırasında, ortalama hava sıcaklığının ardı ardına üç gün süre ile +5 ºC?nin altında olduğu durum, döküm için soğuk hava koşullarını oluşturur. Soğuk havalarda sıcaklığın azalmasıyla çimentonun hidratasyonu yavaşlar. Yavaşlayan hidratasyon betonunu dayanım kazanma hızını da azaltır. Kalıp sökme süreleri uzar.

Beton dökümü sırasında ortalama hava sıcaklığının, ardı ardına üç gün süre ile +30ºC?nin üstünde olduğu durum döküm için sıcak hava koşullarını oluşturur. Yüksek hava sıcaklığı, hidratasyonu hızlandırmasına, kıvam kaybının artmasına, karışım suyu ihtiyacının artmasına, dayanım ve dayanıklılığın düşmesine ve buharlaşmanın artması ile büyük hacim değişikliklerine neden olduğundan, bu olayların olumsuz etkilerine karşı uygun önlemler alınmalıdır.

BETONARME EV MALİYETLERİ,BETONARME VİLLA

Geçmişten günümüze kadar ev tasarımları ve inşaat yöntemleri sürekli değişmiş, eskiden sadece ahşap kullanılarak inşa edilen evler yangın ve nem gibi olumsuz durumlardan çok çabuk etkilendiği için betonarme evler haline dönüşmüştür. Betonarme ev; inşaat işlerinde kullanılan su, çimento, kum malzemelerinin karıştırılıp elde edilen yapı malzemesi ile oluşturulan evlerdir. Bu yapı malzemesi donduğunda ortaya çıkan yapıya beton adı verilmekte, beton ile inşa edilmiş evlere de betonarme ev denilmektedir. Betonarme yapılarda ahşap evlerin olumsuz özellikleri olan eğilme, çekme mukavemetleri çok yüksektir. Bu nedenle dayanıklı ev modelleri arasında ilk sırada yer alan betonarme evler uzun yıllar inşa edilmiş, günümüz inşaat teknolojinin gelişmesi sayesinde modern mimarilere sahip ,nem ve yangın vb. olumsuz etkilere karşı ahşap evlerden daha dayanıklı evler olmuştur. Betonarme evler çok farklı özelliklere sahiptir. Betonarme ev inşa etmek ile ahşap bir ev inşa etmek arasında maliyet, inşaat süresi, projelendirme süresi, çekme mukavemeti, eğilme mukavemeti, bakım maliyeti gibi bir çok farklı özellik vardır. Betonarme bir ev inşa etmek için projelendirme aşamasından son boyanın yapılmasına kadar tüm etkenler hesaplanmalıdır.

Bir betonarme ev maliyeti için evin oturum alanı metrekaresi, oda sayısı ve oda duvar alanı, çatı alanı, gibi beton olarak inşa edilecek alanların toplamı bilinmelidir. 100 metrekare oturum alanına sahip 2+1 odalı betonarme bir ev inşa etmek için toplamda beton kullanacağınız alan miktarı ortalama olarak 30 metrekaredir. Zemin, çatı ve temel betonu ile birlikte ihtiyaç duyacağınız beton miktarı ortalama olarak 30 m3 civarında olacaktır. Betonu hazır almak isterseniz C30 özellikli beton m3 fiyatı 200 – 25- TL arasındadır. Ayrıca evin kapı, pencerlerini ahşap doğrama veya pvc yaptırmak isterseniz de fiyat farklılığı oluşacaktır. Toplamda 100 m2 oturum alanına sahip bir betonarme ev maliyeti ortalama olarak 280.000 Liraya çıkacaktır. Bu maliyet üzerine bir de arsa veya arazi maliyeti eklenecektir.

Betonarme ev inşa etmeden önce birde projelendirme aşaması vardır. Ev inşa ederken maliyet kalemi olarak projelendirme maliyeti e düşünülmesi gereken kalemlerden biridir. Betonarme ev projelendirme işleri tek katlı betonarme ev projeleri ve çok katlı betonarme ev projeleri olarak ikiye ayrılır. Burada önemli olan proje çizilecek alanın büyüklüğü ve oda sayısıdır. Çok katlı betonarme ev projesi çizileceği zaman maliyet doğal olarak yükselecektir. Ancak tek katlı betonarme ev projesi çizimi kısa süre de ve çok katlı projelere göre daha ekonomik olarak çizilen projelerdir. Evinizi yaptırmadan önce mutlaka bir mimara veya inşaat şirketine uğrayarak tek katlı betonarme ev projeleri hakkında bilgi edinin. Tek katlı betonarme ev projeleri kadar dubleks betonarme ev projeleri de çok katlı ev projelerine göre ekonomik olmaktadır. Dubleks evler genel olarak tek katlı evlerin entegre parçaları gibi düşünülüp odalar paylaştırıldığı için aslında tek katlı bir ev projesi gibi çizilir. Ancak toplam çizilecek alan miktarı arttığı için projelendirme maliyeti de artacaktır. Dubleks betonarme ev projelerinde yaşam alanlarının paylaştırılması ev sahibinin isteğine göre şekilleneceği için projelendirme aşamalarında müşterek kararlar alınması zorunluluğu vardır.

Ahşap evlere nazaran daha dayanıklı, daha fonksiyonel ve şehir içinde daha ideal tercihler olan betonarme ev modelleri günümüzde modern mimarilere sahip olacak şekilde projelendirildiği gibi geleneksel Türk mimarisine bağlı olarak da projelendirilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli detay doğru ve işinin ehli bir projeci ile çalışılmasıdır. Betonarme ev projeleri konusunda işinin ehli mimarlar ile çalışmak hem istediğiniz eve sahip olmanızı sağlayacak hem de dilediğiniz ölçülere sahip yaşam alanlarına sahip olma imkanı sağlayacaktır.
Betonarme evler inşa edilirken kullanılan yapı malzemesi belirli sürelerde kuruyarak sertleşip beton haline gelen bir yapı malzemesidir. Bu durumdan dolayı betonarme ev inşaatları belirli sürelerde hayata geçer. Tek katlı betonarme ev inşa edecekseniz ortalama olarak 90 günlük bir süre gereklidir. Temelin dökülmesi, kuruması duvarların örülmesi ve tavanın yapılması gibi işlemler için bu süre gereklidir. Kış aylarında havanın nem oranına göre bu süre daha da uzayabilir.

Kapı ve pencere detayları

Bir betonarme ev sadece dört duvar ve tavandan ibaret değildir. Betonarme ev inşaatına başlanılmadan projelendirme aşamasında düşünülen en önemli detaylardan biri de kapı ve pencere detaylarıdır. Proje aşamasında kapı ve pencerelerin tüm detayları belirlenmek zorundadır. Kapı ve pencere detayları belirlendikten sonra görsel olarak eve değer katacak, şıklığı ile ev dekorasyonunuzu pekiştirecek ilham alabileceğiniz kapı, pencere modelleri seçmeniz gerekecek.

Bahçe peyzajı

Betonarme evler genel olarak bir arazi üzerine belirli oturum alanlarına sahip olacak şekilde inşa edilirler. Oturum alanı dışında kalan alanlar havuz, bahçe olarak düzenlenerek betonarme evin modern bir ev haline getirilmesine katkı sağlanır. Bahçe peyzajları bir evin nefes alınan ve doğal yaşam ile iç içe olunan alanlarıdır. Bu nedenle titiz bir şekilde ve 12 ay boyunca yeşil kalacak şekilde yapılmalıdır.

Dubleks betonarme evler

Tek katlı betonarme ev inşaatı maliyeti ile dubleks betonarme ev inşaatı maliyeti farklılık gösterir. Dublex betonarme ev projelerinde duvar ölçüleri, ara kat zemin ölçüsü ve merdiven gibi detaylar ekstra olarak beton artışına neden olacağı için maliyet tek katlı betonarme ev maliyetine oranlar yüzde 60 kadar artış gösterecektir. Özel kapı ve pencere detayları düşünüldüğünde ise bu rakam yüzde 100’e kadar çıkabilir.

Balkon mimarisi

Betonarme evlerde dilediğiniz mimaride projelendirme yapabilme imkanına sahip olduğunuz için balkon mimarisinde de aynı durum geçerlidir. Evinizin gerdanlığı olan balkonu dilediğiniz mimariye sahip olacak şekilde yasal izinlerin el verdiği ölçülerde projelendirebilir ve betonarme olarak hayata geçirebilirsiniz. Çekme ve eğilme mukavemetleri statik olarak hesaplanarak hayata geçirilen balkon projeleri size uzun yıllar gönül rahatlığı ile balkon keyfi yapma imkanı sağlıyor.

Havuz maliyeti

Betonarme evlerde ev sahibinin isteğine göre yer alan havuzlar evin hem görselliğini, hem fonksiyonelliği hem de bahçe peyzajını daha özel hale getirir. Bu durumda ev sahipleri genel olarak betonarme bir ev yanında bir de havuz inşaatı düşünür. Havuz inşaatları da betonarme evler için birer maliyet kalemidir. Betonarme bir ev inşa ettirecekseniz havuz inşaat maliyetlerini de maliyet hesabına eklemelisiniz.

Bahçeli betonarme evler

Betonarme bir ev inşa ettireceksiniz ve hala mimarisine karar vermemişseniz yapmanız gereken bahçeli betonarme ev modellerini incelemek ve yaşam tarzınıza uyan modeli belirlemektir. Betonarme bir evde yaşayacaksanız şık ve doğal bir bahçe peyzajına sahip olmanız ve kendinizi betonların arasına hapsetmemeniz gerekecektir. Bahçe peyzajı başlı başına bir iş kolu olduğu için projelendirme aşamasında peyzaj mimarı tarafından projelendirilmesi gerekir.

ANAHTAR TESLİM EV FİYATLARI BURSA

ANAHTAR TESLİM EV FİYATLARI
Anahtar teslim ev fiyatlarımızda kampanya! Muhteşem projeleri çok uygun anahtar teslim ev fiyatlarımızla hayata geçiriyoruz. Konut projelerimizi, hızımızı, kalitemizi ve anahtar teslim ev fiyatlarımızı mutlaka inceleyin. Birbirinden şık, modern ve kullanışlı anahtar teslim ev/villa projelerimiz her zevke, bütçeye ve tarza hitap ediyor. Muhteşem yaşam alanlarını birlikte yaratıyor ve yaşatıyoruz.

BURSA ANAHTAR TESLİM EV FİYATLARI

ANAHTAR TESLİM EV FİYATLARI
Anahtar teslim ev fiyatlarımızda kampanya! Muhteşem projeleri çok uygun anahtar teslim ev fiyatlarımızla hayata geçiriyoruz. Konut projelerimizi, hızımızı, kalitemizi ve anahtar teslim ev fiyatlarımızı mutlaka inceleyin. Birbirinden şık, modern ve kullanışlı anahtar teslim ev/villa projelerimiz her zevke, bütçeye ve tarza hitap ediyor. Muhteşem yaşam alanlarını birlikte yaratıyor ve yaşatıyoruz.

MÜSTAKİL EV

“MÜSTAKİL EV GİBİSİ YOK”
Müstakil evin avantajları “Arsanız varsa, her keseye uygun müstakil yaşam için çözümler sunuyoruz. Bahçeli ev gibi müstakil evde yaşamanın avantajları saymakla bitmez. Çocuklu aileler için özgür bir yaşama alanıdır. Ailenizle, çocuklarınızla, evcil, hayvanlarınızla daha kaliteli bir yaşam sürersiniz. Gürültü sıkıntısı olmayan bu tür evler, geniş alanlara sahip olması sebebi ile büyük davetler içinde kullanılabilinir. Dost ve arkadaş çevrelerinize barbekü partileri düzenleyebilirsiniz. Otopark sorunu olmaz, Her müstakil evin kapalı ve açık garajı vardır. Bir bahçeniz olacağı için toprak ve doğa ile iç içe olmanızı sağlayacaktır. Bahçeye yapılacak bir yüzme havuzu yaz aylarında her an bir tatil havası yaşama imkânı verecektir. Müstakil evler, Komşular ile oluşacak sorunlar açısından apartman dairesi ile kıyaslandığında daha az sıkıntı içerir. Gürültü, Bakım giderleri, Isınma, Yönetim gibi sorun olabilecek konular ve alınacak kararlarda müstakil olmanın avantajları yaşanır

Bina Güçlendirme Maliyetleri

Türkiye’de 6.7 milyon riskli konutun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi amaçlanıyor. Ancak riskli evler için tek yol yıkıp yeniden yapmak değil. Uygun olduğu görülen binalarda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre yılda 50 bin konutun güçlendirilmesi planlanıyor. Peki güçlendirmenin maliyeti ne kadar? 
Bu sorunun cevabını Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan verdi. Erdoğan binada tamamen soyularak ‘derin güçlendirme’ yapılması halinde ortalama metrekare maliyetinin 1000 lira olacağını dile getirdi. Yani 100 metrekare bir evi depreme karşı güçlendirmenin maliyeti 100 bin lira olarak açıklandı. 
Güçlendirmeyle ilgili gerekli önemin verilmediğini kaydeden Erdoğan, “İnsanlar evlerinin yıkılıp yeniden yapılacağı hayaliyle hiçbir şey yapmadan bekliyor. Binaların hepsini yıkıp yapamayacağımıza göre biz de Avrupa’da olduğu gibi binaları yıkmadan, evleri küçültmeden, insanları komşularından uzaklaştırmadan yenileme güçlendirme çözümüne gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de güçlendirme alanında doğru hizmet verecek yeterli firma olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bu alanda firma sayısı artmalı ama her önüne gelen bu işi yapmamalı. Nasıl ameliyetı cerrahlar yapıyorsa güçlendirmeyi de işin cerrahı olan kişiler yapmalı” dedi.
DARALMA VAR
Sektörün yıllık 45 milyon ton inşaat malzemesi ihracatı yapılacağını söyleyen Erdoğan, iki yıl önce 0.75 dolar olan ihracat birim fiyatın 0.38 dolara düştüğünü ifade etti. Miktar artarak 21.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyleyen Erdoğan, “İnşaat malzemesi üretiminde en büyük 5 ülkesinden biriyiz. ABD, Avrupa’da Almanya ve İngiltere, Ortadoğu’da Irak ile İsrail en önemli pazarlarımız” şeklinde konuştu.
Yılın ilk yarısında inşaat malzemeleri sanayisinin iç pazarda yüzde 20 düştüğünü ifade eden Erdoğan, “Pazar büyüklüğü 85 milyardan 70 milyar dolara geriledi. Kayıpları 2-3 yıl içerisinde telafi edebiliriz” açıklamasında bulundu. Kaynak: Bina Güçlendirme Maliyetleri Açıklandı!

Bina güçlendirme maliyeti ne kadar?

MALİYETİ NEDIR? BINAYI güçlendirmenin maliyeti o binanın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 5 katlı, her katında iki daire olan bir binanın güçlendirme projesi maliyeti yaklaşık 15 bin ile 35 bin lira, güçlendirme uygulaması maliyeti ise 250 bin lira ile 450 bin lira arasında değişiyor.

Dekorasyon

Bursa Anahtar teslim dekorasyon

Karbon fiber güçlendirme nedir?

Karbon fiber güçlendirme bina dışından kolaylıkla uygulanabilir nitelikte yapısal güçlendirmeyi sağlayan malzemedir. Güçlendirme yapıldıktan sonra bu duvarlar alçıpan yardımı ile kapatılır. Böylelikle normal bir duvar görünümüne sahip olur. Normal bir duvar görünümü ile oldukça dayanıklı binalara sahip olursunuz.

BİNA GÜÇLENDİRME NEDİR ?

Bina güçlendirme, bir yapının muhtemel bir depremde yıkılması veya çökmesi ile oluşacak can kaybını önlemek amacıyla yapılan, binayı yapısal ilavelerle depreme daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlayan bir müdahaledir. Binanın yıkılıp yeniden yapılması çoğu zaman çok maliyetli olmaktadır

Çelik ile bina Güçlendirme Nedir, Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Güçlendirme Nedir, Güçlendirme Nasıl Yapılır?

Deforme olmuş ve günümüzün doğal afetlerine karşı yeterli gelmeyen betonarme ile çelik yapıların kolonlar, kirişler, rüzgâr bağlantıları, tabliye alanları gibi yapıların ana taşıyıcı kısımlarına kimyasallar ve çelik güçlendirme malzemesiyle sağlamlaştırılmasına denir.

Güçlendirme Hangi Yapı Alanlarında Kullanılır?
Çelik güçlendirmeler tüm yapı sektöründe kullanılır. Özellikle çelik güçlendirme, bina güçlendirme, kolon güçlendirme, konstrüksiyon güçlendirme, çelik arakat (çelik asma kat), yapı güçlendirmeleri, çelik yapı ve betonarme yapıların sağlamlaştırılması için kullanılır.

Tüm bu belirttiğimiz yapı güçlendirme ve çelik güçlendirme işlerinde firmamız hizmet vermektedir.

Bina Çelik Güçlendirme Nasıl Yapılır ve Avantajları Nelerdir?

Bina güçlendirmeleri son zamanlarda giderek artış gösteren deprem, sel, heyelan gibi doğal afetlere ve deforme olmuş eski binaların kolon güçlendirme, kiriş güçlendirme, arakat güçlendirmelerinde çeşitli çelik malzeme ve yapı kimyasalları yardımıyla sağlamlaştırılır. Bu durum binayı yeniden yapmaktan daha az maliyetlidir.

Bursa İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol şehirlerde bir hayli eski bina mevcuttur. Bu binaları yıkmak büyük maliyetler, çevre kirliliği, yıkımda çıkabilecek iş kazaları riski oluşturur. Fakat bina güçlendirmesinde bu sorunlar ortadan tamamen kalkar.

Binanın yıkılıp yeniden yapılması maliyetli, uzun süreli ve iş kazası riski vardır. Bina güçlendirmeleri maliyetsiz, hızlı ve güvenlidir.

Çelik yapı güçlendirmelerinde personel çeşitlilik ve sayısı betonarme yapılara oranla tartışılamayacak şekilde azdır

Birkaç yıldır ülkemizde büyük oranda kentsel yapılaşma projeleri başlamıştır. Mevcut betonarme binaların yıkımında zorluklar yaşandığını iletişim kanalları yardımıyla duymaktayız. Ölümlü iş kazaları, uzun süreli ve maliyetli yıkımlar, çevreye verilen sayısız zararlar vs. daha birçok hiç istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Çelik bina güçlendirmesinde bu sorunlar minimize edilmiştir.

Çelik Güçlendirme Yapıldıktan Sonra Nasıl Bir Görüntü Ortaya Çıkmaktadır?
Çelik güçlendirme yapıldıktan sonra herhangi bir görüntü kaybı veya alan kaybı yaşanmamaktadır. Güçlendirme yapıldıktan sonra kolon ve kirişler aynı eski hali gibi görünmektedir. Statik hesaplamaları yapılmış çelik güçlendirmenin aşamalarını sizlere sunuyoruz.

Güçlendirme Yapılırken Tahliye Gerekir Mi?

Güçlendirme işleri yapılırken binanın tamamen tahliyesi söz konusu değildir.Sadece güçlendirme yapılacak dairenin boşaltılması yeterlidir. Fakat bazı yüksek derecede deforme olmuş binalar insan sağlığı korumak ve kolonlardaki yükü azaltmak amacıyla tamamen boşaltılması gerekebilmektedir.

Bina Güçlendirme Maliyeti Nasıl Hesaplanır ve Dikkat Edilmesi Gerekenler?
Bina güçlendirme fiyatları yapılacak işin cinsine, özelliklerine ölçülerine, ulaşım şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Yapı güçlendirme fiyatı ‘nın belirlenmesi için öncelikle montaj sahasında kolon güçlendirme, kiriş güçlendirme, zemin güçlendirme gibi çeşitli güçlendirme yerleriyle ilgili ölçülendirme yapılmalıdır.

İşverenle görüşülerek güçlendirme hangi alanlarda olması gerektiğini ve takribi bütçe belirlenir.

İşverenin yapı güçlendirme işini tarafımıza vermesi koşuluyla bazı güçlendirme işlerinde projelendirme yapılabilir.

Bina güçlendirme maliyeti projede belirtilen ölçüler ve malzeme cinsine göre çelik güçlendirme Kg fiyatı veya çelik güçlendirme m2 fiyatı olarak tekliflendirilir.

Çelik güçlendirme fiyatında ödeme kullanılacak malzeme cinsleri, malzemelerin maliyetleri, işçilik giderleri gibi tüm kalem maliyetleri teklif içerinde yer alır. Çelik güçlendirme için bu şart da çok önemlidir. Çünkü diğer firmalardan alınan tüm teklifler bu malzeme cinslerine ve işçilik maliyetlerine göre alınırsa işveren için çelik güçlendirme fiyatları daha uygun ve hesaplı hale gelir.

Bina güçlendirme maliyeti kadar iş teslim süreleri ve ödeme şekilleri de işveren için önemlidir.Önder Metal ‘e vermiş olduğu bina güçlendirme işlerinizde yukarıda söz ettiğimiz tüm şartları sağlamaktadır.

Kolon Güçlendirme
Kiriş Güçlendirme
Zemin Güçlendirme
Konstrüksiyon Güçlendirme
Bina Güçlendirme
Bina Çelik Güçlendirme
Fabrika Güçlendirme
Yapı Güçlendirme
Çelik Konstrüksiyon Güçlendirme
gibi alanlar da işin firmamıza verilmesi koşuluyla ücretsiz keşif, ücretsiz çözüm ortağı, ücretsiz projelendirme gibi bu sektörde hiçbir firmanın sunamadığı desteği siz müşterilerimize sağlıyoruz.

Bina güçlendirme ne kadar sürer?

Bina güçlendirmesi ne kadar sürer? Binaların güçlendirilme işlemleri, her binada farklılık gösterir. Ancak genellikle güçlendirme işlemleri 4 ayda tamamlanıyor. Bina ne kadar yıpranmış olursa olsun maksimum 4 ay gibi bir sürede yepyeni ve çok daha dayanıklı bir hale getirilebiliyor. Bina güçlendirme, Bursa ev güçlendirme, Bina güçlendirme, Ev güçlendirme, Güçlendirme çeşitleri, Beton bina güçlendirme, Betonarme güçlendirme, Çelik güçlendirme, Karbon fiber güçlendirme, Karbon fiber güçlendirme nedir?, Bursa bina güçlendirme, İstanbul bina güçlendirme, Ev güçlendirme çeşitleri, İstanbul bina güçlendirme, Bina güçlendirme İstanbul, Tekirdağ bina güçlendirme, Yalova bina güçlendirme, Bina güçlendirme Yalova, İzmir bina güçlendirme, Bina güçlendirme İzmir, Ev güçlendirme İstanbul, İstanbul ev güçlendirme, Villa güçlendirme istanbul, Villa güçlendirme Bursa, Yapı güçlendirme, Güçlendirme modelleri, Güçlendirme çeşitleri, Güçlendirme örnekleri, Güçlendirme Kocaeli, Kocaeli bina güçlendirme, Bina güçlendirme Kocaeli, Bina güçlendirme Ankara, Ankara bina güçlendirme, Bina güçlendirme firmaları, Ev güçlendirme firmaları,

Karbon fiber ne kadar dayanıklı?

Karbon fiberin yapısı, çelikten 4,5 kat daha hafif olmasına rağmen 3 kat daha dayanıklıdır. Karbon fiber, naylon gibi esnek ve orlon gibi de orta derecede dayanıklı değildir.

Karbon fiber mi çelik Güçlendirmemi daha iyi

Sihirli Malzemeler. Karbon fiber, yapıların geleceği için, en umut veren kompozit malzemelerden biridir. Kristalli bir oluşumda birbirine bağlanan uzun, ince karbon atomu tellerinden (ki her bir tel insan saçından daha incedir) meydana gelen polimer, çelikten daha hafif, beş kat daha güçlü ve iki kat daha serttir

Epoksi malzemesi nedir?

Epoksi reçine, yüksek yapıştırma gücü ve başarılı kimyasal direnci ile bilinmiş plastik bir malzemedir. Bu özelliği dolayısıyla kullanım alanları oldukça geniştir.Suya,alkaliye ve aside direnci çok iyidir. Çeşitli amaçlar için birçok endüstriyel uygulamada kullanılır.

Dış cephe ısı yalıtımı nedir?

Mantolama, bina dış yüzeyine kompozit yalıtım malzemelerinin kaplanması tekniğiyle yapılan bir ısı yalıtımı uygulamasıdır. Ülkemizde enerji verimliliği kanununun yürürlüğe girmesinden sonra en çok tercih edilen dış cephe ısı yalıtımı uygulamasıdır. …

Kaba inşaat işleri nelerdir?

Kaba inşaat, tuğla, demir, kireç, çimento, çakıl, kum vb. malzemeler ile yapının taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarları yapılmış, tesisatları döşenmiş halidir. Yani, henüz iç sıvası bitmemiş, çerçeveleri takılmamış, aydınlatma sistemleri yapılmamış ve boyanmamış inşaat denmektedir.

Kaba inşaat m2 ne kadar?

100 metrekare kaba inşaat maliyeti lüks inşaatta ortalama 173 bin 255 lira, 1. snıf inşaatta 108 bin 399 lira, 2. sınıf inşaatta 72 bin 371 lira, 3. sınıf inşaatta 51 bin 254 lira, basit inşaatta 28 bin 700 lira olarak hesaplanıyor

buy property in Turkey and gain citizenship

receiving citizenship in Turkey

According to this system, at least 250,000 USD in Turkey who bought real estate or investments provided that at least 500,000 USD for 3 years to touch their investments to foreigners are given Turkish citizenship.

How does the application process for Turkish citizenship work?

Answer: Your Turkish Citizenship request is processed with the application made to the General Directorate of Land Registry and Cadastre after purchasing real estate over at least 250.000 USD. The General Directorate of Land Registry and Cadastre checks that the real estate sold is worth at least USD 250,000. The Land Registry Directorate gives approval for citizenship within 3 to 7 days. As soon as your application is approved, we apply to the Immigration Office for a residence permit without an appointment. After the approval of the Immigration Office, we apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs on the same day with the approval paper and residence permit. All this process after the title deed application is followed in the Citizenship Information Offices in Istanbul and Ankara. Your application will be finalized within 30 days.

How should I calculate the USD and TL exchange rates?

 • GDLRC, the real value of the USD-denominated, the date of the transaction accounts through effective selling rate of the Central Bank of Turkey.
  How long will citizenship transactions be concluded?
 • If the documents required for citizenship applications are complete, the process is completed within 30 days. The government has opened special offices to reduce this time.
  Are there any critical points to know?
 1. The Ministry wants to make sure that the minimum value is 250,000 USD. Certified real estate appraisers, real estate values to prevent price fraud. Therefore, there may be deviations of up to 20% between the sales price and the valuation. For this reason, our company recommends that you make calculations and buy real estate considering this situation.
  We offer both the best price guarantee and the property-equivalent appraisal service for every property you buy for citizenship. We always aim to work with perfection and zero error with our customer-oriented approach. We are ready to offer the best in our business.
  Do I have to pass any stage or test for citizenship?
 2. Will I definitely get citizenship when I meet all the conditions?
  The citizenship approval process is linked to the verification and finalization that you do not pose a threat to national security through national security archives.
  The process of obtaining Turkish Citizenship seems quite complicated. Will I have an assistant with me during this process?
 3. Our expert team will guide you through the whole process. With the services we have provided since 2017, we guarantee 100% happiness to all our customers who are on their way to the homes of their dreams.
  I do not have time to come to Turkey. How can I get Turkish Citizenship?
 4. If you give us a power of attorney, we can follow all the processes from start to finish.
  6. How can I become a Turkish citizen if I am not a citizen of any country (stateless, haymatlos)?
 5. You can apply for Turkish citizenship when you purchase a property with a value of at least 250,000 USD with a document proving your statelessness (travel document issued by the United Nations). The citizenship process can take 2 months. Can I get a residence permit during this period?
  A: As soon as your application is approved, you and your 1st degree family members are given a residence permit on the same day without any waiting period.
  If I get Turkish citizenship, do I have to do compulsory military service?
 6. When your child under the age of 18 reaches the military age, he is obliged to do military service. Persons with dual citizenship rights can perform their military service in one of the two countries of their citizenship. If you have completed your military service, you may need to prove this with a document. Persons over the age of 22 must apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs regarding whether there is a special condition.
  What nationalities are applications accepted for Turkish passports?
  buying real estate in Türkiye can apply all citizens.
  Do I have to live in Turkey when I get Turkish citizenship?
  A: No.
  Is it possible to have dual citizenship in Turkey?
 7. Yes, Turkey is allowing dual citizenship but citizenship should consult with your consulate of your own. Some countries such as India, China and Saudi Arabia may impose restrictions on dual citizenship.
  Are there any other alternatives to get Turkish Citizenship?
 8. If your budget is not enough to get Turkish citizenship through investment, you can apply

100 m2 yere kaç m3 beton gider?

100 metrekarelik bir alan için 12 cm kalınlığında bir beton döküleceğini farz edelim. 100 metrekare x 0.12 metre = 12 metreküp civarında bir betona ihtiyacımız var demektir. Yapının toplam metrekaresi belliyse; toplam yapı metrekaresi x 0.38 = metreküp cinsinden beton miktarıdır.

Arsaya kaç m2 ev yapılır Hesaplama?

100 metre kare eve kac ton demir gider?

imarlı arsaya ev nasıl yapılır?

inşaat kaç günde tamamlanmalı

TAŞ KAPLAMA (Doğal taş kaplama)

Taş zemin kaplama (Kayrak taşı)

Dekoratif taş kaplama duvarlarda dekoratif amaçlı kullanılan doğal kaplama ürünleridir. Doğal taş havası ile kullanılan kaplamalar tamamen doğal taştan üretilmektedir. Genellikle iç mekanlara uygulaması yapılır. Dekoratif amaçlı kullanılmaya ise son zamanlarda başlanmıştır. Özellikleri bakımında farklı renk pigmentlerine sahiptirler. Bu açıdan iç mekanlara en doğal havayı sunarlar.Doğal taş kaplamalar çeşitleri özü itibariyle farklı taş çeşitlerinden üretilmektedir. Genel yapıları ise iç mekana uygun olup, oldukça hafiftir.

Taş ev villa yapımı

Taş Kaplamaların Kullanım alanları

taş kaplama ürünleri genellikle iç mekanlarda tercih edilmektedir. Adından da anlaşıldığı gibi dekoratif amaçlı kullanılır. Ama dış mekanlar da dayanıklı taş kaplamalar ile kaplanabilir. Özellikle son zamanlarda tek bir duvar üzerinde dekoratif taş kaplama ürünlerini kullanmak oldukça popüler hale gelmiştir. Hatta renk olarak farklı renklerin oluşturulması bu popülerliği daha da artırmıştır. Ofis ya da ev ortamlarında dekoratif taş kaplama çeşitleri rahatlıkla kullanılabilir.

Dekoratif Taş Kaplamalar Nasıl Uygulanır?

 Duvarlarda taş kaplama ürünleri kullanılırken uygulama aşamasında yüzey hazırlığı oldukça önemlidir. Özellikle taş gruplarındaki ağırlıklar yüzeyi daha da önemli yapmaktadır. Duvarda bir alçı ve boya işlemi varsa öncelikle çentikleme işlemi yapılır. Çentikleme işleminden astar uygulaması yapılır. Son aşamada ise çimento bazlı yapıştırıcılarla taşlar örülmeye başlar.

 Dekoratif Taş Kaplamalarda Renkler

 Dekoratif taş kaplamalarda renk çeşitliliği oldukça fazladır. Fakat, dekorlarda doğallığı korumak adına çok renkli modeller tercih edilmez. Genellikle doğal taş rengini gösteren kaplamalar kullanılır. Böylece kaplama ürünleri daha naturel bir hava vermektedir. İsteğe göre duvar kaplamaları üzerinde farklı boya uygulamaları da yapılmaktadır. Çünkü, dekoratif kaplama ürünlerinin pek çoğu boya yapılabilen kaplamalardır. Ama boya uygulamaları ürünlerdeki doğal havayı kapatmaktadır.

Bu sebeple, eğer doğal bir hava yansıtmak isteniyorsa boya uygulaması önerilmez. Aksine doğal taşlar hem dayanıklılık hem de görsellik açısından daha avantajlıdır. En çok tercih edilen renkler ise koyu renklerdir. Özellikle tek duvar üzerinde yapılan kaplamalarda diğer duvarları yansıtması için koyu renkler tercih edilir. Kiremit rengi ise diğer kaplama renkleri arasındadır.ünite arkasına renk uyumuna göre kaplama uygulaması yapılabilir.

İNŞAAT

İnşaat, bina, altyapı, endüstriyel sanayi yapıları gibi insan ihtiyaçlarına karşılık gelen, üretime dayalı herçeşit yapının amacına uygun inşa etme sürecidir. İnşaat tipik olarak bilinen bir müşteri için yerinde gerçekleşirken, imalattan imalata farklı olarak, belirlenmiş bir alıcı olmadan benzer ürünlerin seri üretimini gerektirir. Sanayi yapıları gelişmiş ülkelerdeki gayri safi yurt içi hasılanın %6 ile 9’unu oluşturur.

İnşaat planlama, tasarım ve finansman ile başlar; ve proje inşa edilene ve kullanıma hazır oluncaya kadar devam eder.

Büyük ölçekli inşaatlar birden fazla bölüm arasında iş birliği gerektirir. Bir mimar veya inşaat mühendisi işi yönetir. Bir tasarım mühendisi veya proje yöneticisi onu denetler. Bir projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için etkili bir planlama şarttır. Söz konusu altyapıyı tasarlama ve yürütmeyle uğraşanlar, imar gereksinimlerini, işin çevresel etkilerini, başarılı çizelgeleme, bütçeleme, şantiye güvenliği, yapı malzemelerinin ulaşılabilirliği ve nakliyesi, lojistik, halka verdikleri rahatsızlıklara kadar tüm detayları düşünmelidirler. İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.

İNŞAAT’IN TARİHÇESİ

Tarihte ilk olarak kulübe ve sığınma evleri elle veya basit aletlerle inşa edildi. Bronz çağında şehirler büyüdükçe, tuğla ve marangozlar gibi profesyonel ustaların bir sınıfı ortaya çıktı. Bazen inşaat faaliyetleri için köleler kullanılıyordu. Ortaçağda, bunlar loncalar halinde organize edildi. 19. yüzyılda, buharla çalışan makineler ortaya çıktı ve daha sonra, vinçler, ekskavatörler ve buldozerler gibi dizel ve elektrikli araçlar.

Hızlı raylı imalat 21. yüzyılda gittikçe daha popüler hale geldi. Bazı tahminler, inşaat projelerinin% 40’ının hızlı yol yapımı olduğuna işaret ediyor.

YAPI ÇEŞİTLERİ

İnşaat sektörü, genel olarak üç ana kola ayrılır.

 • Bina
 • Alt yapı
 • Endüstriyel yapı

Bina inşaatı genellikle konut ve konut dışı olarak sınıflandırılır. (ticari/kurumsal).

Altyapı genellikle büyük kamu işleri, barajlar, köprüler, otoyollar su/atıksu ve şebeke dağıtımını içerir.

Endüstriyel sanayi yapıları rafinerileri, proses kimyasını, elektrik üretimini, değirmenleri ve üretim tesislerini kapsar. sektörü sektörlere veya pazarlara ayırmanın başka yollarıda vardır.

Engineering News-Record (ENR) inşaat endüstrisi için bir ticaret dergisidir. ENR her yıl tasarım ve inşaat şirketlerinin büyüklüğü hakkındaki verileri derlemekte ve raporlamaktadır. Birleşik Devletlerdeki en büyük şirketlerin bir listesini (Top-40) ve aynı zamanda en büyük küresel firmaların listesini yayınlıyorlar (kendi ülkelerinin dışında yaptıkları iş miktarlarına göre En iyi-250). 2014’te ENR verileri dokuz pazar bölümünde derledi. Bunlar; Nakliye, Petrol, Bina, Enerji, Sanayi, Su, İmalat, Kanalizasyon/atık, Telekom, tehlikeli atık artı diğer projeler için onuncu katagoriye bölmüştür.

İlk 400’e ilişkin raporlarında nakliye kanalizasyon, tehlikeli atık ve su hakkında firmaları ağır yükleniciler olarak sıralamak için kullandılar.

Standart Endüstriyel Sınıflandırma ve daha yeni Kuzey Amerika Endüstri Sınıflandırma Sistemi, yapımı gerçekleştiren veya yapımda bulunan diğer şirketler için bir sınıflandırma sistemine sahiptir. Bu sektördeki şirketlerin farklarını anlamak için üç alt sektöre ayrılmıştır; bina inşaatı, ağır ve inşaat mühendisliği inşaatı ve özel ticaret müteahhitleri. İnşaat hizmeti firmaları(örneğin; mühendislik, mimarlık) ve inşaat yöneticileri (inşaat projesinin tamamlanması için doğrudan mali sorumluluk almadan inşaat projelerini yönetmekle yükümlü olan şirketler) için kategorilerde vardır.

BİNA İNŞAATI

Bina inşaatı gerçek mülkiyete veya binaların inşasına yapı ekleme sürecidir. İnşaat inşası işlerinin çoğunluğu, bir oda eklenmesi veya bir banyo yenilemesi gibi küçük yeniliklerdir. Çoğu zaman, mülkün sahibi, tüm proje için emekçi, ödeme memuru ve tasarım ekibi gibi davranır. Bina inşaat projeleri tipik olarak tasarım, finans, tahmin ve yasal hususlar gibi çeşitli ortak öğeleri içermesine rağmen, çeşitli ebatlarda birçok proje, yapısal çöküş, maliyet aşımı ve / veya dava gibi istenmeyen olumsuz sonuçlara ulaşmaktadır. Bu nedenle, arazide tecrübeli olanlar, proje boyunca detaylı planlar yapıyor ve dikkatli bir şekilde gözetim altında tutarak olumlu bir sonuç elde etmenizi sağlıyor.

Ticari bina inşaatı maliyet tahmini, sabit teklif, müzakere fiyatı, geleneksel, yönetim sözleşmesi, risk altındaki inşaat yönetimi, tasarım ve inşa etme ve tasarım-köprü kurma gibi çeşitli dağıtım metodolojilerini kullanarak özel ya da kamuya tedarik edilmiştir.

Konut inşaatı uygulamaları, teknolojileri ve kaynakları, yerel inşaat otoritesi yönetmeliklerine ve uygulama kodlarına uygun olmalıdır. Bölgede kolaylıkla temin edilebilen malzemeler, genellikle kullanılan yapı malzemelerini belirler (örneğin taşa karşı taş ve kereste). Konutlar için metrekare başına inşaat maliyeti, alan koşullarına, yerel yönetmeliklere, ölçek ekonomilerine (genellikle özel olarak tasarlanan evlerin inşa edilmesi daha pahalı) ve nitelikli esnafın kullanımına bağlı olarak çarpıcı şekilde değişebilir. Konut konstrüksiyonu (ve diğer tüm inşaat türleri) çok fazla israf yaratabilir, burada tekrar dikkatli planlama yapılması gerekiyor.

KONUT İNŞAATI

Tek ailelik veya küçük aile evi için tipik inşaat adımları şunlardır:

Tasarımlar ve Projeler; Kat planları geliştirilir ve tahminler için bir malzeme listesi elde edilir (daha yakın zamanda yazılım tahminiyle yapılır)

İdareden binanın proje onayı alınır. Şantiye temizlenir.(varsa mevcut yapılar kaldırılır.) Zeminin kazısı; zemin etüd raporlarına, altbilgilerine göre hafriyat yapılır. Onaylı statik Projeye göre Temel betonu ve yalıtımı yapılır. Kaba yapı taşıyıcı sistem çatıya kadar devam ederken diğer taraftan bazı katlarda ince inşaat başlar. Dış duvarları ve çatıyı OSB veya kontrplak ve suya dayanıklı bir bariyerle örtülür. Düz çatılar için çatı parmaklıkları veya diğer kaplamaları takılır. Duvarları siding, genellikle vinil, ahşap veya tuğla kaplama ama muhtemelen taş veya diğer malzemelerle örtülür. Pencereler takılır. Dahili sıhhi tesisat, klima, elektrik ve doğalgaz tesisatları eklenir. Yapı denetim tarafından her aşama denetlenir. Yalıtım ve iç mekan alçıpan panelleri (ıslak alanlar için çimento levha) ve duvarlar ve tavanları tamamlamak için montajlar yapılır. Banyo armatürlerini takılır. İç duvarlar ve tavanların sırt üstü, asal ve boya yapılır. Banyo ve mutfak backsplash gibi ıslak alanlar için çimento levha üzerine ilave fayans yapılır. Yer döşemesi, halı veya ahşap döşeme gibi nihai zemin kaplamalarını takılır. Büyük cihazları kurulur. Orijinal sahipleri ev inşa etmedikçe, bu noktada genellikle satılır veya kiralanır.

İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, altyapının projenin oluşturulma, montaj işlemidir. Büyük ölçekli inşaatlar kapsamlı birçok görevler içerir.

İnşaat, belli bir bölgedeki bina, altyapı, havaalanı, baraj gibi geniş anlamda yapı veya yapı çevresinin oluşturulma aşamasıdır. İnşaat aslında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü bir süreçtir. Normalde iş , tasarım mühendisi, proje mimarı, inşaat mühendisliği,mimar,peyzaj mimarı, iç mimar tarafından denetlenir, ve bütün işler proje yöneticisi tarafından yönetilir.

İnşaat, her durumda bilinen anlamda bina yapımı anlamına gelmemektedir. Bina, yapı inşaatının yalnızca bir alt sınıfını teşkil etmektedir. Toplumların bireysel gündelik ihtiyaçlarının yanında yine toplumsal refahı arttıracak birçok tesis ve tesislendirme inşaatın kapsamında yer alır. Barajlar, su depoları, kanallar, açık ve kapalı su hatları, kaldırım taşları, altyapı, çevre düzenlemeleri(peyzaj mimarlığı), karayolları, demiryolları, havaalanları, meydanlar, parklar, sosyal donatılar gibi insanlığa hizmette kullanılan tesisler belli hizmet dönemleri için inşa edilirler.Mimarlık, inşaat mühendisliği, iç mimarlık projeleri, çalışmaları içinde inşaat önemli bir yer almaktadır.

 • Yüksek katlı inşaatlar
 • Endüstriyel inşaatlar
 • Fabrikalar,
 • Rafineri…vb.

Otoyol inşaatı diğer örneklerdir.

Aynı zamanda diğer meslekler için inşaat kavramı zaman zaman kullanılmaktadır. Örneğin makine mühendisliği çalışmalarında bir makine nin üretiminden sonra sanayi tesisine monte edilmesi gerekir. Kullanım aşamasına gelmesi sürecide bir inşaattır.

Günümüzde yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturan belli başlı yapı malzemeleri, betonarme, prefabrike beton ve yapısal çelik olarak ifade edilebilir.

Betonarme yapı çeliği ile betonun birlikte davranmasının adezyon ile sağlanması ile elde edilen bir yapı malzemesidir. Betonarmenin içindeki bileşenlerden donatı(çelik vb.) çekmeye, beton ise basınca çalışır.

DONATI

Yapı elemanının içerisine yerleştirilmiş betonun mukavemetini arttıran çelik çubuklara denir.Betonun çeliği iyi bir şeklilde sarması için kalıplar ile çelik arasına pas payı denilen aralıklar bırakılmalıdır.

Betonarme ÇeliğiDüzenle

Betonarmede kullanılacak çelikler Yuvarlak çubuklar, Tor çeliği, Hasır çelik, Burmalı çelik ve Düğümlü beton çeliğidir.

Betonarmenin Avantajları

 1. Yangına karşı iyi bir koruyucudur.
 2. Ekonomik ve uzun ömürlüdür.
 3. İnsaat yapımı kolay ve süratlidir.
 4. Aşınmaya karşı dayanıklıdır.
 5. Haşare böcek vb.barındırmaz.
 6. Kuru beton elektrik geçirmez.
 7. Depreme dayanıklıdır.
 8. İstenilen şekil kolayca hazırlanabilir.

Sakıncaları

 1. Ağırdır.
 2. Ek yerlerinin teşkilinde çok önemlidir.
 3. Tekrar kullanımı çok kısıtlıdır.
 4. Sesi iyi iletmesi

İLERİ KABA İNŞAAT, İLERİ KABA NE DEMEK ?

İleri kaba inşaat içeriği nedir ?

-Kaba inşaat yapılır.Demir,Beton ve Duvar uygulamaları yapılır.

-Bina Dış kaba sıva

-Pencere mermer montajları yapılır.( mermerler yapılmak zorunda yapılmaz ise mantolama yapılamaz.)

-Dış kaplama komple bitirilir(Mantolama,ısı yalıtımı vb,)

-Çatı yapılır.

-Bina içinde pis su ve temiz su tesisatları yapılır.

-Bina içinde kaba sıva yapılır.

-Dış pencereler takılır.

Geri kalan herşey ince iş kalemini kapsar.

İleri kaba inşaat inşaat yaparken buraya kadar gelen iş kalemlerini oluşturur.

İleri kaba inşaatı kim neden tercih eder. ?

İleri kaba inşaatın özelliği şudur aslında işin zor kısmını bitirmek.

Her geçen gün yayğın hale gelen bu ileri kaba inşaat insanların kendi yaşam alanlarını kendi zevk ve isteklerine göre tasarlamaktır. Bazılarına göre ise iş yapan firmaların isteklerini yapamayacağı endişesinden dolayı ileri kaba inşaatı tercih ederler.

Çünkü Ev yaptırmak zor bir iştir ve yapıldıktan sonra geriye dönüşü hem çok zordur hemde çok maliyetli olabilir.

buy property in Turkey and gain citizenship

receiving citizenship in Turkey

According to this system, at least 250,000 USD in Turkey who bought real estate or investments provided that at least 500,000 USD for 3 years to touch their investments to foreigners are given Turkish citizenship.

How does the application process for Turkish citizenship work?

Answer: Your Turkish Citizenship request is processed with the application made to the General Directorate of Land Registry and Cadastre after purchasing real estate over at least 250.000 USD. The General Directorate of Land Registry and Cadastre checks that the real estate sold is worth at least USD 250,000. The Land Registry Directorate gives approval for citizenship within 3 to 7 days. As soon as your application is approved, we apply to the Immigration Office for a residence permit without an appointment. After the approval of the Immigration Office, we apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs on the same day with the approval paper and residence permit. All this process after the title deed application is followed in the Citizenship Information Offices in Istanbul and Ankara. Your application will be finalized within 30 days.

How should I calculate the USD and TL exchange rates?

 • GDLRC, the real value of the USD-denominated, the date of the transaction accounts through effective selling rate of the Central Bank of Turkey.
  How long will citizenship transactions be concluded?
 • If the documents required for citizenship applications are complete, the process is completed within 30 days. The government has opened special offices to reduce this time.
  Are there any critical points to know?
 1. The Ministry wants to make sure that the minimum value is 250,000 USD. Certified real estate appraisers, real estate values ​​to prevent price fraud. Therefore, there may be deviations of up to 20% between the sales price and the valuation. For this reason, our company recommends that you make calculations and buy real estate considering this situation.
  We offer both the best price guarantee and the property-equivalent appraisal service for every property you buy for citizenship. We always aim to work with perfection and zero error with our customer-oriented approach. We are ready to offer the best in our business.
  Do I have to pass any stage or test for citizenship?
 • No.
 • Will I definitely get citizenship when I meet all the conditions?
  The citizenship approval process is linked to the verification and finalization that you do not pose a threat to national security through national security archives.
  The process of obtaining Turkish Citizenship seems quite complicated. Will I have an assistant with me during this process?
 • Our expert team will guide you through the whole process. With the services we have provided since 2017, we guarantee 100% happiness to all our customers who are on their way to the homes of their dreams.
  I do not have time to come to Turkey. How can I get Turkish Citizenship?
 • If you give us a power of attorney, we can follow all the processes from start to finish.
  6. How can I become a Turkish citizen if I am not a citizen of any country (stateless, haymatlos)?
 • You can apply for Turkish citizenship when you purchase a property with a value of at least 250,000 USD with a document proving your statelessness (travel document issued by the United Nations). The citizenship process can take 2 months. Can I get a residence permit during this period?
  A: As soon as your application is approved, you and your 1st degree family members are given a residence permit on the same day without any waiting period.
  If I get Turkish citizenship, do I have to do compulsory military service?
 • When your child under the age of 18 reaches the military age, he is obliged to do military service. Persons with dual citizenship rights can perform their military service in one of the two countries of their citizenship. If you have completed your military service, you may need to prove this with a document. Persons over the age of 22 must apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs regarding whether there is a special condition.
  What nationalities are applications accepted for Turkish passports?
  buying real estate in Türkiye can apply all citizens.
  Do I have to live in Turkey when I get Turkish citizenship?
  A: No.
  Is it possible to have dual citizenship in Turkey?
 • Yes, Turkey is allowing dual citizenship but citizenship should consult with your consulate of your own. Some countries such as India, China and Saudi Arabia may impose restrictions on dual citizenship.
  Are there any other alternatives to get Turkish Citizenship?
 • If your budget is not enough to get Turkish citizenship through investment, you can apply for a Turquoise Card. The Turquoise Card is similar to the US Green Card. Turquoise Card offers you all rights except the voting right of Turkish citizens and the right to compulsory military service for men.
  Do I have to renounce my current citizenship when I am a Turkish citizen?
 • No, depending on your own state regulation, Turkish law allows dual or multiple citizenship.
  If I accepted citizenship Can I work in Turkey?
 • Yes. However, it is necessary to apply to bar associations for special equivalence certificates in professions such as doctor and lawyer. BENEFITS OF TURKISH CITIZENSHIP BECOME A TURKISH CITIZEN WITH YOUR FAMILY
  Your spouse and all children under the age of 18 are with you
  May be a Turkish citizen. NO GOODS DECLARATION
  When you apply for citizenship, you do not have to declare your assets or income in other countries. NO PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENT
  You do not have to live in Turkey continuously for a certain period in order to qualify for citizenship.
  As soon as you get a residence permit, you can continue to live abroad and apply for citizenship. HIGH INCOME IN SHORT TERM
  After keeping your investment for 3 years, you can turn it into cash. Turkey real estate market has an annual average of 12% of capital value. Property prices in Istanbul increase by 20-25% annually. Required documents Preparing documents for citizenship requires special knowledge and experience. Since every person has different conditions and statuses, we recommend that you get legal support from our company lawyers. We give you full support in document preparation, as we provide hundreds of passports. -Application form
 • Identity belonging to the state of your citizenship (passport, identity card, birth certificate, birth certificate, etc.) -4 passport photos of each family member Certificate of birth Residence permit registered on your passport or valid Tourist Visa
 • If married, the identity of the spouse and children under 18, if any, and the original official documents proving family ties (marriage certificate or marriage certificate, birth certificates of children).
 • His wife or relatives T.C. The citizens, photocopy of ID card and residence address in Turkey -Payment receipt for the application -Evaluation report Receipt of the payment of -250.000 USD
 • If the purchased property is under construction or in the project phase; Notarized property purchase commitment

buy property in Turkey and gain citizenship

receiving citizenship in Turkey

According to this system, at least 250,000 USD in Turkey who bought real estate or investments provided that at least 500,000 USD for 3 years to touch their investments to foreigners are given Turkish citizenship.

How does the application process for Turkish citizenship work?

Answer: Your Turkish Citizenship request is processed with the application made to the General Directorate of Land Registry and Cadastre after purchasing real estate over at least 250.000 USD. The General Directorate of Land Registry and Cadastre checks that the real estate sold is worth at least USD 250,000. The Land Registry Directorate gives approval for citizenship within 3 to 7 days. As soon as your application is approved, we apply to the Immigration Office for a residence permit without an appointment. After the approval of the Immigration Office, we apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs on the same day with the approval paper and residence permit. All this process after the title deed application is followed in the Citizenship Information Offices in Istanbul and Ankara. Your application will be finalized within 30 days.

How should I calculate the USD and TL exchange rates?

 • GDLRC, the real value of the USD-denominated, the date of the transaction accounts through effective selling rate of the Central Bank of Turkey.
  How long will citizenship transactions be concluded?
 • If the documents required for citizenship applications are complete, the process is completed within 30 days. The government has opened special offices to reduce this time.
  Are there any critical points to know?
 1. The Ministry wants to make sure that the minimum value is 250,000 USD. Certified real estate appraisers, real estate values ​​to prevent price fraud. Therefore, there may be deviations of up to 20% between the sales price and the valuation. For this reason, our company recommends that you make calculations and buy real estate considering this situation.
  We offer both the best price guarantee and the property-equivalent appraisal service for every property you buy for citizenship. We always aim to work with perfection and zero error with our customer-oriented approach. We are ready to offer the best in our business.
  Do I have to pass any stage or test for citizenship?
 • No.
 • Will I definitely get citizenship when I meet all the conditions?
  The citizenship approval process is linked to the verification and finalization that you do not pose a threat to national security through national security archives.
  The process of obtaining Turkish Citizenship seems quite complicated. Will I have an assistant with me during this process?
 • Our expert team will guide you through the whole process. With the services we have provided since 2017, we guarantee 100% happiness to all our customers who are on their way to the homes of their dreams.
  I do not have time to come to Turkey. How can I get Turkish Citizenship?
 • If you give us a power of attorney, we can follow all the processes from start to finish.
  6. How can I become a Turkish citizen if I am not a citizen of any country (stateless, haymatlos)?
 • You can apply for Turkish citizenship when you purchase a property with a value of at least 250,000 USD with a document proving your statelessness (travel document issued by the United Nations). The citizenship process can take 2 months. Can I get a residence permit during this period?
  A: As soon as your application is approved, you and your 1st degree family members are given a residence permit on the same day without any waiting period.
  If I get Turkish citizenship, do I have to do compulsory military service?
 • When your child under the age of 18 reaches the military age, he is obliged to do military service. Persons with dual citizenship rights can perform their military service in one of the two countries of their citizenship. If you have completed your military service, you may need to prove this with a document. Persons over the age of 22 must apply to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs regarding whether there is a special condition.
  What nationalities are applications accepted for Turkish passports?
  buying real estate in Türkiye can apply all citizens.
  Do I have to live in Turkey when I get Turkish citizenship?
  A: No.
  Is it possible to have dual citizenship in Turkey?
 • Yes, Turkey is allowing dual citizenship but citizenship should consult with your consulate of your own. Some countries such as India, China and Saudi Arabia may impose restrictions on dual citizenship.
  Are there any other alternatives to get Turkish Citizenship?
 • If your budget is not enough to get Turkish citizenship through investment, you can apply for a Turquoise Card. The Turquoise Card is similar to the US Green Card. Turquoise Card offers you all rights except the voting right of Turkish citizens and the right to compulsory military service for men.
  Do I have to renounce my current citizenship when I am a Turkish citizen?
 • No, depending on your own state regulation, Turkish law allows dual or multiple citizenship.
  If I accepted citizenship Can I work in Turkey?
 • Yes. However, it is necessary to apply to bar associations for special equivalence certificates in professions such as doctor and lawyer. BENEFITS OF TURKISH CITIZENSHIP BECOME A TURKISH CITIZEN WITH YOUR FAMILY
  Your spouse and all children under the age of 18 are with you
  May be a Turkish citizen. NO GOODS DECLARATION
  When you apply for citizenship, you do not have to declare your assets or income in other countries. NO PERMANENT RESIDENCE REQUIREMENT
  You do not have to live in Turkey continuously for a certain period in order to qualify for citizenship.
  As soon as you get a residence permit, you can continue to live abroad and apply for citizenship. HIGH INCOME IN SHORT TERM
  After keeping your investment for 3 years, you can turn it into cash. Turkey real estate market has an annual average of 12% of capital value. Property prices in Istanbul increase by 20-25% annually. Required documents Preparing documents for citizenship requires special knowledge and experience. Since every person has different conditions and statuses, we recommend that you get legal support from our company lawyers. We give you full support in document preparation, as we provide hundreds of passports. -Application form
 • Identity belonging to the state of your citizenship (passport, identity card, birth certificate, birth certificate, etc.) -4 passport photos of each family member Certificate of birth Residence permit registered on your passport or valid Tourist Visa
 • If married, the identity of the spouse and children under 18, if any, and the original official documents proving family ties (marriage certificate or marriage certificate, birth certificates of children).
 • His wife or relatives T.C. The citizens, photocopy of ID card and residence address in Turkey -Payment receipt for the application -Evaluation report Receipt of the payment of -250.000 USD
 • If the purchased property is under construction or in the project phase; Notarized property purchase commitment

Bina( Ev,villa) projeleri nasıl hazırlanır?

Villa projenizin kusursuz bir şekilde tamamlanabilmesi için doğru çözümlenmiş, mimari ve iç mimari tasarımla entegre bir şekilde çalışan iyi mühendislik uygulamalarına ihtiyacınız kaçınılmazdır. Yapı projelerinde temel ve zorunlu mühendislik çalışmaları günümüzde ciddi disiplin içermektedir.

 • Zemin yapısı ve toprak altı ölçümler için Jeoloji Mühendisliği
 • Statik çözümler için İnşaat Mühendisliği
 • Sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma gibi çözümler için Makina Mühendisliği
 • Aydınlatma, güç, iletişim gibi çözümler için Elektrik Mühendisliği

Yapı projelerinin elde edilmesi ve uygulanması süreçlerinde genellikle mimarlar ile mühendisler arasında hep bir çekişmenin varlığından dem vurulur. Sıklıkla duymanız mümkündür ki mimarlar mühendisleri hayal gücü yoksunluğu yada tasarımlarını gereksiz yere kısıtlamakla, mühendisler ise mimarları ayakları yere basmayan tasarımlar yapan aşırı ego sahibi kişiler olmakla itham ederler. Bu çekişme yapılan işin doğasına uygun olmakla birlikte iyi yönetilmesi gereken bir sürece işaret eder.

Zemin Etüt Raporu’nun hazırlanması

Zeminle uğraşan jeoloji mühendisleri toprağın yapısı, taşıma özellikleri, basınç dayanımı, akışkanlığı, zemin altı sıvılaşma özellikleri gibi etmenleri hesaplarlar. Jeoloji yer bilimi demektir ve jeoloji mühendisi yer bilimi ile uğraşan, hesaplar yapan meslek erbabıdır.

Bunun için uydu fotoğrafları, sismik analizleri, sondaj çalışmaları ile elde ettikleri bulguları çeşitli yazılımlar ve labaratuar deneyleri ile sayısallaştırır ve Zemin Etüt Raporu haline getirirler. Jeoloji mühendislerinin esas çözüm sunduğu grup inşaat mühendisleridir. Jeoloji mühendislerinin hazırladığı zemin etüt raporundaki temel verileri inşaat mühendisleri yapısal statik projelerinde taşıyıcı elemanların tasarımını yapabilmek için temel veriler olarak kullanırlar.

Bölgesine ve yapılacak yapının özelliklerine göre Zemin Etüt Raporu’nda bulunması gereken analizler değişiklik gösterebilmektedir. Villa yapıları genellikle çok büyük inşaat alanına ve fazla kat sayısına sahip olmadığı için sismik analizler ile Zemin Etüt Raporu’nun hazırlanması yeterli olabilmektedir. Ancak kapsamlı yapılarda, deprem bölgelerinde ve birkaç kattan fazla bina yüksekliğine sahip olan projelerde her binanın oturum bölgesinde asgari bir tane olmak üzere sondaj yapmak gereklidir. Sondaj çalışması özel araçlarla, uzman gözetimi altında yapılır. Yapının büyüklüğüne ve yüksekliğine göre sert zemini bulabilmek için gerekli derinliğe kadar sondaj çalışması devam ettirilir. Sondaj borusunun içindeki kaya parçaları hangi derinlikte nasıl bir zemin yapısı olduğu ile ilgili veriler sunar. Jeoloji mühendisleri bu bilgileri sismik analizleri ile birleştirerek raporlarını hazırlarla.

 • Çalışmanın yapılacağı alanın uzaklığı,
 • Alanın büyüklüğü,
 • Kaç adet sismik çalışma yapılacağı
 • Kaç metre derinlikte kaç adet sondaj çalışmasının yapılacağı,
 • İşin süresi,
 • Çalışma alanındaki fiziksel şartların zorluk derecesi,
 • Buluntulara uygulanacak labaratuar ve analiz süreçlerinin kapsamı,
 • Raporun teslim süresi


Yapısal Statik Projenin ve Hesapların Hazırlanması

Zemin etüt çalışmalarını mimari tasarım sürecinden bağımsız olarak yürütmek mümkün iken bunun dışındaki mühendislik çalışmaları tam anlamıyla mimari proje sürecinin doğrudan bir tamamlayıcısı ve parçası olarak yürütülmelidir. İnşaat mühendisliği çalışmaları bunların başında gelir.

Adından da anlaşılacağı gibi inşaat mühendisleri bir inşaatın yapısal anlamda nasıl ayağa kaldırılacağı ile ilgili hesapları ve çizimleri yaparlar. Bunun için mimari projeyi çok iyi okuma anlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekir. İnşaat mühendisleri temel hesaplama kabiliyetleri yanında iyi derecede teknik resim ve 3 boyutlu düşünebilme yeteneğine de sahip olmalıdırlar.


İnşaat mühendislerinin hesapları ile çözüm getirdiği yapısal elemanlar genel olarak şunlardır

 • Taşıyıcı sistem seçimi ve prensipleri,
 • Taşıyıcı elemanların genel olarak yerleşimi,
 • Mimari tasarımın yapısal statik açısından analizi,
 • Aks yerleşimleri,
 • Temel projeleri,
 • Hafriyat projeleri,
 • Bodrum perdeleri ve istinat duvarları,
 • Döşemeler,
 • Kolonlar,
 • Kirişler,
 • Çatı taşıyıcı sistemi,
 • Menfezler,
 • Perde rezervasyonları,
 • Şaftlar,
 • Asansör boşlukları,
 • Saçaklar,
 • Çıkmalar,
 • Konsollar,
 • Merdivenler,
 • Rampalar,
 • Taşıyıcı perde duvarlar,
 • Setler,
 • Bağlantı köprüleri,
 • Elemanları birbirine bağlayan düğüm noktaları,
 • Yan yükleri alan ve sistemi rijitleştiren çapraz bağlantılar

İnşaat mühendisleri, yapı ile ilgili mühendislik disiplinleri içinde mimarlar ile en yakın çalışan meslek erbabıdır. Her ne kadar villa projeniz; bir yüksek yapı, bir kongre merkezi, hastane yada üniversite binası gibi kompleks özellikler göstermeyecek olsa da konsept tasarım aşamasının ardından mimarınız ile inşaat mühendisinizin bir arada çalışmasını talep etmeniz yerinde olacaktır.

Villanızın genel karakterini belirleyen mimari konsept tasarım çalışmalarının ardından inşaat mühendisiniz mimarınızın kendisine vereceği proje seti üzerinde taşıyıcı sistem yerleşim çalışmalarını ve taşıyıcı kolonlar arasındaki açıklıklara göre kiriş ve döşeme ön boyutlandırmalarını yapacaktır. Bu çalışmaları başlatmadan önce mimarınız ve inşaat mühendisiniz ile birlikte bir araya gelmek, projenin detaylarını ve arzulanan mimari kaliteyi örnekler üzerinden konuşmak inşaat mühendisinizin işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Bu gibi optimziasyon yada tasarım çalışmalarında önemli bir nokta maliyet analizlerinin sistem çalışmaları ile birlikte yürütülmesidir. Projenin belli bir bölümünün betonarme yerine çelik ile yapılmasının getireceği ek maliyet yada maliyet avantajı karşısında mekan kalitesine ve mimari beklentilerinize ne kadar uyduğunu detaylıca incelemeniz sonradan geri dönüşü zor yada imkansız durumlarla karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Villa yapılarının imalatında betonarme yapım sistemine göre çelik veya ahşap yapım sistemlerinin bazı avantajları olabilmektedir. Yapım sürecinin hızlı olması, taşıyıcı elemanların boyutlarının küçülmesi sayesinde iç mekanda yer kaybının azalması, mekan köşelerinde yada tavanlarda kolon veya kiriş çıkıntılarının ortadan kalkması, çakışmaların çözümünde rezervasyonların daha rahat oluşturulabilmesi gibi avantajlar örnek olarak sayılabilir.

İnşaat mühendisiniz mimarınızla birlikte çalışmalarını ilerlettikçe mekanik ve elektrik mühendisinizin de sürece dahil olması sayesinde yapısal hesaplarını ve çizimlerini olgunlaştıracaktır. Bu sayede döşeme ve taşıyıcı perde duvarlardaki şaft ve rezervasyon gibi tesisat boşlukları da projede detaylandırılmaya başlanacaktır. İnşaat mühendisiniz projenizde kullanılacak yapısal malzemelerin ebatlarını, teknik özelliklerini, miktarlarını, uygulama şekillerini belirler ve projelendirir.

Betonarme kısımlarda kullanılacak betonun özellikleri, demir donatıların ebatları ve özellikleri, demir donatıların nasıl bağlanacağı ve bir örgü haline getirileceği, kolon ve kirişlerdeki bağlantı noktalarının nasıl imal edileceği statik betonarme projesinde tarif edilir. İnşaat mühendisiniz genel yerleşim çalışmalarını yaptıktan ve mimarınızla kolon yerleşimleri, kiriş ebatları, aks sistemi, temel ve taşıyıcı perde özellikleri gibi konularda mutabakata vardıktan sonra zemin etüt raporundan aldığı veriler ile yapının dijital ortamda bir simülasyonunu oluşturur ve taşıyıcılık testlerini yapar. Bu sayede yapının kendi ağırlığından ve üzerinde bulunacak sabit ve hareketli yüklerden kaynaklanan düşey yüklere; rüzgar, deprem gibi yatay yüklere; zamandan kaynaklanan yıpranma, titreşim, kayma gibi çeşitli fiziksel olaylara karşı önlemlerini alarak villanızın statik projesini hazırlar.

Hazırladığı projede yukarıda sayılan yapı elemanlarının imalat resimlerini ve hesaplama kriterlerini sonuçları ile birlikte gösteren dosya yer alır.

-Güç Hesapları, Ekipman ve Kablolama Projeleri

Elektrik mühendisliği çalışmaları adından da anlaşılacağı üzere villanızın elektrik ile ilgili her türlü hesabının ve projelerinin hazırlandığı çalışmalardır. Elektrik mühendisleri projenizin geliştirilmesi sürecinde mimarınız ve özellikle makina mühendisiniz ile yakın çalışarak villanız için gerekecek toplam gücü hesaplar ve buradan başlayarak tüm mekanlara ihtiyaç duyulan elektrik akımını sağlayacak kablolama ve elektrik tesisatının projelerini çizer.

 • Yapının toplam güç hesabının yapılması
 • Yapıyla şebeke hattının bağlantısının yapılması
 • Yapı içinde elektrik merkezinin ve panosunun tasarımının yapılması
 • Projenin dış mekan bahçe, havuz ve teras elektrik hatlarının tasarımının yapılması
 • Projenin iç mekan aydınlatma, iklimlendirme, güvenlik, iletişim vb hatlarının tasarımının yapılması
 • Kablolama hatlarının detaylarının çözümlenmesi
 • Şaft ve rezervasyonların belirlenmesi
 • Anahtar, priz, sigorta gibi elemanların yerleşimlerinin tasarlanması
 • Topraklama ve elektrik kaçak önlemlerinin alınması
 • Projede kullanılacak malzeme ve ekipmanın hesaplanması ve optimizasyon yapılması
 • Fotovoltaik güneş panelleri ve akülerle yenilenebilir enerji kullanım projelerinin yapılması

Villanızın mimari projesi konsept aşamasını geçtikten sonra elektrik mühendisiniz, makina mühendisiniz ve mimarınız ile sistemsel kararları görüşeceğiniz bir toplantı yapmanız menfaatinize olacaktır. Bu sayede elektrik mühendisiniz projenizde kullanılacak mekanik sistemlere ve mimari karaktere uygun olarak ihtiyaç duyacağı mekanları, şaftları ve rezervasyonları belirleyecek, projenizin jeneratör ve trafo ihtiyacına yada şebeke hattına bağlanacağı konuma göre çeşitli önerilerde bulunabilecektir.

Villanızın tasarımı ilerledikçe ve detayları geliştirildikçe elektrik mühendisiniz de çeşitli malzeme ve ürün önerileri ile mimarınıza ve size tavsiyelerde bulunmaya başlayacak, tasarım sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için tüm tarafların çalışmalarını kendi disiplini içerisinde kontrol edecektir. Bu sayede belki de bir elektrik panosunun bulunduğu yerin üstünde ıslak hacim, banyo, tuvalet olmaması gerektiği uyarısı yapacak, iç mekan tasarımınızın değişimi için önemli bir gerekçe sunacaktır.

-Sıhhi Tesisat, Yalıtım ve İklimlendirme Projeleri

Villanızda konforlu bir hayat sürmek istiyorsanız önem vermeniz gereken konulardan biri de makina mühendisliği alanına giren sıhhi tesisat, yalıtım ve iklimlendirme projelerinizdir.

Makina mühendisliği bir çok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunan bir meslektir.

 • Sıhhi tesisat projeleri,
 • Yalıtım hesapları,
 • Isıtma Sistem projeleri
 • Soğutma sistem projeleri
 • Havalandırma sistem projeleri
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Doğalgaz, kazan ve kombi sistem mühendislikleri
 • Günısı su ısıtma sistem çözümleri
 • Asansör çözümleri

Villanızın planlarında banyo, tuvalet, mutfak, sauna, jakuzi vb gibi ıslak mekanların tasarımında yer alan düzensizlikler temiz ve pis su hatlarınızın çözümünü içeren sıhhi tesisat uygulamalarında olumsuzluk taşıma riskini yükseltecektir. Makina mühendisiniz bu konuda gerekli ilave şaftlar ve rezervasyonlar ile size farklı alternatifler sunarak mimari tasarımda yer alan eksikleri giderecektir. Sıhhi tesisat projenizde boru tipleri, boruların çapları, bağlantı detayları, rogar uygulamaları gibi detaylar yer alır.

Sıhhi tesisat çözümleri düşeyde şaft, yatayda rezervasyon ihtiyacı en çok olan disiplinlerden biridir. Bu özelliğinden ötürü mimarınızla ve inşaat mühendisinizle makina mühendisinizin yakın çalışması önemlidir. Sistem çakışmalarının önceden proje üzerinde planlanması ve gerekli ise 3 boyutlu bir şekilde incelenmesi problemlerin önüne geçilmesine imkan verecektir.

Makina mühendisinizin villa projenizde fiziksel olarak kendini en çok göstereceği alan iklimlendirme-havalandırma proje ve uygulamalarıdır.

Villa projenizin kusursuz bir şekilde hazırlanması için uzun bir serüvene çıkacağınızın garantisini verebiliriz. Bu serüvende ekibinizi iyi kurmanın yanı sıra ahenkli bir şekilde çalışmalarını da sağlamanızda fayda bulunmaktadır. Getireceği ek maliyetlere göre, gerek tasarım sürecinde, gerek yapım sürecinde ve gerekse kullanım sürecinde iyi bir proje ekibine sahip olmanın faydaları saymakla bitecek değildir. Hem maliyet, hem zaman hem de kalite olarak size dönüşü çok daha yüksek olacaktır.


Villanız bir mülk ve iyi bir proje ekibi mülkünüzün değerini çevresine göre ciddi oranda arttıracak bir kalite sağlar.

Villa projenizin kusursuz bir şekilde tamamlanabilmesi için doğru çözümlenmiş, mimari ve iç mimari tasarımla entegre bir şekilde çalışan iyi mühendislik uygulamalarına ihtiyacınız kaçınılmazdır. Yapı projelerinde temel ve zorunlu mühendislik çalışmaları günümüzde ciddi disiplin içermektedir.

 • Zemin yapısı ve toprak altı ölçümler için Jeoloji Mühendisliği
 • Statik çözümler için İnşaat Mühendisliği
 • Sıhhi tesisat ve ısıtma, soğutma, havalandırma gibi çözümler için Makina Mühendisliği
 • Aydınlatma, güç, iletişim gibi çözümler için Elektrik Mühendisliği

Yapı projelerinin elde edilmesi ve uygulanması süreçlerinde genellikle mimarlar ile mühendisler arasında hep bir çekişmenin varlığından dem vurulur. Sıklıkla duymanız mümkündür ki mimarlar mühendisleri hayal gücü yoksunluğu yada tasarımlarını gereksiz yere kısıtlamakla, mühendisler ise mimarları ayakları yere basmayan tasarımlar yapan aşırı ego sahibi kişiler olmakla itham ederler. Bu çekişme yapılan işin doğasına uygun olmakla birlikte iyi yönetilmesi gereken bir sürece işaret eder.

Zemin Etüt Raporu’nun hazırlanması

Zeminle uğraşan jeoloji mühendisleri toprağın yapısı, taşıma özellikleri, basınç dayanımı, akışkanlığı, zemin altı sıvılaşma özellikleri gibi etmenleri hesaplarlar. Jeoloji yer bilimi demektir ve jeoloji mühendisi yer bilimi ile uğraşan, hesaplar yapan meslek erbabıdır.

Bunun için uydu fotoğrafları, sismik analizleri, sondaj çalışmaları ile elde ettikleri bulguları çeşitli yazılımlar ve labaratuar deneyleri ile sayısallaştırır ve Zemin Etüt Raporu haline getirirler. Jeoloji mühendislerinin esas çözüm sunduğu grup inşaat mühendisleridir. Jeoloji mühendislerinin hazırladığı zemin etüt raporundaki temel verileri inşaat mühendisleri yapısal statik projelerinde taşıyıcı elemanların tasarımını yapabilmek için temel veriler olarak kullanırlar.

Bölgesine ve yapılacak yapının özelliklerine göre Zemin Etüt Raporu’nda bulunması gereken analizler değişiklik gösterebilmektedir. Villa yapıları genellikle çok büyük inşaat alanına ve fazla kat sayısına sahip olmadığı için sismik analizler ile Zemin Etüt Raporu’nun hazırlanması yeterli olabilmektedir. Ancak kapsamlı yapılarda, deprem bölgelerinde ve birkaç kattan fazla bina yüksekliğine sahip olan projelerde her binanın oturum bölgesinde asgari bir tane olmak üzere sondaj yapmak gereklidir. Sondaj çalışması özel araçlarla, uzman gözetimi altında yapılır. Yapının büyüklüğüne ve yüksekliğine göre sert zemini bulabilmek için gerekli derinliğe kadar sondaj çalışması devam ettirilir. Sondaj borusunun içindeki kaya parçaları hangi derinlikte nasıl bir zemin yapısı olduğu ile ilgili veriler sunar. Jeoloji mühendisleri bu bilgileri sismik analizleri ile birleştirerek raporlarını hazırlarla.

 • Çalışmanın yapılacağı alanın uzaklığı,
 • Alanın büyüklüğü,
 • Kaç adet sismik çalışma yapılacağı
 • Kaç metre derinlikte kaç adet sondaj çalışmasının yapılacağı,
 • İşin süresi,
 • Çalışma alanındaki fiziksel şartların zorluk derecesi,
 • Buluntulara uygulanacak labaratuar ve analiz süreçlerinin kapsamı,
 • Raporun teslim süresi


Yapısal Statik Projenin ve Hesapların Hazırlanması

Zemin etüt çalışmalarını mimari tasarım sürecinden bağımsız olarak yürütmek mümkün iken bunun dışındaki mühendislik çalışmaları tam anlamıyla mimari proje sürecinin doğrudan bir tamamlayıcısı ve parçası olarak yürütülmelidir. İnşaat mühendisliği çalışmaları bunların başında gelir.

Adından da anlaşılacağı gibi inşaat mühendisleri bir inşaatın yapısal anlamda nasıl ayağa kaldırılacağı ile ilgili hesapları ve çizimleri yaparlar. Bunun için mimari projeyi çok iyi okuma anlama ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip olmaları gerekir. İnşaat mühendisleri temel hesaplama kabiliyetleri yanında iyi derecede teknik resim ve 3 boyutlu düşünebilme yeteneğine de sahip olmalıdırlar.


İnşaat mühendislerinin hesapları ile çözüm getirdiği yapısal elemanlar genel olarak şunlardır

 • Taşıyıcı sistem seçimi ve prensipleri,
 • Taşıyıcı elemanların genel olarak yerleşimi,
 • Mimari tasarımın yapısal statik açısından analizi,
 • Aks yerleşimleri,
 • Temel projeleri,
 • Hafriyat projeleri,
 • Bodrum perdeleri ve istinat duvarları,
 • Döşemeler,
 • Kolonlar,
 • Kirişler,
 • Çatı taşıyıcı sistemi,
 • Menfezler,
 • Perde rezervasyonları,
 • Şaftlar,
 • Asansör boşlukları,
 • Saçaklar,
 • Çıkmalar,
 • Konsollar,
 • Merdivenler,
 • Rampalar,
 • Taşıyıcı perde duvarlar,
 • Setler,
 • Bağlantı köprüleri,
 • Elemanları birbirine bağlayan düğüm noktaları,
 • Yan yükleri alan ve sistemi rijitleştiren çapraz bağlantılar

İnşaat mühendisleri, yapı ile ilgili mühendislik disiplinleri içinde mimarlar ile en yakın çalışan meslek erbabıdır. Her ne kadar villa projeniz; bir yüksek yapı, bir kongre merkezi, hastane yada üniversite binası gibi kompleks özellikler göstermeyecek olsa da konsept tasarım aşamasının ardından mimarınız ile inşaat mühendisinizin bir arada çalışmasını talep etmeniz yerinde olacaktır.

Villanızın genel karakterini belirleyen mimari konsept tasarım çalışmalarının ardından inşaat mühendisiniz mimarınızın kendisine vereceği proje seti üzerinde taşıyıcı sistem yerleşim çalışmalarını ve taşıyıcı kolonlar arasındaki açıklıklara göre kiriş ve döşeme ön boyutlandırmalarını yapacaktır. Bu çalışmaları başlatmadan önce mimarınız ve inşaat mühendisiniz ile birlikte bir araya gelmek, projenin detaylarını ve arzulanan mimari kaliteyi örnekler üzerinden konuşmak inşaat mühendisinizin işini oldukça kolaylaştıracaktır.

Bu gibi optimziasyon yada tasarım çalışmalarında önemli bir nokta maliyet analizlerinin sistem çalışmaları ile birlikte yürütülmesidir. Projenin belli bir bölümünün betonarme yerine çelik ile yapılmasının getireceği ek maliyet yada maliyet avantajı karşısında mekan kalitesine ve mimari beklentilerinize ne kadar uyduğunu detaylıca incelemeniz sonradan geri dönüşü zor yada imkansız durumlarla karşılaşmanızın önüne geçecektir.

Villa yapılarının imalatında betonarme yapım sistemine göre çelik veya ahşap yapım sistemlerinin bazı avantajları olabilmektedir. Yapım sürecinin hızlı olması, taşıyıcı elemanların boyutlarının küçülmesi sayesinde iç mekanda yer kaybının azalması, mekan köşelerinde yada tavanlarda kolon veya kiriş çıkıntılarının ortadan kalkması, çakışmaların çözümünde rezervasyonların daha rahat oluşturulabilmesi gibi avantajlar örnek olarak sayılabilir.

İnşaat mühendisiniz mimarınızla birlikte çalışmalarını ilerlettikçe mekanik ve elektrik mühendisinizin de sürece dahil olması sayesinde yapısal hesaplarını ve çizimlerini olgunlaştıracaktır. Bu sayede döşeme ve taşıyıcı perde duvarlardaki şaft ve rezervasyon gibi tesisat boşlukları da projede detaylandırılmaya başlanacaktır. İnşaat mühendisiniz projenizde kullanılacak yapısal malzemelerin ebatlarını, teknik özelliklerini, miktarlarını, uygulama şekillerini belirler ve projelendirir.

Betonarme kısımlarda kullanılacak betonun özellikleri, demir donatıların ebatları ve özellikleri, demir donatıların nasıl bağlanacağı ve bir örgü haline getirileceği, kolon ve kirişlerdeki bağlantı noktalarının nasıl imal edileceği statik betonarme projesinde tarif edilir. İnşaat mühendisiniz genel yerleşim çalışmalarını yaptıktan ve mimarınızla kolon yerleşimleri, kiriş ebatları, aks sistemi, temel ve taşıyıcı perde özellikleri gibi konularda mutabakata vardıktan sonra zemin etüt raporundan aldığı veriler ile yapının dijital ortamda bir simülasyonunu oluşturur ve taşıyıcılık testlerini yapar. Bu sayede yapının kendi ağırlığından ve üzerinde bulunacak sabit ve hareketli yüklerden kaynaklanan düşey yüklere; rüzgar, deprem gibi yatay yüklere; zamandan kaynaklanan yıpranma, titreşim, kayma gibi çeşitli fiziksel olaylara karşı önlemlerini alarak villanızın statik projesini hazırlar.

Hazırladığı projede yukarıda sayılan yapı elemanlarının imalat resimlerini ve hesaplama kriterlerini sonuçları ile birlikte gösteren dosya yer alır.

-Güç Hesapları, Ekipman ve Kablolama Projeleri

Elektrik mühendisliği çalışmaları adından da anlaşılacağı üzere villanızın elektrik ile ilgili her türlü hesabının ve projelerinin hazırlandığı çalışmalardır. Elektrik mühendisleri projenizin geliştirilmesi sürecinde mimarınız ve özellikle makina mühendisiniz ile yakın çalışarak villanız için gerekecek toplam gücü hesaplar ve buradan başlayarak tüm mekanlara ihtiyaç duyulan elektrik akımını sağlayacak kablolama ve elektrik tesisatının projelerini çizer.

 • Yapının toplam güç hesabının yapılması
 • Yapıyla şebeke hattının bağlantısının yapılması
 • Yapı içinde elektrik merkezinin ve panosunun tasarımının yapılması
 • Projenin dış mekan bahçe, havuz ve teras elektrik hatlarının tasarımının yapılması
 • Projenin iç mekan aydınlatma, iklimlendirme, güvenlik, iletişim vb hatlarının tasarımının yapılması
 • Kablolama hatlarının detaylarının çözümlenmesi
 • Şaft ve rezervasyonların belirlenmesi
 • Anahtar, priz, sigorta gibi elemanların yerleşimlerinin tasarlanması
 • Topraklama ve elektrik kaçak önlemlerinin alınması
 • Projede kullanılacak malzeme ve ekipmanın hesaplanması ve optimizasyon yapılması
 • Fotovoltaik güneş panelleri ve akülerle yenilenebilir enerji kullanım projelerinin yapılması

Villanızın mimari projesi konsept aşamasını geçtikten sonra elektrik mühendisiniz, makina mühendisiniz ve mimarınız ile sistemsel kararları görüşeceğiniz bir toplantı yapmanız menfaatinize olacaktır. Bu sayede elektrik mühendisiniz projenizde kullanılacak mekanik sistemlere ve mimari karaktere uygun olarak ihtiyaç duyacağı mekanları, şaftları ve rezervasyonları belirleyecek, projenizin jeneratör ve trafo ihtiyacına yada şebeke hattına bağlanacağı konuma göre çeşitli önerilerde bulunabilecektir.

Villanızın tasarımı ilerledikçe ve detayları geliştirildikçe elektrik mühendisiniz de çeşitli malzeme ve ürün önerileri ile mimarınıza ve size tavsiyelerde bulunmaya başlayacak, tasarım sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için tüm tarafların çalışmalarını kendi disiplini içerisinde kontrol edecektir. Bu sayede belki de bir elektrik panosunun bulunduğu yerin üstünde ıslak hacim, banyo, tuvalet olmaması gerektiği uyarısı yapacak, iç mekan tasarımınızın değişimi için önemli bir gerekçe sunacaktır.

-Sıhhi Tesisat, Yalıtım ve İklimlendirme Projeleri

Villanızda konforlu bir hayat sürmek istiyorsanız önem vermeniz gereken konulardan biri de makina mühendisliği alanına giren sıhhi tesisat, yalıtım ve iklimlendirme projelerinizdir.

Makina mühendisliği bir çok farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunan bir meslektir.

 • Sıhhi tesisat projeleri,
 • Yalıtım hesapları,
 • Isıtma Sistem projeleri
 • Soğutma sistem projeleri
 • Havalandırma sistem projeleri
 • Yangın söndürme sistemleri
 • Doğalgaz, kazan ve kombi sistem mühendislikleri
 • Günısı su ısıtma sistem çözümleri
 • Asansör çözümleri

Villanızın planlarında banyo, tuvalet, mutfak, sauna, jakuzi vb gibi ıslak mekanların tasarımında yer alan düzensizlikler temiz ve pis su hatlarınızın çözümünü içeren sıhhi tesisat uygulamalarında olumsuzluk taşıma riskini yükseltecektir. Makina mühendisiniz bu konuda gerekli ilave şaftlar ve rezervasyonlar ile size farklı alternatifler sunarak mimari tasarımda yer alan eksikleri giderecektir. Sıhhi tesisat projenizde boru tipleri, boruların çapları, bağlantı detayları, rogar uygulamaları gibi detaylar yer alır.

Sıhhi tesisat çözümleri düşeyde şaft, yatayda rezervasyon ihtiyacı en çok olan disiplinlerden biridir. Bu özelliğinden ötürü mimarınızla ve inşaat mühendisinizle makina mühendisinizin yakın çalışması önemlidir. Sistem çakışmalarının önceden proje üzerinde planlanması ve gerekli ise 3 boyutlu bir şekilde incelenmesi problemlerin önüne geçilmesine imkan verecektir.

Makina mühendisinizin villa projenizde fiziksel olarak kendini en çok göstereceği alan iklimlendirme-havalandırma proje ve uygulamalarıdır.

Villa projenizin kusursuz bir şekilde hazırlanması için uzun bir serüvene çıkacağınızın garantisini verebiliriz. Bu serüvende ekibinizi iyi kurmanın yanı sıra ahenkli bir şekilde çalışmalarını da sağlamanızda fayda bulunmaktadır. Getireceği ek maliyetlere göre, gerek tasarım sürecinde, gerek yapım sürecinde ve gerekse kullanım sürecinde iyi bir proje ekibine sahip olmanın faydaları saymakla bitecek değildir. Hem maliyet, hem zaman hem de kalite olarak size dönüşü çok daha yüksek olacaktır.


Villanız bir mülk ve iyi bir proje ekibi mülkünüzün değerini çevresine göre ciddi oranda arttıracak bir kalite sağlar.