Yeraltı sığınağı nasıl yapılır ?

Beton sığınaklar
Özel sığınak yapımı

Yeraltı sığınağı nasıl yapılır?

Betonarme sığınaklar

Yeraltına sığınak  yapımında geleneksel yollardan farklı olarak Çelik ve beton çok uzun yıllardır , binalar, yollar, barajlar , şehirler vb. bir çok kalıcı yapıyı oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu süre zarfında öğrendiğimiz bir bilgi olan çeliklerin değişken şartlara göre esnek doğası, onu uzun ömürlü yeraltı yapılarını oluşturmak için uygun bir malzeme olarak ön plana çıkartıyor. Tabii ki korozyona karşı gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla.

Dış ortam koşullarından etkilenmeden , standartlara bağlı fabrika ortamında üretilerek test edilebiliyor olması. Betonarme veya blok duvar olarak imal edilen sığınaklarda basit işçilik hataları nedeniyle ya da kullanılan malzemelerin dış ortam koşullarından etkilenmesi sebebiyle aslında sızdırmaz olması gereken sığınaklar işlevsiz hale gelebilmektedir.

Uzun ömürlü olması. Çelikten mamül karkas yapısı ve özel dış kaplaması sayesinde 100 yılın üzerinde kullanılabilirlik garantisi olan bir üründür. Betonarme ve diğer malzemelerle yapılan sığınaklarda bu süre yarıdan daha azdır.

Kısa sürede kurulum ve montaj özelliğine sahip olması. Kurulum süresi seçilen PROSHELTER tipine göre değişmekte olup ortalama 3-5 gün aralığındadır. Bu sayede tehdit unsurları tarafından yerinin tespit edilme olasılığı asgari seviyededir.

Kendi enerjisini üretebilen, korunma prensiplerine göre yiyecek ve su depolama alanları hesap edilerek tasarlanmış , dışarıda KBRN olarak kirlenmiş havayı temizleyebilen filtreleme sistemi olan, bu filtreleme esnasında dış ortam ile arasında patlama valfleri bulunan , atık su deşarj yönetimine sahip olması.

Modüler yapısı sayesinde genişletilebilir ve ihtiyaç olması durumunda yerinin değiştirilebilir olması.

Kişilere ya da kurumlara özel tasarlanabilen , müşterilerin her türlü danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti alabileceği bir ürün olması.

Yapısal ve işlevsel olarak ürünü meydana getiren tüm altyapının anahtar teslim olarak tek bir firma tarafından kullanıcıya sunuluyor olması.

Yer altı Sığınak

• Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.

• Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.

• Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması

SIĞINAK YAPIMINDA AMAÇ

• Can ve mal kaybını en aza indirmek,

• Hazırlıklı olma imajı verilerek caydırıcılığı sağlamak,

• Az masrafla toplu koruma imkanı yaratmak.

SIĞINAĞIN TANIMI

Nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirleri ile insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zorunlu canlı ve cansız değerleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerlerine sığınak denir.

SIĞINAK MEVZUATI

Sığınaklar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK’nin 12/e maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunun 36 ve 44 ncü maddeleri gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sığınak Yönetmeliği” bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve Büyükşehir belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.

Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, diğer hususlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yazılı görüşü alınır.

SIĞINAK ÇEŞİTLERİ

Sığınaklar; Kullanacaklara ve Kullanım Amacına Göre Sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar:

Kullanacaklara Göre Sığınaklar

Özel Sığınaklar:

Evlerde, kamu ve özel iş yerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.

Genel Sığınaklar:

Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

Kullanım Amacına Göre Sığınaklar

Basınç Sığınakları:

Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.

Serpinti sığınakları:

Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.

SERPİNTİ SIĞINAKLARININ ÖZELLİKLERİ

• Büyüklük

• Serpinti sığınaklarında insan başına en az 1 metrekarelik yer ayrılır. İç yüksekliği ise 2.40 mt (2 metre 40 santim) den az olamaz.

• Duvar Kalınlığı

• Serpinti sığınaklarının duvar kalınlığı en az 60 cm beton, 75 cm tuğla veya taş ya da 90 cm sıkıştırılmış topraktan veya eşdeğer diğer malzemeden olmalıdır.

• Giriş Yeri

• Sığınağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik açı dönüşlü olmalıdır.

• Havalandırma

• Sığınağın çeşidi ne olursa olsun hem mekanik ve hem de tabii havalandırma ile yeterli olmalı, tabii havalandırma menfezlerle, mekanik havalandırma klima cihazı ile sağlanmalıdır. Havalandırmada radyoaktif serpinti ile kimyasal gazların içeriye girişini önleyici filtre sistemi kullanılmalıdır.

• Hijyenik Tedbirler

• Helalar mümkünse kanalizasyona bağlanmalı, klozet tipi hela kullanılmalıdır. Yiyecek artıkları kapalı kaplarda naylon poşetlerin içinde biriktirilmelidir.

SIĞINAKTA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

• Sığınaklardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı önceden tespit edilmelidir.

• Sığınağın havasını bozmadan çalışabilen bir aydınlatma tertibatı bulunmalıdır.

• Sığınaklara gereksiz eşya konulmamalıdır.

• Dışarı ile haberleşme tertibatı sağlanmalıdır.

• Yangınlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

• Yemeklerin pişirilmesinde gaz ocağı tercih edilmeli ve oksijeni azaltmamak için zorunlu hallerde kullanılmalıdır.

• Her 60 erkek için 1 adet WC 1 adet pisuar 1 adet lavabo, her 40 kadın için 1 adet WC 1 adet lavabo bulunmalıdır. Atıkların dışarı atılmasında ağzı kapalı kaplar ve plastik torbalar kullanılmalıdır.

• Yatmak için ikili hatta üçlü ranzalar konulmalı, bu ranzalardan oturmak için de yaralanılmalıdır.

• Sığınağa girerken yeteri miktarda gıda ve sağlık malzemesi ile gerekli araç ve gereç unutulmamalıdır.

• Kirlenmiş araziden gelindiğinde, sığınağa girmeden evvel gerekli temizlik yapılmalıdır.

SIĞINMA YERLERİ

Buraya kadar anlatılanlar nizami ölçülerde yapılan sığınaklar hakkında gerekli bilgileri içermektedir. 3194 sayılı İmar Kanuna göre düzenlenmiş imar yönetmeliklerinde sığınak yapımı yasal zorunluluk olmasına rağmen ülkemizdeki mevcut yapı stoklarının durumu nedeniyle herhangi bir tehlike karşısında daha pratik önlemler almak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Sığınak bulunmayan ev veya işyerlerimizin bazı bölümlerini sığınma yeri olarak kullanabiliriz.

Sığınma Yerinde Aşağıdaki Özellikler Aranır;

• Kimyasal harp malzemelerine karşı kullanılacak sığınma yerleri üst katlarda ve penceresi az olan yerlerden seçilmeli, gaz girişini önlemek amacıyla pencere ve kapı aralıkları macun, bant veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır.

• Klasik ve Nükleer silahlara karşı kullanılacak sığınma yerleri mümkünse bordum katlarında, dışarıya penceresi az tavan ve duvarları sağlam yerlerden seçilmeli, kapı ve pencereleri kum torbaları ile takviye edilmelidir.

• Sığınma yerlerinde sığınakta bulunması gereken malzemeler bulunmalıdır.

• Sığınma yeri olarak seçilecek mahallin sığınak kadar koruyucu olmayacağı tabiidir. Ancak seçilecek bu yerin mümkün olduğu kadar sığınaktaki özellikleri taşımasına gayret gösterilmelidir.

SIĞINAKTA BULUNMASI GEREKEN MALZEMELER

Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak içerisindeki hayat buna göre organize edilmeli ve aşağıda belirtilen malzeme ve tedbirler alınmalıdır;

• Mevsime göre şahsi giyim eşyaları, temizlik ve tuvalet malzemeleri,

• Yatak malzemesi, ” Bir kaç gün yetecek gıda maddeleri, içmek ve kullanmak için su, el kovası, tabak, bardak, kaşık, çatal vs.

• Aydınlatma malzemesi; gemici feneri, el feneri ve yedek piller vb.

• Yemek pişirmek için gaz ocağı,

• Isıtma tertibatı,

• Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu,

• Sıhhi malzeme, ilk yardım çantası ve lüzumlu ilaçlar,

• Basit aletler ve tamir takımı,

• Pilli radyo ve yedek pilleri, saat,

• Kitap vs. bazı eğlence malzemeleri,

• Mümkünse basit radyasyon ölçme aleti.

Halkın oturduğu bina veya işyerinde donatacağı sığınak veya sığınma yerlerinde birkaç günlük yiyecek, içecek ve sağlık, yangın söndürme araç, gereçleri bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

İçeceklerin kapalı kaplarda, yiyeceklerin konserve şeklinde, sağlık malzemelerinin de orijinal kap veya kutularında bulundurulmalarına dikkat edilmelidir.

Bir cevap yazın